Pašvaldība‎ > ‎Komitejas‎ > ‎

Finanšu komiteja

Lēmumu projektus, kas saistīti ar finansiālajiem jautājumiem, nodod izskatīšanai finanšu komitejai.

Finanšu komiteja:
  • nodrošina pašvaldības budžeta projekta izstrādāšanu, izskata citu pastāvīgo komiteju sagatavotos budžeta projekta priekšlikumus un iesniedz tos izskatīšanai domes sēdē;
  • sniedz atzinumu par budžeta projektu, tajā izdarāmajiem grozījumiem, kā arī par prioritātēm līdzekļu sadalījumā, ja netiek izpildīta budžeta ieņēmumu daļa;
  • sniedz atzinumu par projektiem, kas saistīti ar finanšu resursu izlietošanu, kā arī par domes lēmumu projektiem, ja šo lēmumu realizācija saistīta ar budžetā neparedzētiem izdevumiem vai grozījumiem budžeta ieņēmumu daļā;
  • sniedz priekšlikumus par pašvaldību īpašumu apsaimniekošanu;
  • sniedz atzinumus par pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu;
  • savas kompetences ietvaros izskata amatpersonu, iestāžu, valžu, komisiju, darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus un projektus;
  • sniedz atskaiti domei par pašvaldības budžeta izpildi, iesniedzot informāciju par līdzekļu izlietojumu līdz attiecīgā gada 1.jūlijam, 1.oktobrim un 1.janvārim;
  • pēc deputātu rakstiska pieprasījuma atbilstoši Valsts kases noteiktajai formai izsniedz ikmēneša atskaiti par budžeta izpildi;
  • izstrādā gada pārskata projektu.

Komitejas priekšsēdētājs:
Jānis Olmanis

Komitejas priekšsēdētāja vietnieks: 
Evija Nagle

Komitejas locekļi
Dainis Trēziņš
Nauris Jurgenbergs
Jānis Zvirbulis
Ivars Ādamsons
Roberts Ločmelis

Gints Neimanis
Comments