KONTAKTI‎ > ‎Attīstības nodaļa‎ > ‎

Konkurss par Kocēnu novada ezeru apsaimniekošanas tiesībām

Izsludināts konkurss mākslīgā ūdensobjekta “Kocēnu dīķis” nomas tiesību piešķiršanai

Kocēnu novada pašvaldība izsludinājusi konkursu tās valdījumā esošā mākslīgā ūdensobjekta “Kocēnu dīķis” nomas tiesību piešķiršanai. Kocēnu dīķis atrodas Kocēnu novada Kocēnos (kadastra Nr. 9664 008 0294) un tā platība ir 5,09 ha.Konkursa mērķis ir noteikt vispiemērotāko piedāvājumu ūdensobjekta “Kocēnu dīķis” ūdens bioloģisko resursu ilgtspējīgas izmantošanas un bioloģiskās daudzveidības nodrošināšanai ilgtermiņā.

Saskaņā ar nolikumu ūdenstilpi paredzēts nodot nomā makšķerēšanai. Konkursa uzvarētāja pienākumi būs īstenot Ministru kabineta noteikumu Nr. 918 11. punktā noteiktos mākslīgās ūdenstilpes apsaimniekošanas pasākumus, papildus nomas maksai maksāt Latvijas Republikā spēkā esošajās tiesību normās noteiktos nodokļus, kā arī nodrošināt brīvu pieeju kultūrvēsturiskās ainavas un dabas objektu apskatei, atpūtai iedzīvotājiem, netraucētai iedzīvotāju pārvietošanās iespējai pa Kocēnu promenādes celiņu gar ūdenstilpi un makšķerēšanai (līdz licencētās makšķerēšanas ieviešanai).

Pretendentiem, kuri var būt fiziska vai juridiska persona, jāiesniedz konkursa nolikumam pielikumā pievienotais pieteikums, kā arī jāpievieno plānotās saimnieciskās darbības apraksts, kas ietver esošās situācijas izpēti, nākotnē plānotā ūdensobjekta izmantošanas aprakstu, investīcijas un cita veida informāciju, ko pretendents uzskata par būtisku.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2020. gada 30. aprīlis. Pieteikumi iesniedzami vienā no šiem veidiem: ievietojot slēgtā pastkastītē, kas atrodas pie pašvaldības administrācijas ēkas Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā, LV-4220, nosūtot pa pastu uz iepriekšminēto adresi vai elektroniska dokumenta formā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti nosūtot uz e-pasta adresi info@kocenunovads.lv.

Konkursa dalībnieka piedāvātā ūdenstilpes nomas maksa nedrīkst būt zemāka par 305,00 eiro gadā un pievienotās vērtības nodoklis saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajām tiesību normām. Nomas maksa noteikta, pamatojoties uz sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja tirgus nomas maksas aprēķinu.

Plašāka informācija pieejama konkursa nolikumā, kas publicēts ŠEIT.


Aicināti pieteikties Dauguļu Mazezera un Rāķa ezera apsaimniekotāji

Kocēnu novadā ir trīs publiskie ezeri - Vaidavas ezers, Dauguļu Mazezers un Rāķa ezers. Pašvaldības pienākums ir uzturēt, apsaimniekot un pārvaldīt publiskos ezerus un nodrošināt piekļuvi to resursiem, kā arī radīt brīvā laika pavadīšanas iespējas. 

Kocēnu novada dome 2015. gadā sadarbībā ar nodibinājumu “Vides risinājumu institūts” veica Kocēnu novada publisko ūdenstilpju nozīmīgus pētījumus, kas atspoguļo ezeru ekosistēmu un cilvēku acīm neredzamo pasauli. Pamatojoties uz pētījumiem, tika izstrādātas ezeru zivsaimnieciskās apsaimniekošanas stratēģijas.

Pētījumu rezultātā tika sniegtas arī rekomendācijas ezeru zivju resursu apsaimniekošanai.
Vēlams pastiprināt zivju aizsardzību ezerā, nolūkā izskaust maluzvejniecību, kas atstāj negatīvu ietekmi uz ezera zivju resursu. Vaidavas ezera apsaimniekošana, tai skaitā zivju resursu aizsardzība, uzticēta biedrībai “Vaidavas ezera pārvalde”.

Pamatojoties uz Kocēnu novada domes 2018. gada 25. maija lēmumu "Par konkursa nolikumu par ūdenstilpju Dauguļu Mazezers un Rāķa ezers nomas tiesību piešķiršanu apstiprināšanu" līdz 30. jūnijam tiek aicināti pieteikties pārējo divu ezeru apsaimniekotāji. Ar konkursa nolikumu iespējams iepazīties Kocēnu novada mājas lapā www.koceni.lv.

KONKURSA NOLIKUMS “PAR ŪDENSTILPES “RĀĶA EZERS” NOMAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANU”

KONKURSA NOLIKUMS “PAR ŪDENSTILPES “DAUGUĻU MAZEZERS” NOMAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANU”