Brīvprātīgais darbs

https://sites.google.com/a/koceni.lv/kocenu-novads/novads/sabiedribas-lidzdaliba/brivpratigais-darbs/brivpratigo_darbs.pdf?attredirects=0&d=1
Sadarbojoties Kocēnu novada domes Kultūras, sporta un jaunatnes lietu nodaļai, Kocēnu novada pašvaldības policijai un Sociālajam dienestam, izveidots Brīvprātīgā darba plāns Kocēnu novadā. 

Kocēnu novada dome aicina iedzīvotājus iepazīties ar jomām, kurās plānota brīvprātīgo palīgu iesaiste, un sazināties ar konkrētās jomas koordinatoriem, lai pārrunātu iespējas kļūt par brīvprātīgo palīgu. 

Brīvprātīgo darbs tiks uzskaitīts brīvprātīgo darba uzskaites grāmatās, kuras parakstīs un apstiprinās atbildīgās jomas pārstāvis. Aktīvākajiem brīvprātīgā darba veicējiem gada noslēgumā tiks pasniegts Kocēnu novada domes apstiprināts brīvprātīgā darba sertifikāts un pateicības dāvana no Kocēnu novada domes. 

Pateicībā par ieguldīto laiku un darbu Kocēnu novada dome brīvprātīgajiem piedāvās: 
  • apmācību vai profesionālās attīstības iespējas (jauniešiem – priekšroka nodarbinātības programmās, prakses iespējas novada domē u.tml.); 
  • Kocēnu novada uzņēmēju balvu pasniegšanas pasākumā – īpaši izcels aktīvākos brīvprātīgā darba veicējus, it īpaši jauniešus; 
  • sagatavos ieteikuma rakstus novada uzņēmējiem par aktīvākajiem, labākajiem brīvprātīgā darba veicējiem; 
  • brīvprātīgo apbalvošanas ceremonija – apbalvojums, sertifikāts (5. decembris – starptautiskā brīvprātīgo diena); 
  • cita veida pateicības. 

BRĪVPRĀTĪGĀ DARBA JOMAS

  • Brīvprātīgā darba iespējas pasākumu organizēšanā 
Galvenie brīvprātīgo darba pienākumi pasākumos – satiksmes kustības virzīšana, dzirdināšanas punktu nodrošinājums, sacensību/pasākumu informācijas pasniegšana, sekretariāta pakalpojuma nodrošinājums (rezultātu fiksēšana, apkopošana), pasākuma norises vietas iekārtošana un citi uzdevumi. 

Plānotie pasākumi 2019. gadā, kuros būs nepieciešama brīvprātīgo palīdzība, - skrējiens “Apkārt Vaidavas ezeram”, Vaidavas triatlons, SEB MTB velomaratons, Kocēnu novada sporta spēles, Kocēnu novada florbola nakts turnīrs, Kokmuižas svētki, Kocēnu kultūras namu organizētie kultūras pasākumi u.c. 

Kontaktpersona: Kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs Mikus Krišāns (mob. Tālr. 26351384, e-pasts: mikus.krisans@kocenunovads.lv

  • Brīvprātīgā darba iespējas sadarbībā ar Kocēnu novada pašvaldības policiju 
Galvenie brīvprātīgo darba pienākumi sadarbībā ar pašvaldības policiju – teritorijas novērošana un ziņošana par likumpārkāpumiem. 

“Kaimiņu sardze” - sadarbības metode un pasākumu komplekss, kas ļautu attīstīt ciešas saites starp kaimiņos dzīvojošiem cilvēkiem, pašvaldības policiju, Valsts policiju un Kocēnu novada pagastu pārvaldēm. “Kaimiņu sardzes” mērķis ir palīdzības sniegšana cilvēkiem personiskās drošības jautājumos, īpašuma aizsardzības un dzīves vides uzlabošanai. “Kaimiņu sardze” nenozīmē iedzīvotāju tiešu iesaisti pārkāpēju notveršanā, bet gan aktīvu sadarbību ar policiju un profilakses pasākumu veikšanu. 

Papildus “Kaimiņu sardzes” aktivitātēm plānots sabiedriskās kārtības nodrošinājums Kocēnu novada pašvaldības organizētajos pasākumos (novērošana un ziņošana). 

Kontaktpersona: Kocēnu novada pašvaldības policijas vecākais inspektors Jānis Kaibe (mob. Tālr. 26446790, e-pasts: janis.kaibe@kocenunovads.lv). 

  • Brīvprātīgā darba iespējas Sociālajā dienestā 
Galvenie brīvprātīgo darba pienākumi sociālo lietu jomā – palīdzība Kocēnu novada senioriem – atbalsts vientuļo senioru ikdienas gaitās un darbos (pagalmu sakopšana un citi saimnieciski darbi, kurus seniori dažādu iemeslu dēļ paši nevar veikt), brīvā laika pavadīšanas iespējas ar senioriem (galda spēļu spēlēšana, kopīga pastaiga, sarunas u.tml.). 

Kontaktpersona: Kocēnu novada domes Sociālā dienesta vadītāja Solvita Rumba (mob. tālr. 27891673, e-pasts: solvita.rumba@kocenunovads.lv). 

  • Brīvprātīgo personīgā iniciatīva
Brīvprātīgo darbu Kocēnu novada iedzīvotāji var veikt arī pēc savas iniciatīvas Kocēnu novadam nozīmīgā jomā, brīvprātīgo darbu iepriekš saskaņojot ar Kocēnu novada domi. Darbības jomas – interešu pulciņi, neformālā izglītība, sociālā joma, tūrisms un citas brīvprātīgo darbības).
Ċ
Elīna Upīte,
2018. gada 21. nov. 04:30
Comments