Saistošo noteikumu arhīvsŠobrīd Normatīvo aktu arhīvs ir migrācijas procesā uz šo lapu

(Pagaidām pieejams novada domē)


Normatīvie akti


Saistošie noteikumi
2010.gads

 2010. gads

Nr.
Saistošie noteikumi
Pielikumi
Spēkā stāšanās datums 
15/2010

Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā

(konsolidētā versija) 

 Paskaidrojuma raksts 
 

14/2010

Par reklāmas un citas vizuālās informācijas izvietošanu publiskās vietās Kocēnu novada teritorijā

(konsolidētā versija) 

VEIDLAPAS

Paskaidrojuma raksts 
 

13/2010

Par so­ci­ālā dzī­vok­ļa sta­tu­sa pie­šķir­ša­nu un izīrē­ša­nas kārtī­bu Kocēnu no­va­dā 
   

12/2010

Ārpus meža zemēm augošu koku ciršanas kārtība Kocēnu novada administratīvajā teritorijā    
11/2010

Par pašvaldības nodevām Kocēnu novadā

(konsolidētā versija)

   

8/2010

Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Kocēnu novadā 
   

5/2010

Valmieras novada domes speciālais budžets 2010.gadam    

4/2010

Valmieras novada domes pamatbudžets 2010.gadam 

   
3/2013

Kocēnu novada pašvaldības ceļu aizsardzība, veicot mežizstrādes darbus

(konsolidētā versija) 

   


2011.gads

2011. gads

Nr.
Saistošie noteikumi
Pielikumi
Spēkā stāšanās datums
16/2011
Par sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Kocēnu novadā 
  10.03.2012.
15/2011
Grozījumi Kocēnu novada domes 2011. gada 6.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 10/2011 "Par kārtību, kādā Kocēnu novada domes amatpersonas un darbinieki izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus" 
  10.01.2012.
14/2011
Par grozījumiem Kocēnu novada domes 22.02.2011. saistošajos noteikumos Nr.3/2011 "Par Kocēnu novada domes speciālo budžetu 2011.gadam" 
Pielikumi 
 
13/2011
Par grozījumiem Kocēnu novada domes 22.02.2011. saistošajos noteikumos Nr.2/2011 "Par Kocēnu novada domes pamatbudžetu 2011.gadam" 
Pielikumi 
 
12/2011
Kocēnu novada Kocēnu pagasta nekustamo īpašumu "Bites", "Kamenes", "Kreiļkalni" detālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 
Pielikumi 
 
11/2011
Par grozījumiem Kocēnu novada domes 2010. gada 15. decembra Saistošajos noteikumos Nr. 15/2010 "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
   
10/2011

Par kārtību, kādā Kocēnu novada domes amatpersonas un darbinieki izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus

(konsolidētā versija) 

Paskaidrojuma raksts 
 
9/2011 Par maznodrošinātas ģimenes vai personas statusa noteikšanu Kocēnu novadā 
Paskaidrojuma raksts 
 
8/2011
Par grozījumiem Kocēnu novada domes 22.02.2011. saistošajos noteikumos Nr. 3/2011 "Par Kocēnu novada domes speciālo budžetu 2011. gadam"
 Pielikumi  
7/2011
Par grozījumiem Kocēnu novada domes 22.02.2011. saistošajos noteikumos Nr. 2/2011 "Par Kocēnu novada domes pamatbudžetu 2011. gadam"
 Pielikumi  
6/2011
Grozījumi Kocēnu novada domes saistošajos noteikumos Nr. 15/2010 "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 
   
5/2011
Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Kocēnu novadā Paskaidrojuma raksts 
 
4/2011

Maksas autostāvvietu ierīkošanas, uzturēšanas, apkalpošanas un lietošanas noteikumi Kocēnu novada Vaidavas pagastā

(konsolidētā versija) 

Paskaidrojuma raksts 
 
3/2011
Par Kocēnu novada domes speciālo budžetu 2011. gadam 
Pielikumi 
 
2/2011
Par Kocēnu novada domes pamatbudžetu 2011. gadam 
Pielikumi 
 
1/2011
   

2012.gads

 2012. gads

Nr.
Saistošie noteikumi
Pielikumi
Spēkā stāšanās datums
33/2012 Saistošie noteikumi Nr. 33/2012
"Kocēnu novada domes finansētu neformālo iedzīvotāju iniciatīvu grupu projektu konkursu noteikumi"
 
Pielikumi 
 12.04.2013.
30/2012
Grozījumi Kocēnu novada domes 2012. gada 10. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 22/2012 "Par kapsētu izmantošanu un uzturēšanu" 
  12.02.2013.
29/2012 Par grozījumiem Kocēnu novada domes 2012. gada 11. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 12/2012 "Par materiālo atbalstu Kocēnu novada iedzīvotājiem" 
Paskaidrojuma raksts 
12.03.2013.
28/2012 Grozījumi Kocēnu novada domes 2011.gada 6.jūlija saistošajos noteikumos Nr.10/ 2011 'Par kārtību, kādā Kocēnu novada domes amatpersonas un darbinieki izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus"     16.01.2013.
27/2012
Grozījumi Kocēnu novada domes 2012.gada 19. septembra saistošajos noteikumos Nr. 20/2012 "Par Kocēnu novada simbolikas izmantošanu"    16.01.2013.
26/2012 Grozījumi Kocēnu novada domes 2012.gada 19. septembra saistošajos noteikumos Nr. 21/2012 "Kocēnu novada pašvaldības nolikums" 
  16.01.2013.
25/2012  Par grozījumiem Kocēnu novada domes 15.02.2012. saistošajos noteikumos Nr. 7/2012 "Par Kocēnu novada domes speciālo budžetu 2012. gadam Pielikumi  
16.10.2012.
24/2012
Par grozījumiem Kocēnu novada domes 15.02.2012. saistošajos noteikumos Nr. 6/2012 "Par Kocēnu novada domes pamatbudžetu 2012. gadam" 
Pielikumi 
16.10.2012. 
23/2012
Par Kocēnu novada domes palīdzības piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās 
Paskaidrojuma raksts 16.01.2013.
22/2012
 
 
(konsolidētā versija)
Par izcenojumu apstiprināšanu
apbedīšanas pakalpojumiem
01.01.2014.
21/2012
Kocēnu novada pašvaldības nolikums 
  16.01.2013.
20/2012

Par Kocēnu novada simbolikas izmantošanu

(konsolidētā versija) 

  16.01.2013.
19/2012
Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim 
  25.09.2012. 
18/2012
 
(konsolidētā versija) 
 13.07.2012.
17/2012
Par grozījumiem Kocēnu novada domes 15.02.2012. Saistošajos noteikumos Nr. 7/2012 "Par Kocēnu novada domes speciālo budžetu 2012. gadam" Pielikumi
 
16/2012
Par grozījumiem Kocēnu novada domes 15.02.2012. Saistošajos noteikumos Nr. 6/2012 "Par Kocēnu novada domes pamatbudžetu 2012. gadam"
Pielikumi 
 
15/2012

Par Kocēnu novada pašvaldībai piederošās vai piekritīgās zemes nomu un tās nomas maksas aprēķināšanas kārtību

(konsolidētā versija) 

Paskaidrojuma raksts 
05.09.2012.
14/2012
Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai 
Paskaidrojuma raksts 
05.09.2012.
13/2012

Par sociālās palīdzības pabalstiem Kocēnu novadā

(konsolidētā versija) 

Paskaidrojuma raksts 
11.06.2012.
12/2012

Par materiālo atbalstu Kocēnu novada iedzīvotājiem

(konsolidētā versija) 

Paskaidrojuma raksts 

11.06.2012. 

10/2012

Par sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Kocēnu novadā

(konsolidētā versija) 

   
 9/2012 Grozījumi Kocēnu novada domes 2012. gada
18. janvāra saistošos noteikumos Nr. 5/2012 (protokols Nr. 1, 35.§) "Kārtība, kādā Kocēnu novada dome sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības, vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem"
  05.04.2012.
 8/2012 Kocēnu novada domes Saistošie noteikumi Nr. 8/2012 "Par grozījumiem Kocēnu novada domes 15.02.2012. Saistošajos noteikumos Nr. 6/2012 "Par Kocēnu novada domes pamatbudžetu 2012. gadam"    
 7/2012   Par Kocēnu novada domes speciālo budžetu 2012. gadam Pielikumi  
 6/2012 Par Kocēnu novada domes pamatbudžetu 2012. gadam Pielikumi 
 
 5/2012 Kārtība, kādā Kocēnu novada dome sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības, vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem   06.04.2012.
1/2012
Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana Kocēnu novada administratīvajā teritorijā 2012. gadā 
   10.02.2012.


2013.gads

2013. gads

 Nr. Saistošie noteikumi
Pielikumi
Spēkā stāšanās datums
34/2013
Par grozījumiem Kocēnu novada domes 2010. gada 14. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 14/2010 "Par reklāmas un citas vizuālās informācijas izvietošanu publiskās vietās Kocēnu novada teritorijā" 
  13.02.2014.
33/2013
Par grozījumiem Kocēnu novada domes 2012. gada 19. septembra saistošajos noteikumos Nr. 20/2012 "Par Kocēnu novada simbolikas izmantošanu" 
  13.02.2014.
31/2013
Par grozījumiem Kocēnu novada domes 2013. gada 18. septembra saistošajos noteikumos Nr. 12/2013 "Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Kocēnu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas" 
  11.01.2014. 
30/2013 
Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Kocēnu novada administratīvajā teritorijā 
Paskaidrojuma raksts 
01.01.2014. 
29/2013
Grozījumi 2012. gada 13. decembra Saistošajos noteikumos Nr. 33/2012 "Kocēnu novada domes finansētu neformālo iedzīvotāju iniciatīvu grupu projektu konkursu noteikumi" 
  01.01.2014.
28/2013
Grozījumi 2012. gada 10. oktobra Saistošajos noteikumos Nr. 23/2012 "Par Kocēnu novada domes palīdzības piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās" 
  01.01.2014.
27/2013
Grozījumi 2012. gada 10. oktobra Saistošajos noteikumos Nr. 22/2012 "Par kapsētu uzturēšanu un izmantošanu" 
  01.01.2014.
26/2013
Grozījumi 2012. gada 19. septembra Saistošajos noteikumos Nr. 20/2012 "Par Kocēnu novada simbolikas izmantošanu "
  01.01.2014.
25/2013
Grozījumi 2012. gada 22. jūnija Saistošajos noteikumos Nr. 18/2012 "Kārtība, kādā Kocēnu novada dome sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem" 
  01.01.2014.
24/2013
Grozījumi 2012. gada 13. jūnija Saistošajos noteikumos Nr. 15/2012 "Par Kocēnu novada pašvaldībai piederošās vai piekritīgās zemes nomu un tās nomas maksas aprēķināšanas kārtību" 
  01.01.2014.
23/2013
Grozījumi 2012. gada 11. aprīļa Saistošajos noteikumos Nr. 13/2012 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Kocēnu novadā" 
  01.01.2014.
22/2013 Grozījumi 2012. gada 11. aprīļa Saistošajos noteikumos Nr. 12/2012 "Par materiālo atbalstu Kocēnu novada iedzīvotājiem" 
  01.01.2014.
21/2013 Grozījumi 2012. gada 21. marta Saistošajos noteikumos Nr. 10/2012 "Par sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Kocēnu novadā" 
  01.01.2014.
20/2013
Grozījumi 2011. gada 6. jūlija Saistošajos noteikumos Nr. 10/2011 "Par kārtību, kādā Kocēnu novada domes amatpersonas un darbinieki izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus" 
  01.01.2014.
19/2013

Grozījumi 2011. gada 16. marta Saistošajos noteikumos Nr. 4/2011 "Maksas autostāvvietu ierīkošanas, uzturēšanas, apkalpošanas un lietošanas noteikumi Kocēnu novada Vaidavas pagastā" 

  01.01.2014.
18/2013 Grozījumi 2010. gada 14. oktobra Saistošajos noteikumos Nr. 14/2010 "Par reklāmas un citas vizuālās informācijas izvietošanu publiskās vietās Kocēnu novada teritorijā" 
  01.01.2014.
17/2013 Grozījumi 2010. gada 8. septembra Saistošajos noteikumos Nr. 11/2010 "Par pašvaldības nodevām Kocēnu novadā" 
  01.01.2014.
16/2013
Grozījumi 2010. gada 27. janvāra Saistošajos noteikumos Nr. 3/2010 "Valmieras novada pašvaldības ceļu aizsardzība, veicot meža izstrādāšanas darbus" 
  01.01.2014.
15/2013
Grozījumi 2009. gada 9. oktobra Saistošajos noteikumos Nr. 11/2009 "Par sabiedrisko kārtību Valmieras novadā" 
  01.01.2014.
 12/2013

Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Kocēnu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas

(konsolidētā versija) 

 Pielikumi 11.01.2014.
 11/2013  Grozījumi Kocēnu novada domes 2012. gada 19. septembra saistošajos noteikumos Nr.21/2012 "Kocēnu novada pašvaldības nolikums"    14.08.2013.
 10/2013  Par grozījumiem Kocēnu novada domes 2013. gada 6. februāra saistošajos noteikumos Nr. 6/2013 "Par koku ciršanu ārpus meža Kocēnu novadā"    15.08.2013.
9/2013
Par grozījumiem Kocēnu novada domes 2012. gada 11. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 13/2012 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Kocēnu novadā" Paskaidrojuma raksts 
15.08.2013.
8/2013
Par grozījumiem Kocēnu novada domes 2012. gada 11. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 12/2012 "Par materiālo atbalstu Kocēnu novada iedzīvotājiem" 
Paskaidrojuma raksts 
15.08.2013.
7/2013
Par Kocēnu novada ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju būvniecību, ekspluatāciju un aizsardzību 
Paskaidrojuma raksts 
18.06.2013.
 6/2013

Par koku ciršanu ārpus meža Kocēnu novadā

(konsolidētā versija)

  15.08.2013. 
 5/2013 Par Kocēnu novada domes speciālo budžetu 2013. gadam Pielikumi 
  01.02.2013.
 4/2013 Par Kocēnu novada domes pamatbudžetu 2013. gadam Pielikumi 
 01.02.2013.
 3/2013  Par grozījumiem Kocēnu novada domes 2012. gada 11. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 13/2012 „Par sociālo palīdzību Kocēnu novadā"    
 2/2013  Par grozījumiem Kocēnu novada domes 2012.gada 11.aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 12/2012 „Par materiālo palīdzību Kocēnu novada iedzīvotājiem"    
 1/2013 Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana Kocēnu novada administratīvajā teritorijā 2013. gadā     22.01.2013.


2014.gads

2014. gads

Nr.
Saistošie noteikumi
Pielikumi
Spēkā stāšanās datums
19/2014
Grozījumi 2014. gada 27. februāra saistošajos noteikumos Nr. 6/2014 "Par materiālo atbalstu Kocēnu novada iedzīvotājiem"    05.02.2015.
16/2014
Par kustamā un nekustamā īpašuma novērtēšanas kritērijiem, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam Kocēnu novadā 
  05.02.2015.
15/2014
Grozījumi 2013. gada 16. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 30/2013 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Kocēnu novada administratīvajā teritorijā" 
  01.11.2014.
11/2014
Grozījumi 2014. gada 20. marta saistošajos noteikumos Nr. 7/2014 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Kocēnu novada administratīvajā teritorijā"
Iesnieguma veidlapa 
29.07.2014.
10/2014

Par sabiedrisko kārtību Kocēnu novadā 

Paskaidrojuma raksts 
03.09.2014.
9/2014
Grozījumi 2011. gada 16. marta Saistošajos noteikumos Nr. 4/2011 "Maksas autostāvvietu ierīkošanas, uzturēšanas, apkalpošanas un lietošanas noteikumi Kocēnu novada Vaidavas pagastā   04.06.2014.
7/2014

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Kocēnu novada administratīvajā teritorijā

Konsolidētā versija  

Paskaidrojuma raksts 
29.04.2014.
6/2014
Par materiālo atbalstu Kocēnu novada iedzīvotājiem 
  01.04.2014.
5/2014
Par sociālās palīdzības pabalstiem Kocēnu novadā 
  01.04.2014.
2/12014
Par Kocēnu novada domes speciālo budžetu 2014. gadam 

Pielikumi

Paskaidrojuma raksts 

05.02.2014.
1/2014
Par Kocēnu novada domes pamatbudžetu 2014. gadam 

Pielikumi

Paskaidrojuma raksts 

05.02.2014.

Noteikumi

Nolikumi

Kocēnu novada pašvaldības nolikums

Kocēnu novada pašvaldības struktūrvienību un iestāžu nolikumi:

Citi nolikumi:

Comments