Novads‎ > ‎

Sabiedrības līdzdalība


Apakšlapu saraksts

Apstiprināta Kocēnu novada attīstības programma un attīstības stratēģija


12.12.2014. 

Kocēnu novada domes sēdē apstiprināta Kocēnu novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam gala redakcija ar attīstības perspektīvu līdz 2020. gadam, kā arī Kocēnu novada attīstības stratēģijas 2014.-2030. gadam gala redakcija. 

Ar dokumentu gala redakcijām var iepazīties Kocēnu novada pašvaldības interneta mājaslapā www.kocenunovads.lv, Kocēnu novada domes Attīstības nodaļā un pagastu pārvaldēs, kā arī prezentācijas pasākumā, kas norisināsies 2015. gada 15. janvārī plkst. 18.00 Kocēnu kultūras nama kamīnzālē. Pasākuma apmeklētājiem būs iespēja iepazīties un saņemt attīstības programmas kopsavilkumu informatīvajā brošūrā, kurā interesantā un atraktīvā veidā atspoguļots Kocēnu novads. 


Kocēnu novada attīstības programma 2014. - 2020. gadam, gala redakcija; 

Kocēnu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014. - 2030. gadam, gala redakcija; 
Kocēnu novads: pašreizējās situācijas raksturojums un analīze, gala redakcija. 

Kocēnu novada dome izsaka pateicību par Jūsu ieguldīto laiku un darbu novada veidošanā! 

Kocēnu novada attīstības programma 2014. - 2020.gadam tiek izstrādāta Eiropas Sociālā fonda finansētās programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.3.2. aktivitātes "Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana" projekta "Kocēnu novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana" ietvaros (Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/087/029).

 

  
    
 

 


Uzsāksies novada attīstības programmas galīgās redakcijas publiskā apspriešana

30.09.2014.

2014. gada 6. oktobrī uzsāksies publiskā apspriešana par Kocēnu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014. - 2030. gadam un Kocēnu novada attīstības programmas 2014. - 2020. gadam galīgajām redakcijām.
 
Ar dokumentu galīgajām redakcijām līdz 4novembrim varēs iepazīties:
 • Kocēnu novada domes Attīstības nodaļā, pagastu pārvaldēs - Bērzainē, Dikļos, Vaidavā, Zilākalnā, kā arī Rubenē pie ciema pārvaldnieces.

Rakstiskus komentārus un priekšlikumus par novada plānošanas dokumentiem iespējams iesniegt līdz 4novembrim:

 • Klātienē aizpildot anketas Kocēnu novada domes Attīstības nodaļā, pagastu pārvaldēs - Bērzainē, Dikļos, Vaidavā, Zilākalnā, kā arī Rubenē pie ciema pārvaldnieces.

Paziņojums par līdzdalības iespējām Kocēnu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014. - 2030. gadam un attīstības programmas 2014. - 2020. gadam izstrādes procesā 

Kocēnu novada dome pateicas par Jūsu ieguldīto laiku un darbu novada veidošanā!

 

Kocēnu novada attīstības programma 2014. - 2020. gadam tiek izstrādāta Eiropas Sociālā fonda finansētās programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.3.2. aktivitātes „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana" projekta „Kocēnu novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana" ietvaros (Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/087/029


  
    
 Aicinām piedalīties Kocēnu novada attīstības programmas publiskajā apspriešanā

20.08.2014. 

Kocēnu novada dome informē, ka uzsākusies publiskā apspriešana par Kocēnu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014. - 2020. gadam un Kocēnu novada attīstības programmas 2014. - 2020. gadam pirmajām redakcijām. Publiskās apspriešanas ietvaros norisināsies sešās sanāksmes.

Publiskās apspriešanas sanāksmes notiks:

 • Bērzainē - 26. augustā plkst. 18.00 Bērzaines pagasta pārvaldē;
 • Dikļos - 27. augustā plkst. 18.00 Dikļu kultūras un tūrisma informācijas centrā;
 • Rubenē - 2. septembrī plkst. 18.00 Rubenes pamatskolā;
 • Vaidavā - 3. septembrī plkst. 18.00 Vaidavas kultūras un amatniecības centrā;
 • Zilākalnā - 4. septembrī plkst. 18.00 Zilākalna pagasta kultūras namā;
 • Kocēnos - 5. septembrī plkst. 18.00 Kocēnu kultūras namā.

Novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā un attīstības programmā ir izvirzīts Kocēnu novada attīstības stratēģiskais ietvars (skatīt attēlu)

AP_Kocenu_nov-001.jpg

Lai palielinātu attēlu, uzspiediet uz tā 


Stratēģijas pirmajā redakcijā ir izvirzīta novada attīstības vīzija - Kocēnu novads 2020. gadā kā dzīvošanai, strādāšanai un atpūtai pievilcīgākā vieta Ziemeļvidzemē. Lai novada vīzija tiktu realizēta, ir izvirzīti četri stratēģiskie mērķi:

 • palielināt vidusšķiras īpatsvaru;
 • stiprināt iedzīvotāju piederības izjūtu;
 • palielināt tūristu un apmeklētāju skaitu;
 • palielināt darba devēju skaitu novadā.

Stratēģijā ir identificētas piecas prioritātes mērķu veiksmīgai izpildei:

 • pievilcīga dzīves vide;
 • konkurētspējīgi uzņēmumi;
 • pieejami pakalpojumi visa mūža garumā;
 • dabas un kultūrvēsturiskā kapitāla ilgtspējīga apsaimniekošana;
 • labi pārvaldīts novads.

Papildus tam stratēģijā ir aplūkota novada telpiskā perspektīva. Savukārt attīstības programmā ir identificētas rīcības un to virzieni stratēģisko mērķu un prioritāšu sasniegšanai, kā arī piedāvāts rīcības un investīciju plāns laika posmam no 2014. līdz 2020. gadam.

Ar plānošanas dokumentu pirmajām redakcijām no 21. augusta līdz 5. septembrim var iepazīties:

 • Kocēnu novada pašvaldības interneta mājas lapā:
 • Kocēnu novada domes Attīstības nodaļā, pagastu pārvaldēs - Bērzainē, Dikļos, Vaidavā, Zilākalnā, kā arī Rubenē pie ciema pārvaldnieces.

Rakstiskus komentārus un priekšlikumus par novada plānošanas dokumentiem iespējams iesniegt līdz 5. septembrim:

 • Elektroniskā veidā ŠEIT ;
 • Klātienē aizpildot anketas Kocēnu novada domes Attīstības nodaļā, pagastu pārvaldēs - Bērzainē, Dikļos, Vaidavā, Zilākalnā, kā arī Rubenē pie ciema pārvaldnieces.

 

Iepriekš pateicamies par jūsu ieguldīto laiku un darbu novada veidošanā.

Jūsu viedoklis par novada attīstību ir svarīgs un izšķirošs!

 

Kocēnu novada attīstības programma 2014. - 2020. gadam tiek izstrādāta Eiropas Sociālā fonda finansētās programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.3.2. aktivitātes „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana" projekta „Kocēnu novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana" ietvaros (Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/087/029).

ESF_180.jpgIeguldijums_180.jpg

ES_180.jpg
Vecāka informācija pieejama šeit!

Comments