Novads‎ > ‎

Teritorijas plānojumi

PAZIŅOJUMS

Par Kocēnu novada teritorijas plānojuma 2014. - 2025.gadam apstiprināšanu un Saistošo noteikumu Nr. 32/2013 izdošanu

Kocēnu novada dome informē, ka ar 2013. gada 13. novembra domes ārkārtas sēdes lēmumu Nr. 6 (1.§) "Par Kocēnu novada teritorijas plānojuma 2014.-2025. gadam apstiprināšanu" ir apstiprināts Kocēnu novada teritorijas plānojums 2014.-2025. gadam un izdoti saistošie noteikumi Nr. 32/2013 "Kocēnu novada teritorijas plānojuma 2014.-2025. gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi".

Ar Kocēnu novada teritorijas plānojumu 2014.-2025. gadam var iepazīties Kocēnu novada domē Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā un elektroniskā veidā pašvaldības mājaslapā: www.kocenunovads.lv sadaļā Teritorijas plānojums.

Kocēnu novada teritorijas plānojums 2014.-2025. gadam izstrādāts Eiropas Sociālā fonda finansētās programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.3.2. aktivitātes „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana" projekta Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/087/029 „Kocēnu novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana" ietvaros. Kocēnu novada teritorijas plānojuma 2014. - 2025. gadam Galīgā redakcija 

Dokumentācija:

Kartes: