Pašvaldība‎ > ‎Komitejas‎ > ‎

Sociālo lietu komiteja

Sociālo lietu komiteja:

 • sagatavo, virza un koordinē jautājumus savas kompetences ietvaros izskatīšanai domes sēdē;
 • sagatavo un iesniedz Finanšu komitejai priekšlikumus budžetu projektiem;
 • sniedz atzinumus par lēmumu projektiem, kas attiecas uz pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju sociālajiem un veselības jautājumiem;
 • izstrādā kārtību, kādā tiek sniegta materiālā palīdzība iedzīvotājiem;
 • sadarbojas ar invalīdu, pensionāru, bērnu tiesību aizsardzības, kā arī citām sabiedriskajām organizācijām un fondiem;
 • sniedz priekšlikumus sociālās palīdzības sniegšanai maznodrošinātām personām;
 • sniedz priekšlikumus sociālās aprūpes un invalīdu rehabilitācijas pasākumu veicināšanai;
 • izstrādā īstermiņa un ilgtermiņa plānus un attīstības pamatprincipus sociālo un veselības jautājumu risināšanai un bezdarba līmeņa samazināšanai pašvaldībā;
 • kontrolē sociālo un veselības jautājumu risināšanai piešķirto un piesaistīto līdzekļu izlietojumu;
 • sagatavo ar ārvalstnieku un bezpajumtnieku problēmu saistīto jautājumu izskatīšanu, sniedz atzinumu par šiem jautājumiem;
 • savas kompetences ietvaros pārrauga domes komisiju darbu un sniedz priekšlikumus par komisiju izveidi un likvidēšanu;
 • veic citus normatīvajos aktos, domes lēmumos un šajā nolikumā noteiktos pienākumus.


Komitejas priekšsēdētājs:
Sarmīte Bračka

Komitejas priekšsēdētāja vietnieks: 
Sandra Grīnliņa

Komitejas locekļi:
Evija Nagle
Ivars Jēkabsons
Vineta Vintere
Inese Sudraba
Modris Kokins

 
Comments