Novads‎ > ‎

Lokālplānojumi

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Kocēnu novada dome paziņo, ka saskaņā ar Kocēnu novada domes 2020. gada 23. decembra sēdes lēmumu Nr. 381 (protokols Nr. 20, 1. §) ir uzsākta lokālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam “Kapteiņi”, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā, kadastra Nr. 9664 008 0267, zemes vienībai 1,4021 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 9664 008 0675.

Lokālplānojuma mērķis ir funkcionālā zonējuma maiņa no dabas un apstādījumu teritorijas (DA1) uz savrupmāju apbūves teritoriju (DzS1).

Lokālplānojuma izstrādes vadītāja – Kocēnu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas nekustamā īpašuma speciāliste Daiga Pētersone (tālr.: 27891659, e-pasts: daiga.petersone@kocenunovads.lv).

Ar spēkā esošajiem Kocēnu novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem – Kocēnu novada teritorijas plānojumu 2014. - 2025. gadamKocēnu novada attīstības programmu 2014. - 2020. gadam un Kocēnu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2014. - 2030. gadam var iepazīties Kocēnu novada domes tīmekļa vietnē www.kocenunovads.lv sadaļā “Novads”.Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Kocēnu novada dome paziņo, ka saskaņā ar Kocēnu novada domes 2019. gada 28. marta sēdes lēmumu Nr. 81 (protokols Nr. 5, 2. §) ir uzsākta lokālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam “Birztalas”, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā, kadastra Nr. 9664 015 0182, zemes vienībai 0,9818 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 9664 015 0182. 

Lokālplānojuma mērķis ir funkcionālā zonējuma maiņa no dabas un apstādījumu teritorijas (DA1) uz savrupmāju apbūves teritoriju (DzS1). 

Lokālplānojuma izstrādes vadītāja – Kocēnu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas nekustamā īpašuma speciāliste Daiga Pētersone (tālr.: 27891659, e-pasts: daiga.petersone@kocenunovads.lv). 

Ar spēkā esošajiem Kocēnu novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem – Kocēnu novada teritorijas plānojumu 2014. - 2025. gadamKocēnu novada attīstības programmu 2014. - 2020. gadam un Kocēnu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2014. - 2030. gadam var iepazīties Kocēnu novada domes tīmekļa vietnē www.kocenunovads.lv sadaļā “Novads”. 

Darba uzdevums
Lēmums 
Lokālplānojuma robeža: 1. attēls2. attēls
Ċ
Elīna Upīte,
2021. gada 6. janv. 23:10
Ċ
Elīna Upīte,
2021. gada 6. janv. 23:10
Ċ
Elīna Upīte,
2021. gada 6. janv. 23:10