Iepirkumu procedūras

21.03.2017.

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātu

SIA „Kocēnu komunālā saimniecība”, vienotais reģistrācijas Nr. LV44103096618, juridiskā adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220.

Iepirkuma procedūra Nr.KKS/ES-1/2017 “Trīs biomasas katlumāju minimālā sastāva būvprojektu izstrāde.

Pamatojoties uz 2017.gada 21.marta lēmumu, tiesības slēgt iepirkuma līgumu piešķirtas SIA “INOS” reģistrācijas Nr.40003570038 par piedāvāto līgumcenu EUR 9 911,00 (bez PVN).

Iepirkuma priekšmets ir Trīs biomasas katlumāju minimālā sastāva būvprojektu izstrāde atbilstoši projektēšanas uzdevumam (Rubenes, Vaidavas un Zilākalna ciemos).

10.02.2017.

Paziņojums par iepirkuma procedūru

SIA „Kocēnu komunālā saimniecība”, vienotais reģistrācijas Nr. LV44103096618, juridiskā adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220, izsludina iepirkuma procedūru „Trīs biomasas katlumāju minimālā sastāva būvprojektu izstrāde”.

Kontaktpersona: SIA „Kocēnu komunālā saimniecība” valdes loceklis Māris Heinols; mob.: +(371)20217455; e-pasts:maris.heinols@kocenunovads.lv.

Iepirkuma identifikācijas Nr. KKS/ES-1/2017.

Iepirkuma priekšmets ir Trīs biomasas katlumāju minimālā sastāva būvprojektu izstrāde atbilstoši projektēšanas uzdevumam (Rubenes, Vaidavas un Zilākalna ciemos).

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem Kocēnu novada mājas lapā internetā www.kocenunovads.lv sadaļā „Iepirkumi” apakšsadaļā „SIA „Kocēnu komunālā saimniecība” iepirkumi”. Ar iepirkuma procedūras dokumentiem klātienē var iepazīties SIA „Kocēnu komunālā saimniecība”, Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220, 2.stāvā, administrācijā, darba dienās no 8:00 līdz 17:00, izņemot pusdienas pārtraukumā no 12:00 -13:00, sākot no iepirkuma izsludināšanas dienas (10.02.2017.).

Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz SIA „Kocēnu komunālā saimniecība” Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220, 2.stāvā, administrācijā, darba dienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, izņemot pusdienas pārtraukumu no plkst. 12:00 līdz 13:00, līdz 2017.gada 28.februārim plkst. 11:00 .


02.09.2015.

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātu

SIA „Kocēnu komunālā saimniecība”, Reģ. Nr. LV44103096618.

Finansējums – „Centralizētās siltumapgādes sistēmas izveide Kocēnu novada Kocēnos” Nr. PCS/3.5.2.1.1/14/06/023 un „Siltumtrašu rekonstrukcija Kocēnu novada Vaidavā” Nr. PCS/3.5.2.1.1/14/06/021 programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.2.1 aktivitātes “Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai”.

Iepirkuma procedūra „Siltumtīklu un siltummezglu izbūves darbu Kocēnu novada Kocēnos un Vaidavā būvuzraudzība”” ID. Nr. KKS/KF-3/2015.

Pamatojoties uz 2015.gada 18.augusta lēmumu, tiesības slēgt iepirkuma līgumu piešķirtas SIA „BaltLine Globe” Reģ. Nr.40003780856 par piedāvāto līgumcenu EUR 6411,85 (bez PVN).

Iepirkuma priekšmets - būvuzraudzības nodrošināšanu siltumtīklu un siltummezglu izbūves darbos Kocēnu novada Kocēnos un Vaidavā.


06.08.2015.


Ņemot vērā, ka iepirkuma nolikumā ir izdarīti būtiski grozījumi, atbilstoši Iepirkumu uzraudzības biroja vadlīniju „Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem” 6.9.6. punktam, ir nepieciešams pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu, to nosakot ne īsāku par pusi no sākotnēji noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa, INFORMĒJAM. KA PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ TIEK PAGARINĀTS LĪDZ 2015. GADA 17. AUGUSTA PLKST. 10.00.

30.07.2015.

Paziņojums par iepirkuma procedūru

SIA „Kocēnu komunālā saimniecība”, vienotais reģistrācijas Nr. LV44103096618, juridiskā adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220, izsludina iepirkuma procedūru „Katlu mājas izbūves darbu Kocēnu novada Kocēnos būvuzraudzība”.

Kontaktpersona: SIA „Kocēnu komunālā saimniecība” valdes loceklis Māris Heinols; tālr.:+(371)26662735, mob.: +(371) 20217455; e-pasts:kks@kocenunovads.lv.

Iepirkuma identifikācijas Nr. KKS/KF-4/2015.

Iepirkums tiek veikts, īstenojot projektu „Siltumavota izbūve pārejai no fosilā kurināmā uz atjaunojamu kurināmā izmantošanu centralizētā siltumapgādē Kocēnu novada Kocēnos” Nr. PCS/3.5.2.1.1/14/06/024 programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.2.1 aktivitātes “Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai” ietvaros.

Iepirkuma priekšmets ir būvuzraudzības veikšana katlu mājas izbūvei objektā Kocēnu novada Kocēnos.

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem Kocēnu novada pašvaldības mājas lapā internetā www.kocenunovads.lv sadaļā „Iepirkumi”. Ar iepirkuma procedūras dokumentiem klātienē var iepazīties SIA „Kocēnu komunālā saimniecība”, Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220, 2.stāvā, administrācijā, darba dienās no 8:00 līdz 17:00, izņemot pusdienas pārtraukumā no 12:00 -13:00, sākot no iepirkuma izsludināšanas dienas (30.07.2015).

Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz SIA „Kocēnu komunālā saimniecība” Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220, 2.stāvā, administrācijā, darba dienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, izņemot pusdienas pārtraukumu no plkst. 12:00 līdz 13:00, līdz 2015.gada 14.augustam plkst. 10:00 .

NOLIKUMS


11.08.2015. 


20.08.2015. 

Iepirkuma procedūra "Katlu mājas izbūves darbu Kocēnu novada Kocēnos būvuzraudzība" (identifikācijas nr.KKS/KF-4/2015) IZBEIGTA BEZ REZULTĀTA. Pamatojums: iepirkuma komisijas 2015. gada 20. augusta lēmums - nepietiekams finansējums.


27.07.2015.

Paziņojums par iepirkuma procedūru

SIA „Kocēnu komunālā saimniecība”, vienotais reģistrācijas Nr. LV44103096618, juridiskā adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220, izsludina iepirkuma procedūru „Siltumtīklu un siltummezglu izbūves darbu Kocēnu novada Kocēnos un Vaidavā būvuzraudzība”.

Kontaktpersona: SIA „Kocēnu komunālā saimniecība” valdes loceklis Māris Heinols; tālr.:+(371)26662735, mob.: +(371) 20217455; e-pasts:kks@kocenunovads.lv.

Iepirkuma identifikācijas Nr. KKS/KF-3/2015.

Iepirkums tiek veikts, īstenojot projektus „Centralizētās siltumapgādes sistēmas izveide Kocēnu novada Kocēnos” Nr. PCS/3.5.2.1.1/14/06/023 un „Siltumtrašu rekonstrukcija Kocēnu novada Vaidavā” Nr. PCS/3.5.2.1.1/14/06/021 programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.2.1 aktivitātes “Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai” ietvaros.

Iepirkuma priekšmets ir būvuzraudzības veikšana siltumtīklu un siltummezglu izbūves objektos Kocēnu novada Kocēnos un Vaidavā.

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem Kocēnu novada mājas lapā internetā www.kocenunovads.lv sadaļā „Iepirkumi”. Ar iepirkuma procedūras dokumentiem klātienē var iepazīties SIA „Kocēnu komunālā saimniecība”, Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220, 2.stāvā, administrācijā, darba dienās no 8:00 līdz 17:00, izņemot pusdienas pārtraukumā no 12:00 -13:00, sākot no iepirkuma izsludināšanas dienas (27.07.2015).

Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz SIA „Kocēnu komunālā saimniecība” Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220, 2.stāvā, administrācijā, darba dienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, izņemot pusdienas pārtraukumu no plkst. 12:00 līdz 13:00, līdz 2015.gada 11.augustam plkst. 10:00.


29.07.2015


03.08.2015. 


05.08.2015


06.08.2015. 

KONSOLIDĒTS IEPIRKUMA NOLIKUMS (apvienoti augstākminētie precizējumi).

11.08.2015.


Ņemot vērā, ka iepirkuma nolikumā ir izdarīti būtiski grozījumi, atbilstoši Iepirkumu uzraudzības biroja vadlīniju „Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem” 6.9.6. punktam, ir nepieciešams pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu, to nosakot ne īsāku par pusi no sākotnēji noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa, INFORMĒJAM, KA PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ TIEK PAGARINĀTS LĪDZ 2015. GADA 17. AUGUSTA PLKST. 11.00.

17.07.2015.

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātu

SIA „Kocēnu komunālā saimniecība”, Reģ. Nr. LV44103096618

Finansējums – „Centralizētās siltumapgādes sistēmas izveide Kocēnu novada Kocēnos” Nr.PCS/3.5.2.1.1/14/06/023 un „Siltumtrašu rekonstrukcija Kocēnu novada Vaidavā” Nr.PCS/3.5.2.1.1/14/06/021 programma „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.2.1 aktivitāte “Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai”.

Iepirkuma procedūra „Centralizētās siltumapgādes sistēmas izveide Kocēnu novada Kocēnos un Vaidavā” ID. Nr. KKS/KF-2/2015.

Pamatojoties uz 2015.gada 17.jūlija lēmumu, tiesības slēgt iepirkuma līgumu piešķirtas SIA „DGS” Reģ. Nr.40003261723 par piedāvāto līgumcenu:
  • „Centralizētās siltumapgādes sistēmas izveide Kocēnu novada Kocēnos” Nr. PCS/3.5.2.1.1/14/06/023 - EUR 375 280.68 (bez PVN); 
  • „Siltumtrašu rekonstrukcija Kocēnu novada Vaidavā” Nr. PCS/3.5.2.1.1/14/06/021 – EUR 410 053.16 (bez PVN).
Iepirkuma priekšmets - būvprojekta izstrāde siltumtīklu un siltummezglu izbūvei, autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana un būvdarbu veikšana, izbūvējot tos Kocēnu novada Kocēnos un Vaidavā.


10.07.2015.

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātu

SIA „Kocēnu komunālā saimniecība”, Reģ. Nr. LV44103096618

Finansējums - „Siltumavota izbūve pārejai no fosilā kurināmā uz atjaunojamu kurināmā izmantošanu centralizētā siltumapgādē Kocēnu novada Kocēnos” Nr. PCS/3.5.2.1.1/14/06/024 programma „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.2.1 aktivitāte “Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai”.

Iepirkuma procedūra „Siltumavota izbūve Kocēnu novada Kocēnos” ID. Nr. KKS/KF-1/2015.

Pamatojoties uz 2015.gada 9.jūlija lēmumu, tiesības slēgt iepirkuma līgumu piešķirtas SIA „INOS” Reģ. Nr.40003570038 par piedāvāto līgumcenu EUR 741 760,00 (bez PVN).

Iepirkuma priekšmets - šķeldas katlumājas ar uzstādīto siltuma jaudu 1,5 MW būvniecība (iekļaujot papildus arī 200kW granulu apkures katlu).


28.05.2015.

SIA „Kocēnu komunālā saimniecība”, vienotais reģistrācijas Nr. LV44103096618, juridiskā adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220, izsludina iepirkuma procedūru „Centralizētās siltumapgādes sistēmas izveide Kocēnu novada Kocēnos un Vaidavā”

Kontaktpersona: SIA „Kocēnu komunālā saimniecība” valdes loceklis Māris Heinols; tālr.:+(371)26662735, mob.: +(371) 20217455; e-pasts:kks@kocenunovads.lv. 

Iepirkuma identifikācijas Nr. KKS/KF-2/2015. 

Iepirkums tiek veikts, īstenojot projektus „Centralizētās siltumapgādes sistēmas izveide Kocēnu novada Kocēnos” Nr. PCS/3.5.2.1.1/14/06/023 un „Siltumtrašu rekonstrukcija Kocēnu novada Vaidavā” Nr. PCS/3.5.2.1.1/14/06/021 programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.2.1 aktivitātes “Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai” ietvaros. 

Iepirkuma priekšmets ir būvprojekta izstrāde siltumtīklu un siltummezglu izbūvei, autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana un būvdarbu veikšana, izbūvējot tos Kocēnu novada Kocēnos un Vaidavā. 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem Kocēnu novada mājaslapā internetā www.kocenunovads.lv sadaļā „Iepirkumi”. Ar iepirkuma procedūras dokumentiem klātienē var iepazīties SIA „Kocēnu komunālā saimniecība”, Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220, 2.stāvā, administrācijā, darba dienās no 8.00 līdz 17.00, izņemot pusdienas pārtraukumā no 12.00 līdz 13.00, sākot no iepirkuma izsludināšanas dienas. 

Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz SIA „Kocēnu komunālā saimniecība” Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220, 2. stāvā, administrācijā, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, izņemot pusdienas pārtraukumu no plkst. 12.00 – 13.00, līdz 2015.gada 25. jūnijam plkst. 10.00 . 21.05.2015.

SIA „Kocēnu komunālā saimniecība”, vienotais reģistrācijas Nr. LV44103096618, juridiskā adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220, izsludina iepirkuma procedūru „Siltumavota izbūve Kocēnu novada Kocēnos”.

Kontaktpersona: SIA „Kocēnu komunālā saimniecība” valdes loceklis Māris Heinols; tālr.:+(371)26662735, mob.: +(371) 20217455; e-pasts: kks@kocenunovads.lv.

Iepirkuma identifikācijas Nr. KKS/KF-1/2015.

Iepirkums tiek veikts, īstenojot projektu „Siltumavota izbūve pārejai no fosilā kurināmā uz atjaunojamu kurināmā izmantošanu centralizētā siltumapgādē Kocēnu novada Kocēnos” Nr. PCS/3.5.2.1.1/14/06/024 programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.2.1 aktivitātes “Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai” ietvaros.

Iepirkuma priekšmets ir šķeldas katlumājas ar uzstādīto siltuma jaudu 1,5 MW būvniecība (iekļaujot papildus arī 200kW granulu apkures katlu).

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem Kocēnu novada mājaslapā internetā www.kocenunovads.lv sadaļā „Iepirkumi”. Ar iepirkuma procedūras dokumentiem klātienē var iepazīties SIA „Kocēnu komunālā saimniecība”, Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220, 2. stāvā, administrācijā, darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00, izņemot pusdienas pārtraukumā no plkst. 12.00 līdz plkst. 13.00, sākot no iepirkuma izsludināšanas dienas.

Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz SIA „Kocēnu komunālā saimniecība” Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220, 2. stāvā, administrācijā, darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00, izņemot pusdienas pārtraukumu no plkst. 12.00 līdz plkst. 13.00, līdz 2015. gada 16. jūnijam plkst. 10.00.

NOLIKUMS

1) ATBILDE uz pretendenta jautājumu

   - pielikums

2) ATBILDE uz pretendenta jautājumu

3) ATBILDE uz pretendenta jautājumu


Ċ
Elīna Upīte,
2015. gada 30. jūl. 02:23
Ċ
Lapas Redaktors,
2015. gada 6. aug. 05:03
Ċ
Elīna Upīte,
2015. gada 27. jūl. 05:40
Ċ
Lapas Redaktors,
2015. gada 6. aug. 21:49
Ċ
Lapas Redaktors,
2015. gada 5. aug. 07:28
ċ
Informacija_KKS_KF_3_2015.zip
(16k)
Elīna Upīte,
2015. gada 28. jūl. 22:30
Ċ
Krista Gromova,
2017. gada 10. febr. 00:45
Ċ
Lapas Redaktors,
2015. gada 4. aug. 06:09
Ċ
Lapas Redaktors,
2015. gada 5. aug. 07:28
ĉ
Eva Eglīte,
2015. gada 12. jūn. 09:19
Ċ
Eva Eglīte,
2015. gada 8. jūn. 04:17
ĉ
Eva Eglīte,
2015. gada 11. jūn. 12:41
Ċ
Elīna Upīte,
2015. gada 11. aug. 22:50
Ċ
Elīna Upīte,
2015. gada 11. aug. 22:46
Ċ
Eva Eglīte,
2015. gada 8. jūn. 04:39
Comments