Pašvaldība‎ > ‎Komisijas‎ > ‎

Zemes lietu komisija

Komisijas priekšsēdētājs:
Modris Kokins

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
Daiga Pētersone

Komisijas locekļi:
Gunta Liepiņa
Svetlana Greka
Jānis Dainis


Sekretāre:
Dace Lizuma


Komisija deleģēta izskatīt un pieņemt galīgo lēmumu administratīva akta formā šādos jautājumos:
  • zemes nomas līgumu termiņa pagarināšana un nomas līguma slēgšana;
  • zemes nomas tiesību piešķiršana un izbeigšana;
  • zemes gabalu sadalīšana, apvienošana, adrešu piešķiršana;
  • nekustamo īpašumu sadalīšana, apvienošana;
  • nekustamo īpašumu nosaukuma piešķiršana, maiņa;
  • nekustamo īpašumu adrešu maiņa;
  • nekustamo īpašumu lietošanas mērķu noteikšana;
  • zemes vienību platību precizēšana.
Comments