Vidējās izmaksas PII

Vidējo izmaksu aprēķināšanas kārtība vienam izglītojamajam pirmskolas izglītības programmā Kocēnu novadā.

Saskaņā ar LR Izglītības likuma 17.pants 2.2 daļu Kocēnu novada dome noteikusi nepieciešamās vidējās izmaksas vienam izglītojamajam pirmskolas izglītības programmā.

Izmaksas aprēķinātas, pamatojoties uz 1999. gada 13. jūlija LR MK noteikumu Nr. 250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem " 20. punktu, ņemot vērā audzēkņu skaitu konkrētā izglītības iestādē un 2015. gada pēc naudas plūsmas uzskaitītos izdevumus.

2016. gadā vidējās izmaksas vienam izglītojamajam Kocēnu novadā:

  • PII „Auseklītis" 89,20 EUR;
  • PII „Cielaviņa" 181,53 EUR.

Izmaksas apstiprinātas ar Kocēnu novada domes lēmumu Nr. 28 no 03.02.2016.

Comments