Novads


KOCĒNU NOVADS

Godprātīgs dialogs un sadarbība!

Kocēnu novada veiksmes atslēga ir vienotība un sadarbība, mērķtiecīgi veicinot novada attīstību un rūpējoties par iedzīvotāju labklājību. Kocēnu novads veidojies, apvienojoties spēcīgiem un vēsturiski bagātiem pagastiem ar izteiktu identitāti un Latvijas mērogā nozīmīgiem kultūrvēsturiskiem objektiem un notikumiem, dabas un Dieva dotām ainavām.

Esam veikuši ievērojamu ieguldījumu novada pozitīva tēla un atpazīstamības veidošanā, sekmējot Kocēnu novada pievilcību iedzīvotāju, potenciālo investoru un tūristu vidū. Esam lepni par novada ģerboņa un karoga radīšanu – mūsu novada simboli stiprina un vieno.


Kocēnu novada bagātība ir tā iedzīvotāji. Līdzīgi kā ģimenē, lai tajā valdītu saticība, nepieciešama līdzvērtīga un godīga attieksme pret visiem ģimenes locekļiem, - šādu darbības modeli Kocēnu novada dome, tās deputāti un darbinieki izmanto ik dienu, strādājot vienoti novadā labā, saglabājot katrā pagastā izveidotās tradīcijas un atbalstot vietējo interešu grupu iniciatīvas.

Bērni un jaunieši ir mūsu vērtība. „...bērnu zemē var tikt ar zelta atslēdziņu. Es gribu, lai nekad jūs nezaudējat viņu...”. Runājot ar novadā dzīvojošā rakstnieka Vika vārdiem, „atslēdziņa” jāmeklē mums, pieaugušajiem, apzinoties to, ka katrs no mums ir atšķirīgs un tikpat atšķirīgas ir ikviena, arī bērnu un jauniešu intereses un vajadzības.

Viena no novada prioritātēm ir uzņēmējdarbības attīstība, kura iespējama, uzturot godīgu dialogu un sadarbību starp pašvaldību un vietējiem uzņēmējiem. Īpaša uzmanība ikdienas darbā tiek pievērsta Kocēnu novada konkurētspējas paaugstināšanai un nostiprināšanai, sniegto pakalpojumu kvalitātes un pieejamības nodrošināšanai iedzīvotājiem, lai sakārtotu apkārtējo vidi, uzlabotu novada iedzīvotāju dzīves kvalitāti un radītu vēlmi dzīvot un saimniekot savā zemē.


Gaidīsim viesmīlīgajā Kocēnu novadā!
Kocēnu novada domes priekšsēdētājs
Jānis Olmanis


Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu Latvijā ir 9 republikas pilsētas un 110 novadu.

Kocēnu novadā ietilpst:

 • Bērzaines pagasts;
 • Dikļu pagasts;
 • Kocēnu pagasts;
 • Vaidavas pagasts;
 • Zilākalna pagasts.

Novada administratīvais centrs ir Kocēnu pagasta Kocēni


Iedzīvotāju skaits Kocēnu novadā:

(Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati uz 01.01.2021.)

 • Bērzaines pagasts - 538;
 • Dikļu pagasts - 1005;
 • Kocēnu pagasts - 2895;
 • Vaidavas pagasts - 945;
 • Zilākalna pagasts - 757.

KOPĀ: 6140.


Platība:

 • Bērzaines pagasts - 55,4 km²;
 • Dikļu pagasts - 156,6 km²;
 • Kocēnu pagasts - 184,8 km²;
 • Vaidavas pagasts - 71,9 km²;
 • Zilākalna pagasts - 29,4 km².

KOPĀ: 498,1 km²

Kocēnu novads izveidots 2009. gada 1. jūlijā Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā, apvienojot Bērzaines, Dikļu, Kocēnu, Vaidavas un Zilākalna pagastu. Administratīvais centrs ir Kocēnu pagasta Kocēni. Novada kopējā platība ir 498,1 km2. Lielāko daļu novada teritorijas aizņem lauksaimniecības un mežsaimniecības zemes.

Novadam ir izdevīgs ģeogrāfiskais novietojums. Tas robežojas ar Latvijas Republikas nozīmes pilsētu Valmieru, un tā teritoriju šķērso A3 autoceļš Inčukalns - Valmiera - Igaunijas robeža (Valka), kas ir būtisks faktors uzņēmējdarbības attīstībā.

Kocēnos Kokmuižas pils partera centrā novietots Latvijā pirmais un pašlaik vienīgais publiski apskatāmais sfēriskais saules pulkstenis. Tas arī ir vienīgais saules pulkstenis Baltijas valstīs, kam ir ar laika vienādojumu precizētā ciparnīca.

Kocēnu novadā ir daudzveidīgas un aizsargājamas dabas bagātības - daļa novada teritorijas ietilpst Gaujas nacionālajā parkā un Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā. Novadā ir vairākas ievērojamas ūdenstilpes, piemēram, ezeri - Vaidavas, Mujānu, Zilūžu, un upes - Gauja, Briede, Mazbriede, Jumara. Novads ir bagāts ar purviem, alejām un mežiem.

VIDEO PAR KOCĒNU NOVADU