Pašvaldība‎ > ‎

IzsolesKocēnu novada dome atsavina nekustamo īpašumu – dzīvokļa īpašumu Nr.15, Valmieras ielā 11, Zilākalnā, Zilākalna pagastā, Kocēnu novadā (kadastra apzīmējums 9696 900 0228)41,6 m² platībā, pārdodot to mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

Izsoles objekta sākuma cena – 5 770,00 EUR.

Izsole notiks 2019. gada 14. martā plkst. 10.00 Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā,  2. stāva sēžu zālē.
Kocēnu novada dome atsavina nekustamo īpašumu – dzīvokļa īpašumu Nr. 6, Kultūras ielā 12, Zilākalnā, Zilākalna pagastā, Kocēnu novadā (kadastra apzīmējums 9696 900 0229) 
40,2 m² platībā, pārdodot to mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

Izsoles objekta sākuma cena – 5 550,00 EUR.

Izsole notiks 2019. gada 14. martā plkst. 10.30 Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā,  2. stāva sēžu zālē.

Kocēnu novada dome nodod atsavināšanai pašvaldības kustamo mantu- koksni īpašumā esošajās meža platībās, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli: 

* “ZK Kūdra -2” , Zilākalna pagastā, Kocēnu novadā 3,04 ha;
* “Elzes”, Vaidavas pagastā, Kocēnu novadā 2,42 ha platībā. 

Izsoles objekta sākuma cena – 5 286,15 EUR.

Izsole notiks 2019. gada 14 .martā plkst. 11.30 Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā,  2. stāva sēžu zālē.

Kocēnu novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma "Jaunburtnieku skola", Bērzaines pagastā, Kocēnu novadā otro izsoli.

Kocēnu novada domes sēdē 2019. gada 28. februārī pieņemts lēmums rīkot otro atklāto izsoli pašvaldībai piederošam nekustamam īpašumam “Jaunburtnieku skola”, Bērzaines pagastā, Kocēnu novadā; “Ievāji”, Bērzaines pagastā, Kocēnu novadā un “Ūdens stacija”, Bērzaines pagastā, Kocēnu novadā (kadastra Nr. 9644 003 0015).

Objekts sastāv no:
        • zemes vienības ar kopējo platību 5,15 ha;
        • vispārizglītojošās skolas ar kadastra apzīmējumu 9644 003 0015 001 un kopējo platību 897,6 m²;
        • dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 9644 003 0015 004 un kopējo platību 378,4 m²;
        • malkas šķūņa ēkas ar kadastra apzīmējumu 9644 003 0015 006 un kopējo platību 172,9 m²;
        • klēts ēkas ar kadastra apzīmējumu 9644 003 0015 007 un kopējo platību 226,5 m²;
        • sūkņu mājas ar kadastra apzīmējumu 9644 003 0015 008 un kopējo platību 8,4 m²;
        • pagraba ar kadastra apzīmējumu 9644 003 0015 009 un kopējo platību 16,9 m²;
        •  artēziskā urbuma ar kadastra apzīmējumu 9644 003 0015 010.
Izsoles objekta sākumcena ir 99 000 EUR

Izsole notiks 2019. gada 17. aprīlī plkst. 10.00 Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā 2. stāva sēžu zālē. 

Objekta apskate dabā, sazinoties ar Bērzaines pagasta pārvaldes vadītāju Ati Keziku (mob. tālr. 29423415).

Reģistrācija dalībai izsolē līdz 2019. gada 16. aprīlim plkst. 16.00.