KONTAKTI‎ > ‎Attīstības nodaļa‎ > ‎

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju teritorijas labiekārtošanas konkurss

Kocēnu novada pašvaldība izsludinājusi daudzdzīvokļu dzīvojamo māju teritorijas labiekārtošanas konkursu

Lai veicinātu sakārtotas un pievilcīgas dzīves vides attīstību Kocēnu novadā, pašvaldība arī šogad izsludinājusi daudzdzīvokļu dzīvojamo māju teritorijas labiekārtošanas konkursu. 2021. gada konkursa nolikumā palielināta atbalsta summa vienam projektam no 3600 eiro uz 5000 eiro.

Kocēnu novada pašvaldības palīdzība daudzdzīvokļu dzīvojamo māju teritorijas labiekārtošanas pasākumiem tiek piešķirta šādiem mērķiem:
• izmaksas piebraucamo ceļu, stāvlaukumu un gājēju celiņu atjaunošanai vai pārbūvei (ieskaitot nepieciešamās inženierkomunikācijas un aprīkojuma elementus), nepārsniedzot nolikuma 3. pielikumā noteiktās maksimālās attiecināmās izmaksas uz vienu kvadrātmetru atbilstoši noteiktajam darbu veidam un paredzot cietā seguma risinājumus – līdz 70% no kopējās summas;
• izmaksas apgaismojuma atjaunošanai, pārbūvei vai izveidei – līdz 70% no kopējās summas;
• izmaksas renovācijas būvprojekta vai vienkāršotās renovācijas tehniskās dokumentācijas izstrādāšanai – līdz 90% no renovācijas būvprojekta vai vienkāršotās renovācijas tehniskās dokumentācijas izstrādāšanas izmaksām, bet ne vairāk kā 1000 EUR;
• pievienotās vērtības nodokļa kompensācija – līdz 70% no pretendenta samaksātās pievienotās vērtības nodokļa summas, ja pretendents to nevar atgūt normatīvo aktos noteiktā kārtībā;
• atkritumu konteineru laukumu izbūvei – līdz 70% no kopējās summas, bet nepārsniedzot 500 EUR;
• arhitektūras mazās formas izbūvei – līdz 50% no kopējās summas.

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki uz pašvaldības palīdzību tiesīgi pretendēt, ja:
• daudzdzīvokļu dzīvojamā māja atrodas Kocēnu novada administratīvajā teritorijā;
• dzīvojamā māja ir sadalīta dzīvokļu īpašumos un vienam īpašniekam pieder ne vairāk kā 20% no kopējā dzīvokļu īpašumu skaita. Norādītais procentuālais sadalījuma apjoms neattiecas uz valstij un pašvaldībai piederošiem dzīvokļu īpašumiem;
• dzīvojamajā mājā esošo nedzīvojamo telpu platība saskaņā ar spēkā esošu Būves kadastrālās uzmērīšanas lietu nepārsniedz 25% no dzīvojamās mājas kopējās platības;
• dzīvokļu īpašnieki, kas pārstāv ne mazāk kā 51% no kopējā dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašuma, kopsapulcē balsojot “par”, ir pieņēmuši lēmumu veikt dzīvojamās mājas teritorijas labiekārtošanas pasākumus un apmaksāt ar īstenošanu saistītos izdevumus, kā arī vienojušies par šim mērķim nepieciešamo finanšu līdzekļu ieguves veidu. Kopprojekta gadījumā protokolā jāiekļauj lēmums par kopprojekta iesniegšanu, norādot ar kurām daudzdzīvokļu mājām kopprojekts tiks īstenots un nosakot pilnvaroto personu, kas ir tiesīga iesniegt kopprojektu, kā arī veikt citas ar palīdzības saņemšanu saistītās darbības;
• ir veikta plānoto labiekārtošanas darbu cenu apzināšana, projekta īstenošanai un darbu veikšanai plānots piesaistīt attiecīgajā darbības jomā sertificētus speciālistus.

Pašvaldības finansējums daudzdzīvokļu dzīvojamo māju teritorijas labiekārtošanai vienai daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai nevar pārsniegt 5000 eiro un to dzīvojamā māja var saņemt vienu reizi piecos gados. Kopējais pašvaldības finansējums 2021. gada budžetā šim mērķim paredzēts 15 000 eiro apmērā.

Pieteikumi finansējumam tiek pieņemti no 2021.gada no 8. aprīļa līdz 10. maijam. Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapa publicēta pašvaldības interneta mājaslapā www.kocenunovads.lv.

Papildu informācija pieejama, sazinoties ar Attīstības nodaļas vadītāju Svetlanu Tomsoni (tālrunis: 25605539, e-pasts: svetlana.tomsone@kocenunovads.lv).

Pielikumi:
Konkursa nolikums ŠEIT
Projekta iesnieguma veidlapa ŠEIT
Finansēšanas līgums ŠEIT
Prezentācija: Par Kocēnu novada domes palīdzības piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pieguļošās teritorijas labiekārtošanai ŠEIT

2020. gadā īstenoti daudzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanas projekti


Ar Kocēnu novada domes atbalstu 2020.gadā īstenoti četri daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanas darbu projekti. Labiekārtošanas darbi veikti daudzīvokļu dzīvojamo māju pagalmos Kocēnu, Zilākalna, Dikļu un Vaidavas pagastos. Atbalsts tika sniegts izsludinot projektu konkursu 2019.gadā, kur viena daudzdzīvokļu dzīvojamā māja saņēma Kocēnu novada domes atbalstu 3600,00 EUR apmērā. Projektu konkurss paredz Kocēnu novada domes sniegtu palīdzību daudzdzīvokļu namu īpašniekiem daudzdzīvokļu dzīvojamo māju teritorijas labiekārtošanas nolūkā, tā nodrošinot sakārtotu un pievilcīgu dzīvošanas vidi Kocēnu novadā.

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja “Kraujas”, Dikļos veikusi vairākus darbus pagalma sakārtošanai un tā paplašināšanai. Nozāģēti divi kastaņi, pārauguši ceriņi un apstādījumu krūmi. Nobruģēti celiņi uz šķūnīšiem un laukumi pie ieejām kāpņu telpās. Mājas iedzīvotāji pielīdzināja nelīdzenumus gar apmalēm un iesēja zāli. Projekta noslēgumā tika uzstādītas un pievienotas divas ārējā apgaismojuma laternas.

Skolas ielā 6, Vaidavā izbūvēts vieglo automašīnu stāvlaukums, iegūstot vietu 8 - 9 automašīnu novietošanai. Pirms projekta īstenošanas automašīnas tika novietotas mājas pieguļošajā zaļajā zonā.

Kultūras ielā 12, Zilākalnā mājas pagalmā veikti pagalma atjaunošanas darbi, ieklāts asfaltbetona segums, kas pasargā ēkas pamatus un pagrabus no lietus ūdeņu nokļūšanas tajos, sakārtots laukums automašīnu novietošanai.

Alejas ielā 13A, Kocēnos veikti stāvlaukuma bruģēšanas darbi, izveidojot stāvlaukumu vismaz 7 automašīnām, nobruģēts gājēju celiņš, sakārtota lietus ūdens kanalizācija, paplašināts piebraucamais ceļš.

Parka ielā 16, Vaidavā 2021.gadā plānots pabeigt labiekārtošanas darbus, kur paredzēts izbūvēt automašīnu stāvlaukumu, savukārt, Valmieras ielā 3, Rubenē uzsākti projektēšanas un saskaņošanas darbi, lai pavasarī varētu uzsākt darbus.

Papildus teritorijas labiekārtošanas darbiem, būtiski, ka daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmos veiktie darbi atvieglo arī operatīvo transportu piebraukšanu pie ieejas kāpņutelpām, kā arī kopumā uzlabo apdzīvoto vietu vizuālo kopskatu.

Kocēnu novada dome arī 2021.gadā plāno izsludināt projektu konkursu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanai. Informācija par konkursa izsludināšanu un konkursa nosacījumi tiks publicēta Kocēnu novada domes mājas lapā un informatīvajā izdevumā. Projekta nosacījumi, salīdzinot ar 2020.gadu, netiks būtiski mainīti, līdz ar to aicinām jau tagad plānot un gatavoties projektu konkursam un konsultēties ar Kocēnu novada domes Attīstības nodaļas vadītāju Svetlanu Tomsoni par projekta nosacījumiem un nepieciešamajiem iesniedzamajiem dokumentiem. Svarīgi, lai pirms pieteikuma iesniegšanas konkursā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas iedzīvotāji ir vienojušies par darbu veikšanu un apzinājuši paredzamās darbu izmaksas.

 
Informāciju sagatavoja:
Attīstības nodaļas vadītāja Svetlana Tomsone
e-pasts: svetlana.tomsone@kocenunovads.lv
t. 25605539

Kocēnu novada pašvaldība arī 2020. gadā organizē konkursu, kas paredz Kocēnu novada pašvaldības sniegtu palīdzību daudzdzīvokļu namu īpašniekiem daudzdzīvokļu dzīvojamo māju teritorijas labiekārtošanas nolūkā, tā nodrošinot sakārtotu un pievilcīgu dzīvošanas vidi Kocēnu novadā. 

30. aprīļa domes sēdē apstiprināts Kocēnu novada domes nolikums konkursam "Par Kocēnu novada domes palīdzības piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piegulošās teritorijas labiekārtošanu Kocēnu novadā".

Ņemot vērā līdzšinējo konkursu pieredzi, nolikumā veikti papildinājumi un izmaiņas, kas nepieciešamas, lai veicinātu sakārtotāku un pievilcīgu vidi, kā arī nodrošinātu pašvaldības palīdzības piešķiršanas atbilstību normatīvajiem aktiem. Nolikumā precizēti vairāki punkti par iespēju vairākām daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām iesniegt kopprojektu par kopīgas teritorijas labiekārtošanu, kas ļauj vienlaicīgi sakārtot lielāku teritoriju.

Pašvaldības palīdzība dzīvokļu īpašniekiem daudzdzīvokļu dzīvojamo māju teritorijas labiekārtošanas pasākumiem atbilstoši Kocēnu novada domes budžetā šim nolūkam paredzēto līdzekļu apmēram tiek piešķirta šādiem mērķiem:
 • izmaksas piebraucamo ceļu, stāvlaukumu un gājēju celiņu atjaunošanai vai pārbūvei (ieskaitot nepieciešamās inženierkomunikācijas un aprīkojuma elementus), nepārsniedzot nolikuma 3. pielikumā noteiktās maksimālās izmaksas uz 1 m2 atbilstoši noteiktajam darbu veidam un paredzot cietā seguma risinājumus – līdz 70% no kopējās summas;
 • izmaksas apgaismojuma atjaunošanai, pārbūvei vai izveidei – līdz 70% no kopējās summas;
 • izmaksas renovācijas būvprojekta vai vienkāršotās renovācijas tehniskās dokumentācijas izstrādāšanai – līdz 90% no renovācijas būvprojekta vai vienkāršotās renovācijas tehniskās dokumentācijas izstrādāšanas izmaksām, bet ne vairāk kā 700 EUR;
 • pievienotās vērtības nodokļa kompensācija – līdz 70% no pretendenta samaksātās pievienotās vērtības nodokļa summas, ja pretendents to nevar atgūt normatīvajos aktos noteiktā kārtībā;
 • atkritumu konteineru laukumu izbūvei – līdz 70% no kopējās summas, bet nepārsniedzot 500 EUR;
 • arhitektūras mazās formas izbūvei – līdz 50% no kopējās summas.
Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki uz pašvaldības palīdzību tiesīgi pretendēt, ja:
 • daudzdzīvokļu dzīvojamā māja atrodas Kocēnu novada administratīvajā teritorijā;
 • dzīvojamā māja ir sadalīta dzīvokļu īpašumos un vienam īpašniekam pieder ne vairāk kā 20% no kopējā dzīvokļu īpašumu skaita. Norādītais procentuālais sadalījuma apjoms neattiecas uz valstij un pašvaldībai piederošiem dzīvokļu īpašumiem;
 • dzīvojamajā mājā esošo nedzīvojamo telpu platība saskaņā ar spēkā esošu Būves kadastrālās uzmērīšanas lietu nepārsniedz 25% no dzīvojamās mājas kopējās platības;
 • dzīvokļu īpašnieki, kas pārstāv ne mazāk kā 51% no kopējā dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašuma, kopsapulcē balsojot “par”, ir pieņēmuši lēmumu veikt dzīvojamās mājas teritorijas labiekārtošanas pasākumus un apmaksāt ar īstenošanu saistītos izdevumus, kā arī vienojušies par šim mērķim nepieciešamo finanšu līdzekļu ieguves veidu. Kopprojekta gadījumā protokolā jāiekļauj lēmums par kopprojekta iesniegšanu, norādot, ar kurām daudzdzīvokļu mājām kopprojekts tiks īstenots, un nosakot pilnvaroto personu, kas ir tiesīga iesniegt kopprojektu, kā arī veikt citas ar palīdzības saņemšanu saistītās darbības;
 • ir veikta plānoto labiekārtošanas darbu cenu apzināšana, projekta īstenošanai un darbu veikšanai plānots piesaistīt attiecīgajā darbības jomā sertificētus speciālistus.

Pašvaldības finansējums daudzdzīvokļu dzīvojamo māju teritorijas labiekārtošanai vienai daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai nevar pārsniegt 3600,00 EUR un to dzīvojamā māja var saņemt vienu reizi piecos gados. Kopējais pašvaldības finansējums 2020. gada budžetā šim mērķim paredzēts 18 000,00 EUR apmērā.

Pieteikumi finansējumam tiek pieņemti no 2020. gada 5. maija līdz 30. jūnijam.

Vairāk par konkursu, reģistrācijas kārtību palīdzības saņemšanai, kā arī pieteikumu iesniegšanu un izvērtēšanu meklē konkursa nolikumā, kas atrodams ŠEIT.

Iesniegumu par Kocēnu novada domes līdzfinansējuma saņemšanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piegulošās teritorijas labiekārtošanas pasākumu veikšanu Kocēnu novadā meklē ŠEIT.

Vienošanās projektu par pašvaldības palīdzības piešķiršanu meklē ŠEIT.

Papildu informācija: Attīstības nodaļas vadītāja Svetlana Tomsone, tālrunis: 25605539, e-pasts: svetlana.tomsone@kocenunovads.lv.
Comments