Novads‎ > ‎

Lokālplānojumi

Paziņojums par lokālplānojuma nekustamajam īpašumam “Birztalas”, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā redakcijas publisko apspriešanu

Saskaņā ar Kocēnu novada domes 27.05.2021. lēmumu Nr. 135 “Par lokālplānojuma nekustamajam īpašumam “Birztalas”, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā, kas groza Kocēnu novada teritorijas plānojumu, redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”, tiek nodots publiskai apspriešanai lokālplānojums nekustamajam īpašumam “Birztalas”, Rubenē.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir grozīt Kocēnu novada teritorijas plānojumā noteikto funkcionālo zonu Dabas un apstādījumu teritoriju zemes vienībai „Birztalas” uz Savrupmāju apbūves teritoriju. Plānotā iecere nav pretrunā ar Kocēnu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā definētajiem stratēģiskajiem uzstādījumiem, jo tas veicinās tālāko apdzīvotās teritorijas (Rubenes ciema) attīstību.

Publiskā apspriešana notiks 14.06.2021. līdz 14.07.2021. (ieskaitot).

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks ZOOM platformā 09.07.2021. plkst. 15.00.

Lai pieteiktos dalībai sanāksmē, līdz 04.07.2021. plkst. 17.00 var nosūtīt pieteikumu uz e-pastu daiga.petersone@kocenunovads.lv, norādot vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi, uz kuru nosūtīs sanāksmes ielūgumu - saiti.


Lokālplānojuma materiāli izdrukas veidā pieejami Kocēnu novada pašvaldībā (Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads). Informācija pieejama arī publiskajā ārtelpā un ir apskatāma Kocēnos.

Rakstiskie viedokļi un priekšlikumi lokālplānojuma publiskās apspriešanas laikā sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Kocēnu novada pašvaldībai, ievietojot iesniegumu pašvaldības pastkastē pie Kocēnu novada pašvaldības administrācijas ēkas centrālajām durvīm (Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4200), Valsts vienotās ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_17631 vai uz pašvaldības e-pastu info@kocenunovads.lv, norādot “Lokālplānojums “Birztalas””. Kontaktinformācija konsultācijām attālināti, kā arī, iepriekš piesakoties, klātienē – Nekustamā īpašuma speciāliste Daiga Pētersone, tālr. 27891659, e-pasts: daiga.petersone@kocenunovads.lvPaziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Kocēnu novada domes 29.04.2021. lēmumu Nr. 103 (protokols Nr. 5,21.§)“Par lokālplānojuma nekustamajam īpašumam “Kapteiņi”, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā, kas groza Kocēnu novada teritorijas plānojumu, redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”, tiek nodots publiskai apspriešanai lokālplānojums nekustamajam īpašumam “Kapteiņi”, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir grozīt Kocēnu novada teritorijas plānojumā noteikto funkcionālo zonu zemes vienībai „Kapteiņi” dzīvojamās apbūves veidošanai. Plānotā iecere nav pretrunā ar Kocēnu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā definētajiem stratēģiskajiem uzstādījumiem, jo tas veicinās tālāko apdzīvotās teritorijas (Kocēnu ciema) attīstību.

Publiskā apspriešana sāksies 17.05.2021. un norisināsies līdz 14.06.2021.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks MSTEAM platformā 03.06.2021. plkst. 16:00.

Lai pieteiktos dalībai sanāksmē, līdz 01.06.2021. plkst. 17:00 var nosūtīt pieteikumu uz e-pastu - daiga.petersone@kocenunovads.lv, norādot vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi, uz kuru nosūtīt sanāksmes ielūgumu.

Ar lokālplānojuma redakciju var iepazīties:

• Kocēnu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.koceni.lv, sadaļā “Novads – Lokālplānojumi”;

• Valsts vienotās ģeotelpiskās informācijas portālā geolatvija.lv/geo/tapis#document_19408.

Lokālplānojuma materiāli izdrukas veidā pieejami Kocēnu novada pašvaldībā (Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads). Informācija pieejama arī publiskajā ārtelpā un ir apskatāma Kocēnos.

Rakstiskie viedokļi un priekšlikumi lokālplānojuma publiskās apspriešanas laikā sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Kocēnu novada pašvaldībai, ievietojot iesniegumu pašvaldības pastkastē pie Kocēnu novada pašvaldības administrācijas ēkas centrālajām durvīm (Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4200),Valsts vienotās ģeotelpiskās informācijas portālā geolatvija.lv/geo/tapis#document_19408 vai uz pašvaldības e-pastu info@kocenunovads.lv, norādot “Lokālplānojums “Kapteiņi”


Kontaktinformācija konsultācijām attālināti, kā arī, iepriekš piesakoties, klātienē – Nekustamā īpašuma speciāliste Daiga Pētersone, tālr. 27891659, e-pasts:daiga.petersone@kocenunovads.lv

Pielikumi:

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Kocēnu novada dome paziņo, ka saskaņā ar Kocēnu novada domes 2020. gada 23. decembra sēdes lēmumu Nr. 381 (protokols Nr. 20, 1. §) ir uzsākta lokālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam “Kapteiņi”, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā, kadastra Nr. 9664 008 0267, zemes vienībai 1,4021 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 9664 008 0675.

Lokālplānojuma mērķis ir funkcionālā zonējuma maiņa no dabas un apstādījumu teritorijas (DA1) uz savrupmāju apbūves teritoriju (DzS1).

Lokālplānojuma izstrādes vadītāja – Kocēnu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas nekustamā īpašuma speciāliste Daiga Pētersone (tālr.: 27891659, e-pasts: daiga.petersone@kocenunovads.lv).

Ar spēkā esošajiem Kocēnu novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem – Kocēnu novada teritorijas plānojumu 2014. - 2025. gadamKocēnu novada attīstības programmu 2014. - 2020. gadam un Kocēnu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2014. - 2030. gadam var iepazīties Kocēnu novada domes tīmekļa vietnē www.kocenunovads.lv sadaļā “Novads”.Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Kocēnu novada dome paziņo, ka saskaņā ar Kocēnu novada domes 2019. gada 28. marta sēdes lēmumu Nr. 81 (protokols Nr. 5, 2. §) ir uzsākta lokālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam “Birztalas”, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā, kadastra Nr. 9664 015 0182, zemes vienībai 0,9818 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 9664 015 0182. 

Lokālplānojuma mērķis ir funkcionālā zonējuma maiņa no dabas un apstādījumu teritorijas (DA1) uz savrupmāju apbūves teritoriju (DzS1). 

Lokālplānojuma izstrādes vadītāja – Kocēnu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas nekustamā īpašuma speciāliste Daiga Pētersone (tālr.: 27891659, e-pasts: daiga.petersone@kocenunovads.lv). 

Ar spēkā esošajiem Kocēnu novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem – Kocēnu novada teritorijas plānojumu 2014. - 2025. gadamKocēnu novada attīstības programmu 2014. - 2020. gadam un Kocēnu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2014. - 2030. gadam var iepazīties Kocēnu novada domes tīmekļa vietnē www.kocenunovads.lv sadaļā “Novads”. 

Darba uzdevums
Lēmums 
Lokālplānojuma robeža: 1. attēls2. attēls
Ċ
Elīna Upīte,
2021. gada 11. jūn. 05:44
Ċ
Elīna Upīte,
2021. gada 6. janv. 23:10
Ċ
Elīna Upīte,
2021. gada 6. janv. 23:10
Ċ
Elīna Upīte,
2021. gada 6. janv. 23:10
Ċ
Elīna Upīte,
2021. gada 13. jūn. 22:36
Ċ
Elīna Upīte,
2021. gada 11. jūn. 05:40
Ċ
Elīna Upīte,
2021. gada 11. jūn. 05:40
Ċ
Elīna Upīte,
2021. gada 11. jūn. 05:40