Metodiskie materiāli

 Termini un citi jēdzieni pamatizglītības unn vispārējās vidējās izglītības standartos (metodisks materiāls)
 
 Pamatizglītības mācību priekšmetu programmu paraugi:
 - Pasaules vēsture (http://visc.gov.lv/saturs/vispizgl/programmas/pamskolai/vesture_pasaules.pdf)
 - Latvijas vēsture (http://visc.gov.lv/saturs/vispizgl/programmas/pamskolai/vesture_latvijas.pdf)
 Mācību stundas piemēri Latvijas vēsturē 6.klasei (metodisks materiāls)
 Projekta "Iedvesmot skolēnus dabaszinātnēm" metodiskie materiāli

 VISC metodiskie ieteikumi audzināšanas darba pilnveidei
 VISC izglītojošo programmu piedāvājums "Stunda muzejā un..." palīdzēs atrast mācību stundas norises vietas ārpus klases (http://visc.gov.lv/saturs/vispizgl/stundas.shtml)
 Ieteikumi par izglītības iestādes izstrādātā vispārējās izglītības standartos neminēta vispārējās izglītības mācību priekšmeta standarta saskaņošanu (metodisks materiāls)
 
 Rakstītprasmes mācība sešgadīgiem bērniem (metodisks materiāls)
 Pirmsskolas skolotāja dienasgrāmata un ieteikumi tās lietošanā
 Par bērna sasniegumu vērtēšanu pirmsskolā (metodiskie ieteikumi)
 
 Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšana vidusskolā (http://visc.gov.lv/saturs/vispizgl/metmat/mac_sasn_vert_vdsk.pdf)
 Uzdevumi "Vizuālajā mākslā" vidusskolā (http://www.visc.gov.lv/saturs/vispizgl/metmat/uzdevumi_vizmaksl_vidusskola.pdf)
 Valsts izglītības standartiem atbilstošas mācību literatūras satura izstrāde un izvērtēšana (metodisks materiāls)
 Vidējās izglītības mācību priekšmeta "Valsts aizsardzības mācība" standarts
 Ierosmes mācību priekšmeta "Kulturoloģija" apguvei (metodisks materiāls)
 
Ċ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 02:59
Comments