Novads‎ > ‎

Sabiedrības līdzdalība


Apakšlapu saraksts

Aicinām piedalīties balsojumā par Vaidavas ezera pludmales attīstības projektu

Kocēnu novada iedzīvotāji un Vaidavas ezera pludmales apmeklētāji aicināti izteikt viedokli par pašvaldības uzsākto Vaidavas ezera pludmales attīstības projektu, kurā izstrādāts tehniskais projekts un kura īstenošana, pamatojoties uz 92 Vaidavas ciema iedzīvotāju parakstītu pretenziju, pašlaik ir apturēta.

Ņemot vērā iedzīvotāju izrādīto iniciatīvu paust atbalstu projekta turpmākai virzībai, pašvaldība ir sagatavojusi parakstu lapas, kurās iespējams parakstīties “PAR” vai “PRET” plānotajām infrastruktūras attīstības iecerēm, kas tika prezentētas aizvadītajā piektdienā, 12. jūnijā, sapulcē Vaidavas kultūras un amatniecības centrā.

Kā iepriekš ziņots, projekta “Vaidavas ezera infrastruktūras sakārtošana antropogēnās slodzes mazināšanai” ietvaros plānota esošās pludmales paplašināšana par 50 metriem, vienlaikus to attīrot no niedru apauguma, papildinot ezera grunti un pludmales zonu ar smilti un granti. Paredzēts uzstādīt betona un plastikāta pontonu laipas – viena laipa paredzēta kā laivu un SUP dēļu piestātne, savukārt otra laipa norobežos peldēšanas zonu. Bērniem paredzēti divi slīdkalniņi ūdenī. Papildus laipām plānots arī ierīkot celiņus piekļūšanai pludmales zonai personām ar kustību traucējumiem un māmiņām ar bērnu ratiņiem, lai maksimāli nodrošinātu vides pieejamību visām iedzīvotāju grupām, kā arī paredzēti soliņi, velosipēdu novietnes, atkritumu urnas un informatīvs stends. Plānotais celiņu un pontonu laipu kopējais garums aptuveni 175 metru. Apmeklētāju ērtībām ir ierīkotas trīs jaunas pludmales ģērbtuves. Papildus esošajām pārvietojamām tualetēm tiks uzstādītas vēl divas, viena no tām personām ar īpašām vajadzībām.

Parakstu lapas līdz 24. jūnijam (ieskaitot) pieejamas Vaidavas pagasta pārvaldē un veikalā “Jancis”, veikalā "Top" Rubenē, kā arī Kocēnu novada pašvaldības administrācijā Alejas ielā 8, Kocēnos un veikalā “Lats”.

Projekta “Vaidavas ezera infrastruktūras sakārtošana, antropogēnās slodzes mazināšanai” īstenošanu līdzfinansē Latvijas Vides aizsardzības fonds.

Vaidavas ezera attīstības projekta vizualizācijas:
 
 
 

Informācija par Vaidavas ezera pludmales labiekārtošanas projekta virzību ŠEIT.Apstiprināta Kocēnu novada attīstības programma un attīstības stratēģija
12.12.2014. 

Kocēnu novada domes sēdē apstiprināta Kocēnu novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam gala redakcija ar attīstības perspektīvu līdz 2020. gadam, kā arī Kocēnu novada attīstības stratēģijas 2014.-2030. gadam gala redakcija. 

Ar dokumentu gala redakcijām var iepazīties Kocēnu novada pašvaldības interneta mājaslapā www.kocenunovads.lv, Kocēnu novada domes Attīstības nodaļā un pagastu pārvaldēs, kā arī prezentācijas pasākumā, kas norisināsies 2015. gada 15. janvārī plkst. 18.00 Kocēnu kultūras nama kamīnzālē. Pasākuma apmeklētājiem būs iespēja iepazīties un saņemt attīstības programmas kopsavilkumu informatīvajā brošūrā, kurā interesantā un atraktīvā veidā atspoguļots Kocēnu novads. 


Kocēnu novada attīstības programma 2014. - 2020. gadam, gala redakcija; 

Kocēnu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014. - 2030. gadam, gala redakcija; 
Kocēnu novads: pašreizējās situācijas raksturojums un analīze, gala redakcija. 

Kocēnu novada dome izsaka pateicību par Jūsu ieguldīto laiku un darbu novada veidošanā! 

Kocēnu novada attīstības programma 2014. - 2020.gadam tiek izstrādāta Eiropas Sociālā fonda finansētās programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.3.2. aktivitātes "Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana" projekta "Kocēnu novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana" ietvaros (Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/087/029).

30.09.2014.

Uzsāksies novada attīstības programmas galīgās redakcijas publiskā apspriešana

2014. gada 6. oktobrī uzsāksies publiskā apspriešana par Kocēnu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014. - 2030. gadam un Kocēnu novada attīstības programmas 2014. - 2020. gadam galīgajām redakcijām.
 
Ar dokumentu galīgajām redakcijām līdz 4novembrim varēs iepazīties:
 • Kocēnu novada domes Attīstības nodaļā, pagastu pārvaldēs - Bērzainē, Dikļos, Vaidavā, Zilākalnā, kā arī Rubenē pie ciema pārvaldnieces.

Rakstiskus komentārus un priekšlikumus par novada plānošanas dokumentiem iespējams iesniegt līdz 4novembrim:

 • Klātienē aizpildot anketas Kocēnu novada domes Attīstības nodaļā, pagastu pārvaldēs - Bērzainē, Dikļos, Vaidavā, Zilākalnā, kā arī Rubenē pie ciema pārvaldnieces.

Paziņojums par līdzdalības iespējām Kocēnu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014. - 2030. gadam un attīstības programmas 2014. - 2020. gadam izstrādes procesā 

Kocēnu novada dome pateicas par Jūsu ieguldīto laiku un darbu novada veidošanā!

 

Kocēnu novada attīstības programma 2014. - 2020. gadam tiek izstrādāta Eiropas Sociālā fonda finansētās programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.3.2. aktivitātes „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana" projekta „Kocēnu novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana" ietvaros (Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/087/029


Aicinām piedalīties Kocēnu novada attīstības programmas publiskajā apspriešanā

20.08.2014. 

Kocēnu novada dome informē, ka uzsākusies publiskā apspriešana par Kocēnu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014. - 2020. gadam un Kocēnu novada attīstības programmas 2014. - 2020. gadam pirmajām redakcijām. Publiskās apspriešanas ietvaros norisināsies sešās sanāksmes.

Publiskās apspriešanas sanāksmes notiks:

 • Bērzainē - 26. augustā plkst. 18.00 Bērzaines pagasta pārvaldē;
 • Dikļos - 27. augustā plkst. 18.00 Dikļu kultūras un tūrisma informācijas centrā;
 • Rubenē - 2. septembrī plkst. 18.00 Rubenes pamatskolā;
 • Vaidavā - 3. septembrī plkst. 18.00 Vaidavas kultūras un amatniecības centrā;
 • Zilākalnā - 4. septembrī plkst. 18.00 Zilākalna pagasta kultūras namā;
 • Kocēnos - 5. septembrī plkst. 18.00 Kocēnu kultūras namā.

Novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā un attīstības programmā ir izvirzīts Kocēnu novada attīstības stratēģiskais ietvars (skatīt attēlu)

Stratēģijas pirmajā redakcijā ir izvirzīta novada attīstības vīzija - Kocēnu novads 2020. gadā kā dzīvošanai, strādāšanai un atpūtai pievilcīgākā vieta Ziemeļvidzemē. Lai novada vīzija tiktu realizēta, ir izvirzīti četri stratēģiskie mērķi:

 • palielināt vidusšķiras īpatsvaru;
 • stiprināt iedzīvotāju piederības izjūtu;
 • palielināt tūristu un apmeklētāju skaitu;
 • palielināt darba devēju skaitu novadā.

Stratēģijā ir identificētas piecas prioritātes mērķu veiksmīgai izpildei:

 • pievilcīga dzīves vide;
 • konkurētspējīgi uzņēmumi;
 • pieejami pakalpojumi visa mūža garumā;
 • dabas un kultūrvēsturiskā kapitāla ilgtspējīga apsaimniekošana;
 • labi pārvaldīts novads.

Papildus tam stratēģijā ir aplūkota novada telpiskā perspektīva. Savukārt attīstības programmā ir identificētas rīcības un to virzieni stratēģisko mērķu un prioritāšu sasniegšanai, kā arī piedāvāts rīcības un investīciju plāns laika posmam no 2014. līdz 2020. gadam.

Ar plānošanas dokumentu pirmajām redakcijām no 21. augusta līdz 5. septembrim var iepazīties:

 • Kocēnu novada pašvaldības interneta mājas lapā:
 • Kocēnu novada domes Attīstības nodaļā, pagastu pārvaldēs - Bērzainē, Dikļos, Vaidavā, Zilākalnā, kā arī Rubenē pie ciema pārvaldnieces.

Rakstiskus komentārus un priekšlikumus par novada plānošanas dokumentiem iespējams iesniegt līdz 5. septembrim:

 • Elektroniskā veidā ŠEIT ;
 • Klātienē aizpildot anketas Kocēnu novada domes Attīstības nodaļā, pagastu pārvaldēs - Bērzainē, Dikļos, Vaidavā, Zilākalnā, kā arī Rubenē pie ciema pārvaldnieces.

 

Iepriekš pateicamies par jūsu ieguldīto laiku un darbu novada veidošanā.

Jūsu viedoklis par novada attīstību ir svarīgs un izšķirošs!

 

Kocēnu novada attīstības programma 2014. - 2020. gadam tiek izstrādāta Eiropas Sociālā fonda finansētās programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.3.2. aktivitātes „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana" projekta „Kocēnu novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana" ietvaros (Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/087/029).

Comments