Pašvaldība‎ > ‎Komitejas‎ > ‎

Tautsaimniecības un attīstības komiteja

Tautsaimniecības un attīstības komiteja sagatavo izskatīšanai domes sēdē jautājumus par:
 • teritorijas attīstības plānu un apbūves kārtību;
 • zemes lietām;
 • īpašumu un teritorijas izmantošanu;
 • teritorijas apstādījumu plānošanu;
 • vides pārvaldes struktūru un budžeta izmantošanu attīstības mērķiem;
 • starptautisko sadarbību un tūrismu;
 • investīciju projektu sagatavošanu un realizāciju;
 • par komunālajiem pakalpojumiem;
 • par teritorijas labiekārtošanu;
 • par dzīvojamā un nedzīvojamā fonda uzturēšanu, par nedzīvojamo telpu nomu;
 • par nedzīvojamo telpu izmantošanu;
 • par satiksmes organizāciju;
 • kontrolē esošo amatpersonu, iestāžu, komisiju un darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus un iesniedz tos finanšu komitejā;
 • pagastu pārvalžu darbības jautājumiem, to skaitā, finanšu, materiāltehniskajiem, personāla politikas jautājumiem;
 • pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitātes pagastu pārvaldēs uzlabošanu;
 • jaunu pašvaldības struktūrvienību vai štata vietu izveidošanu pagastu un pilsētu pārvaldēs;
 • jaunu izpilddirektora vietnieku kandidātu virzīšanu apstiprināšanai domes sēdē;
 • pagastu pārvalžu darbības gada plānu izstrādi;
 • citiem ar pagastu pārvalžu darbību saistītiem jautājumiem.

Komitejas priekšsēdētājs:

Roberts Ločmelis

Komitejas priekšsēdētāja vietnieks:
Jānis Bērziņš

Komitejas locekļi:
Nauris Jurgenbergs
Jānis Dainis
Modris Kokins
Evija Nagle
Jānis Olmanis
Gints Neimanis
Comments