Karjeras izglītība


Kocēnu novada domes Izglītības pārvalde piedalās ESF projektā Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" un sniedz atbalstu karjeras izglītībā Beverīnas, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu un Rūjienas novadu pašvaldībām un izglītības iestādēm.

Atbalsts karjeras izglītībai notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 7.jūnija noteikumu Nr.359 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" īstenošanas noteikumi" prasībām.
Comments