Novads‎ > ‎

Kocēnu novada iedzīvotāju aptauja - 2013

Rezultāti

2013. gada nogalē Kocēnu novada dome pirmo reizi kopš novada izveides aicināja iedzīvotājus piedalīties aptaujā, lai uzzinātu iedzīvotāju viedokli par dzīvi Kocēnu novadā un veicinātu līdzdalību. Aptaujā piedalījās 60 respondentu, atbildot uz jautājumiem par 2013. gadā paveiktajiem darbiem, veicamajiem uzlabojumiem, novada attīstību un pašvaldības sadarbību ar iedzīvotājiem.

Anketas tika izplatītas vairākos veidos - publicēta Kocēnu novada domes informatīvā izdevuma „Kocēnu novada vēstis" 2013. gada decembra numurā, elektroniskā veidā publicēta Kocēnu novada domes interneta mājaslapā www.kocenunovads.lv, kā arī drukātā veidā izvietotas Kocēnu novada domes administrācijas ēkā Kocēnos un pagastu pārvaldēs.

Aptaujas noslēgumā tika saņemtas 60 anketas - 24 aizpildītas elektroniskā formātā un 36 - drukātā veidā. Apkopojot respondentu atbildes, tika konstatētas nepilnības drukāto anketu aizpildīšanā - uz vairākiem jautājumiem atbildes netika sniegtas, tādēļ aptaujas rezultātos iekļauts vērtējums „Nav atbildes". Veidojot anketas saturu, tika iekļauts atbildes variants „Nav viedokļa", kas paredzēts tiem respondentiem, kurus konkrētais pašvaldības īstenotais projekts vai sniegtais pakalpojums neskar, piemēram, Zilākalna pagasta iedzīvotājam var nebūt viedokļa par Rubenes ciema labiekārtošanas darbiem. 

 

KOCĒNU NOVADA ATTĪSTĪBA

Kocēnu novada domes realizēto projektu novērtējums:
  • Izglītības iestāžu tehniskā stāvokļa uzlabošana:

Kocēnu novadā pieejamo pakalpojumu novērtējums:

 

SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANA

 

PAŠVALDĪBAS DARBĪBA

 

INFORMĀCIJA PAR RESPONDENTU

 

Comments