Metodiskais atbalsts


Metodiskā darba mērķis- nodrošināt atbalstu pedagogiem izglītības standartu īstenošanā un pedagoģiskā procesa kvalitātes paaugstināšanā.


Metodiskā darba prioritātes 2017./2018.mācību gadam

1. Uzsākt kompetenču attīstību vispārējā izglītībā: 

 - plānojot daudzpusīgu mācību procesu un pilnveidojot pedagogu profesionālo kompetenci;

 - aktualizējot lasītprasmi un digitālo kompetenci;

 - stiprinot  drošumspējas un  medijpratību.

2.  Veicināt iekļaujošas izglītības principu īstenošanu, nodrošinot vienlīdzīgas izglītības iespējas visiem (reemigranti, izglītojamie ar speciālajām vajadzībām, mazākumtautību izglītojamie, talantīgie izglītojamie, sociālās atstumtības riskam pakļautie bērni).

3.  Veicināt izglītojamo līdzdalību reģiona, valsts un starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs.Valmieras pilsētas un novadu Metodiskās apvienības un to vadītāji 2017./2018.mācību gadā (Metodisko apvienību mācību gada darba plāni sadaļā "MA darbs").


IZM organizētie semināri MA vadītājiem 2016./2017.m.g. I pusgadāApakšlapas (2): MA darbs Metodiskie materiāli
ĉ
Lapas Redaktors,
2018. gada 18. okt. 02:59
Comments