Pašvaldība‎ > ‎Normatīvie akti‎ > ‎

Saistošie noteikumi

2017. gads2016. gads

Numurs Saistošie noteikumi Pielikumi Spēkā stāšanās datums
 9/2016
Kocēnu novada domes sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība 28.04.2017. 
6/2016 Grozījumi 2013. gada 16. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 30/2013 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Kocēnu novada administratīvajā teritorijā”

18.10.2016.
5/2016Grozījumi 2014. gada 20. marta saistošajos noteikumos Nr. 7/2014 "Par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu piemērošanu Kocēnu novada administratīvajā teritorijā"  Paskaidrojuma raksts
Pielikums Nr. 1
Pielikums Nr. 2
18.05.2016. 
 4/2016Par Kocēnu novada domes speciālo budžetu 2016.gadam   
 3/2016Par Kocēnu novada domes pamatbudžetu 2016.gadam   
2/2016Grozījumi 2013. gada 16. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 30/2013 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Kocēnu novada administratīvajā teritorijā"
06.02.2016.
1/2016 Par Kocēnu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietuPaskaidrojuma raksts22.03.2016. 


2015. gads

 NumursSaistošie noteikumi
Pielikumi
Spēkā stāšanās datums
11/2015

Par grozījumiem Kocēnu novada domes 2014. gada 27. februāra saistošajos noteikumos Nr. 6/2014 "Par materiālo atbalstu Kocēnu novada iedzīvotājiem"22.01.2016.
10/2015Grozījumi Kocēnu novada domes 2011. gada 27. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 5/2011 “Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Kocēnu novadā”Paskaidrojuma raksts01.01.2016.
7/2015

Parsociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu un izīrēšanas kārtību Kocēnu novadā

Paskaidrojuma raksts02.12.2015.
4/2015
Grozījumi 2010. gada 8. septembra Saistošajos noteikumos Nr. 11/2010 "Par pašvaldības nodevām Kocēnu novadā"
Paskaidrojuma raksts
12.05.2015.
3/2015
Par grozījumu 2010. gada 7. aprīļa Saistošajos noteikumos Nr. 8/2010 "Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Kocēnu novadā""
Paskaidrojuma raksts
12.05.2015.

2014. gads

Numurs
Saistošie noteikumi
Pielikumi
Spēkā stāšanās datums
20/2014
Par dzīvokļa pabalstu bāreņiem pēc pilngadības sasniegšanas Kocēnu novadā
Paskaidrojuma raksts
10.03.2015.
19/2014
Grozījumi 2014. gada 27. februāra saistošajos noteikumos Nr. 6/2014 "Par materiālo atbalstu Kocēnu novada iedzīvotājiem"

05.02.2015.
18/2014 Grozījumi 2014. gada 27. februāra saistošajos noteikumos Nr. 5/2014 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Kocēnu novadā" 02.07.2015. 
17/2014
Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Kocēnu novadā
Paskaidrojuma raksts10.03.2015.
16/2014
Par kustamā un nekustamā īpašuma novērtēšanas kritērijiem, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam Kocēnu novadā
 05.02.2015.
15/2014
Grozījumi 2013. gada 16. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 30/2013 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Kocēnu novada administratīvajā teritorijā"
 01.11.2014.
12/2014
Par kārtību, kādā izmantojami un apsaimniekojami publiskā lietošanā esošie ūdeņi un to krasti Kocēnu novadā
Paskaidrojuma raksts03.06.2015. 
11/2014
Grozījumi 2014. gada 20. marta saistošajos noteikumos Nr. 7/2014 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Kocēnu novada administratīvajā teritorijā"
Iesnieguma veidlapa
29.07.2014.
10/2014
Par sabiedrisko kārtību Kocēnu novadā
Paskaidrojuma raksts
03.09.2014.
9/2014
Grozījumi 2011. gada 16. marta saistošajos noteikumos Nr. 4/2011 "Maksas autostāvvietu ierīkošanas, uzturēšanas, apkalpošanas un lietošanas noteikumi Kocēnu novada Vaidavas pagastā"
 04.06.2014.
7/2014
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Kocēnu novada administratīvajā teritorijā (konsolidētā versija)
Paskaidrojuma raksts 
 29.04.2014.
6/2014
Par materiālo atbalstu Kocēnu novada iedzīvotājiem
 01.04.2014.
5/2014
Par sociālās palīdzības pabalstiem Kocēnu novadā
 02.07.2015.
2/2014
Par Kocēnu novada domes speciālo budžetu 2014. gadam
Pielikumi
Paskaidrojuma raksts
05.02.2014.
1/2014
Par Kocēnu novada domes pamatbudžetu 2014. gadam
Pielikumi
Paskaidrojuma raksts
05.02.2014.

2013. gads

 NumursSaistošie noteikumi
Pielikumi
Spēkā stāšanās datums
34/2013
Par grozījumiem Kocēnu novada domes 2010. gada 14. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 14/2010 "Par reklāmas un citas vizuālās informācijas izvietošanu publiskās vietās Kocēnu novada teritorijā"
 13.02.2014.
33/2013
Par grozījumiem Kocēnu novada domes 2012. gada 19. septembra saistošajos noteikumos Nr. 20/2012 "Par Kocēnu novada simbolikas izmantošanu"
 13.02.2014.
31/2013
Par grozījumiem Kocēnu novada domes 2013. gada 18. septembra saistošajos noteikumos Nr. 12/2013 "Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Kocēnu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas"
 11.01.2014.
30/2013
Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Kocēnu novada administratīvajā teritorijā
Paskaidrojuma raksts
01.01.2014.
29/2013
Grozījumi 2012. gada 13. decembra saistošajos noteikumos Nr. 33/2012 "Kocēnu novada domes finansētu neformālo iedzīvotāju iniciatīvu grupu projektu konkursu noteikumi"
 01.01.2014.
28/2013
Grozījumi 2012. gada 10. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 23/2012 "Par Kocēnu novada domes palīdzības piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās"
 01.01.2014.
27/2013
Grozījumi 2012. gada 10. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 22/2012 "Par kapsētu uzturēšanu un izmantošanu"
 01.01.2014.
26/2013
Grozījumi 2012. gada 19. septembra saistošajos noteikumos Nr. 20/2012 "Par Kocēnu novada simbolikas izmantošanu" 
 01.01.2014.
25/2013
Grozījumi 2012. gada 22. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 18/2012 "Kārtība, kādā Kocēnu novada dome sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem"
 01.01.2014.
24/2013
Grozījumi 2012. gada 13. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 15/2012 "Par Kocēnu novada pašvaldībai piederošās vai piekritīgās zemes nomu un tās nomas maksas aprēķināšanas kārtību"
 01.01.2014.
23/2013
Grozījumi 2012. gada 11. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 13/2012 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Kocēnu novadā"
 01.01.2014.
22/2013
Grozījumi 2012. gada 11. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 12/2012 "Par materiālo atbalstu Kocēnu novada iedzīvotājiem"
 01.01.2014.
21/2013
Grozījumi 2012. gada 21. marta saistošajos noteikumos Nr. 10/2012 "Par sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Kocēnu novadā"
 01.01.2014.
20/2013
Grozījumi 2011. gada 6. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 10/2011 "Par kārtību, kādā Kocēnu novada domes amatpersonas un darbinieki izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus"
 01.01.2014.
19/2013
Grozījumi 2011. gada 16. marta saistošajos noteikumos Nr. 4/2011 "Maksas autostāvvietu ierīkošanas, uzturēšanas, apkalpošanas un lietošanas noteikumi Kocēnu novada Vaidavas pagastā"
 01.01.2014.
18/2013
Grozījumi 2010. gada 14. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 14/2010 "Par reklāmas un citas vizuālās informācijas izvietošanu publiskās vietās Kocēnu novada teritorijā"
 01.01.2014.
17/2013
Grozījumi 2010. gada 8. septembra saistošajos noteikumos Nr. 11/2010 "Par pašvaldības nodevām Kocēnu novadā"
 01.01.2014.
16/2013
Grozījumi 2010. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3/2010 "Valmieras novada pašvaldības ceļu aizsardzība, veicot meža izstrādāšanas darbus"
 01.01.2014.
12/2013
Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Kocēnu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas (konsolidētā versija)
Pielikumi
11.01.2014.
11/2013
Grozījumi Kocēnu novada domes 2012. gada 19. septembra saistošajos noteikumos Nr.21/2012 "Kocēnu novada pašvaldības nolikums"
 14.08.2013.
10/2013
Par grozījumiem Kocēnu novada domes 2013. gada 6. februāra saistošajos noteikumos Nr. 6/2013 "Par koku ciršanu ārpus meža Kocēnu novadā"
 15.08.2013.
9/2013
Par grozījumiem Kocēnu novada domes 2012. gada 11. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 13/2012 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Kocēnu novadā"
Paskaidrojuma raksts
15.08.2013.
8/2013
Par grozījumiem Kocēnu novada domes 2012. gada 11. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 12/2012 "Par materiālo atbalstu Kocēnu novada iedzīvotājiem"
Paskaidrojuma raksts
15.08.2013.
7/2013
Par Kocēnu novada ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju būvniecību, ekspluatāciju un aizsardzību
Paskaidrojuma raksts
18.06.2013.
6/2013
Par koku ciršanu ārpus meža Kocēnu novadā (konsolidētā versija)
 15.08.2013.
5/2013
Par Kocēnu novada domes speciālo budžetu 2013. gadam
Pielikumi
01.02.2013.
4/2013
Par Kocēnu novada domes pamatbudžetu 2013. gadam
Pielikumi
01.02.2013.
3/2013
 Par grozījumiem Kocēnu novada domes 2012. gada 11. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 13/2012 "Par sociālo palīdzību Kocēnu novadā"  
2/2013
Par grozījumiem Kocēnu novada domes 2012.gada 11.aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 12/2012 "Par materiālo palīdzību Kocēnu novada iedzīvotājiem"
  
1/2013
Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana Kocēnu novada administratīvajā teritorijā 2013. gadā 22.01.2013.

2012. gads

Numurs
Saistošie noteikumi
Pielikumi
Spēkā stāšanās datums
25/2012
Par grozījumiem Kocēnu novada domes 15.02.2012. saistošajos noteikumos Nr. 7/2012 "Par Kocēnu novada domes speciālo budžetu 2012. gadam"
Pielikumi
 
24/2012
Par grozījumiem Kocēnu novada domes 15.02.2012. saistošajos noteikumos Nr. 6/2012 "Par Kocēnu novada domes pamatbudžetu 2012. gadam"
Pielikumi  
23/2012
Par Kocēnu novada domes palīdzības piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās
Paskaidrojuma raksts 16.01.2013.
22/2012
Par kapsētu uzturēšanu un izmantošanu
 12.02.2013.
21/2012
Kocēnu novada pašvaldības nolikums
 16.01.2013.
20/2012
Par Kocēnu novada simbolikas izmantošanu
 16.01.2013.
19/2012
Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim  25.09.2012.
18/2012
Kārtība, kādā Kocēnu novada dome sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamiemPaskaidrojuma raksts12.07.2012.
17/2012
Par grozījumiem Kocēnu novada domes 15.02.2012. saistošajos noteikumos Nr. 7/2012 "Par Kocēnu novada domes speciālo budžetu 2012. gadam"Pielikumi
 
16/2012
Par grozījumiem Kocēnu novada domes 15.02.2012. saistošajos noteikumos Nr. 6/2012 "Par Kocēnu novada domes pamatbudžetu 2012. gadam"Pielikumi
 
152012
Par Kocēnu novada pašvaldībai piederošās vai piekritīgās zemes nomu un tās nomas maksas aprēķināšanas kārtību
Paskaidrojuma raksts 
04.09.2012.
14/2012
Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai
Paskaidrojuma raksts 04.09.2012.
13/2012
Par sociālās palīdzības pabalstiem Kocēnu novadā
Paskaidrojuma raksts 11.06.2012.
12/2012
Par materiālo atbalstu Kocēnu novada iedzīvotājiem
Paskaidrojuma raksts 11.06.2012.
9/2012
Grozījumi Kocēnu novada domes 2012. gada 18. janvāra saistošos noteikumos Nr. 5/2012 (protokols Nr. 1, 35.§) "Kārtība, kādā Kocēnu novada dome sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības, vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem"
 05.04.2012.
8/2012
Par grozījumiem Kocēnu novada domes 15.02.2012. saistošajos noteikumos Nr. 6/2012 "Par Kocēnu novada domes pamatbudžetu 2012. gadam"
  
7/2012
Par Kocēnu novada domes speciālo budžetu 2012. gadam
Pielikumi
 
6/2012
Par Kocēnu novada domes pamatbudžetu 2012. gadam
Pielikumi  
5/2012
Kārtība, kādā Kocēnu novada dome sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības, vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem
 05.04.2012.
1/2012
Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana Kocēnu novada administratīvajā teritorijā 2012. gadā  01.02.2012.

2011. gads

Numurs
Saistošie noteikumi
Pielikumi
Spēkā stāšanās datums
16/2011
Par sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Kocēnu novadā
 09.03.2012.
15/2011
Grozījumi Kocēnu novada domes 2011. gada 6.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 10/2011 "Par kārtību, kādā Kocēnu novada domes amatpersonas un darbinieki izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus"
 10.01.2012.
14/2011
Par grozījumiem Kocēnu novada domes 22.02.2011. saistošajos noteikumos Nr.3/2011 "Par Kocēnu novada domes speciālo budžetu 2011.gadam"
Pielikumi
 
13/2011
Par grozījumiem Kocēnu novada domes 22.02.2011. saistošajos noteikumos Nr.2/2011 "Par Kocēnu novada domes pamatbudžetu 2011.gadam"
Pielikumi  
12/2011
Kocēnu novada Kocēnu pagasta nekustamo īpašumu "Bites", "Kamenes", "Kreiļkalni" detālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Pielikumi
 
11/2011
Par grozījumiem Kocēnu novada domes 2010. gada 15. decembra saistošajos noteikumos Nr. 15/2010 "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
  
10/2011
Par kārtību, kādā Kocēnu novada domes amatpersonas un darbinieki izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus
Paskaidrojuma raksts
 
9/2011
Par maznodrošinātas ģimenes vai personas statusa noteikšanu Kocēnu novadā
Paskaidrojuma raksts
 
8/2011
Par grozījumiem Kocēnu novada domes 22.02.2011. saistošajos noteikumos Nr. 3/2011 "Par Kocēnu novada domes speciālo budžetu 2011. gadam"
Pielikumi 
7/2011
Par grozījumiem Kocēnu novada domes 22.02.2011. saistošajos noteikumos Nr. 2/2011 "Par Kocēnu novada domes pamatbudžetu 2011. gadam"
Pielikumi
 
6/2011
Grozījumi Kocēnu novada domes saistošajos noteikumos Nr. 15/2010 "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
  
5/2011
Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Kocēnu novadā
Paskaidrojuma raksts
 
4/2011
Maksas autostāvvietu ierīkošanas, uzturēšanas, apkalpošanas un lietošanas noteikumi Kocēnu novada Vaidavas pagastā
Paskaidrojuma raksts
 
3/2011
Par Kocēnu novada domes speciālo budžetu 2011. gadam
Pielikumi
 
2/2011
Par Kocēnu novada domes pamatbudžetu 2011. gadam Pielikumi  
1/2011
Grozījumi Kocēnu novada domes 2010. gada 8. septembra saistošos noteikumos Nr. 12/2010 (protokols Nr.8, 22§) "Ārpus meža zemēm augošu koku ciršanas kārtība Kocēnu novada administratīvajā teritorijā"   

2010. gads

Numurs
Saistošie noteikumi
Pielikumi
Spēkā stāšanās datums
15/2010
Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanāPaskaidrojuma raksts
 
14/2010
Par reklāmas un citas vizuālās informācijas izvietošanu publiskās vietās Kocēnu novada teritorijā
Paskaidrojuma raksts
 
13/2010
Par so­ci­ālā dzī­vok­ļa sta­tu­sa pie­šķir­ša­nu un izīrē­ša­nas kārtī­bu Kocēnu no­va­dā
  
12/2010
Ārpus meža zemēm augošu koku ciršanas kārtība Kocēnu novada administratīvajā teritorijā
  
11/2010
Par pašvaldības nodevām Kocēnu novadā
  
8/2010
Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Kocēnu novadā   
5/2010
Valmieras novada domes speciālais budžets 2010. gadam
  
4/2010
Valmieras novada domes pamatbudžets 2010. gadam  
3/2010
Valmieras novada pašvaldības ceļu aizsardzība, veicot meža izstrādāšanas darbus  

Ċ
Elīna Upīte,
2015. gada 20. nov. 05:23
Ċ
Elīna Upīte,
2015. gada 20. nov. 05:23
Ċ
Elīna Upīte,
2016. gada 21. janv. 05:29
Ċ
Eva Eglīte,
2015. gada 25. febr. 03:43
Ċ
Eva Eglīte,
2015. gada 25. febr. 03:44
Ċ
Elīna Upīte,
2015. gada 12. marts 06:39
Ċ
Elīna Upīte,
2015. gada 12. marts 06:44
Ċ
Elīna Upīte,
2015. gada 9. jūl. 07:14
Ċ
Elīna Upīte,
2016. gada 21. marts 01:47
Ċ
Elīna Upīte,
2016. gada 21. marts 01:47
Ċ
Krista Gromova,
2017. gada 2. maijs 06:26
Ċ
Krista Gromova,
2017. gada 11. apr. 23:53
Ċ
Krista Gromova,
2017. gada 2. maijs 06:28
Ċ
1_piel.pdf
(691k)
Krista Gromova,
2017. gada 12. apr. 00:08
Ċ
Evas arhīvs2,
2016. gada 31. marts 11:53
Ċ
Evas arhīvs2,
2016. gada 31. marts 11:53
Ċ
Elīna Upīte,
2015. gada 12. marts 06:50
Ċ
Elīna Upīte,
2015. gada 12. marts 06:53
Ċ
Krista Gromova,
2017. gada 5. jūn. 05:30
Ċ
Elīna Upīte,
2016. gada 8. febr. 04:47
Ċ
2_piel.pdf
(904k)
Krista Gromova,
2017. gada 12. apr. 00:08
Ċ
Elīna Upīte,
2015. gada 12. maijs 04:41
Ċ
Elīna Upīte,
2015. gada 12. maijs 04:41
Ċ
Krista Gromova,
2017. gada 17. jūl. 22:37
Ċ
3_piel.pdf
(212k)
Krista Gromova,
2017. gada 12. apr. 00:08
Ċ
Elīna Upīte,
2015. gada 12. maijs 04:39
Ċ
Elīna Upīte,
2015. gada 12. maijs 04:40
Ċ
4_piel.pdf
(438k)
Krista Gromova,
2017. gada 12. apr. 00:08
Ċ
Elīna Upīte,
2015. gada 9. jūl. 07:15
ĉ
Elīna Upīte,
2016. gada 16. maijs 05:50
ĉ
Elīna Upīte,
2016. gada 16. maijs 05:50
ĉ
Elīna Upīte,
2016. gada 16. maijs 05:50
ĉ
Elīna Upīte,
2016. gada 16. maijs 05:50
Ċ
Krista Gromova,
2017. gada 12. apr. 00:08
ĉ
Elīna Upīte,
2016. gada 21. janv. 05:20
Ċ
Elīna Upīte,
2016. gada 17. okt. 21:24
Ċ
Krista Gromova,
2017. gada 17. jūl. 22:37
Ċ
6_piel.pdf
(178k)
Krista Gromova,
2017. gada 12. apr. 00:08
Ċ
7_2015.pdf
(105k)
Elīna Upīte,
2015. gada 2. dec. 23:48
Ċ
Elīna Upīte,
2015. gada 2. dec. 23:48
Ċ
Krista Gromova,
2017. gada 14. jūl. 04:25
Ċ
Krista Gromova,
2017. gada 14. jūl. 04:25
Ċ
Krista Gromova,
2017. gada 12. apr. 00:08
Ċ
Elīna Upīte,
2015. gada 12. maijs 04:45
Ċ
8_piel.pdf
(775k)
Krista Gromova,
2017. gada 12. apr. 00:08
Ċ
9_2016.pdf
(121k)
Krista Gromova,
2017. gada 2. maijs 06:36
Ċ
Krista Gromova,
2017. gada 12. apr. 00:04
Comments