Karjeras izglītība


Kocēnu novada dome 2017.gada 1.septembrī ir noslēgusi Sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" 
īstenošanu Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Projekta finansējuma saņēmējs

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA)

Projekta sadarbības partneris

Kocēnu novada dome

Projekta īstenošanas pamats

2016. gada 7.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.359 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" īstenošanas noteikumi”

Projekta specifiskais atbalsta mērķis

Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Sadarbības līguma ietvaros īstenojamās projekta darbības

3.darbība “Specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu karjeras konsultantu un karjeras atbalsta īstenošanā iesaistīto speciālistu papildizglītība karjeras atbalsta pasākumu īstenošanas jautājumos”.

6.darbība “Karjeras atbalsta pasākumu (tai skaitā karjeras informācijas, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju) īstenošana specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto izglītības iestāžu izglītojamiem visos Latvijas novados un republikas pilsētās”.

Projekta specifiskā atbalsta mērķa grupa

Pašvaldības dibinātās vispārējās (tai skaitā speciālās) izglītības iestādes un to izglītojamie

Projekta izmēģinājumskolas (iesaistītās izglītības iestādes)

2018./2019.m.g. Rūjienas vidusskola, Naukšēnu novada vidusskola, Trikātas pamatskola (PKK Inguna Kūķe);

Kocēnu pamatskola, Mazsalacas vidusskola, Jura Neikena Dikļu pamatskola, J.Endzelīna Kauguru pamatskola (PKK Līga Priede); Rubenes pamatskola, Strenču novada vidusskola (PKK Edīte Gulbe).

Projektā neiesaistītās izglītības iestādes

Ziemeļvidzemes internātpamatskola

Informācija par projekta pasākumiem atrodama

Mājas lapās: www.rujienasvidusskola.lv

                     www.mazsalacasvsk.lv

                     www.vidusskola.naukseni.lv

                     www.snv.lv

                     www.kocenuskola.lv

                     www.trikatasskola.lv

                     www.dikluskola.edu.lv

                      www.kauguruskola.beverina.lv

                      www.rubenes-skola.lv

Projekta īstenošanas termiņš pašvaldībā

2017.gada 1.septembris – 2020.gada 30.decembris

Finansējums

Pašvaldības projekta darbību nodrošināšanai paredzētais finansējums tiek aprēķināts un piešķirts uz katru mācību gadu projekta īstenošanas laikā, nosakot maksimālo pieejamo finansējumu vienam mācību gadam atbilstoši  izglītojamo skaitam pašvaldības izglītības iestādēs.

Kontaktinformācija

Projekta koordinatore- Kocēnu novada Izglītības pārvaldes vadītāja Ieva Stiģe

Tālrunis: 29298794, e-pasts:  ieva.stige@kocenunovads.lv


Comments