Pašvaldība‎ > ‎

Izsoles

Kocēnu novada dome organizē Kocēnu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – zemes vienības Ceriņu iela 2, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā (zemes vienības kadastra apzīmējums 9664 008 0518) ar kopējo platību 0,4872 ha zemes nomas tiesību izsoli bez apbūves tiesībām (pašreizējā izmantošana – lauksaimniecības zeme, asfaltēts laukums; plānotā atļautā izmantošana teritorijas plānojumā – jauktas centra apbūves teritorijas).

Izsoles sākuma cena 97,00 EUR gadā.

Izsole notiks 2020. gada 29. jūlijs plkst. 10.30 Kocēnu novada pašvaldības administrācijas ēkā Alejas ielā 8, Kocēnos, reģistrācija izsolei līdz 2020. gada 28. jūlija plkst. 16.00 Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā, 1. stāvā – Dokumentu pārvaldības un informācijas nodaļā.Kocēnu novada dome organizē Kocēnu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – zemes vienības “Krumpiņas 1”, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā (zemes vienības kadastra apzīmējums 9664 013 0047) ar kopējo platību 12,47 ha daļai – lauksaimniecības zemei 9,93 ha platībā zemes nomas tiesību izsoli bez apbūves tiesībām lauksaimnieciskās darbības vajadzībām.

Izsoles sākuma cena 500,00 EUR gadā.

Izsole notiks 2020. gada 29. jūlijs plkst. 10.00 Kocēnu novada pašvaldības administrācijas ēkā Alejas ielā 8, Kocēnos, reģistrācija izsolei līdz 2020. gada 28. jūlija plkst. 16.00 Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā, 1. stāvā – Dokumentu pārvaldības un informācijas nodaļā.
Kocēnu novada dome organizē atklātu izsoli ar augšupejošu soli koksnei Kocēnu novada pašvaldībai piederošās cirsmas “Lāči”, Bērzaines pagastā, Kocēnu novadā (kadastra Nr. 9644 0050257) 361. kvartālā: 
  • 5., 6., 9. un 10. nogabala kopējā platība - 4,31 ha, cirtes veids - sanitara kopsanas cirte, izcertamo koku skaits – 220 gabali, pārdodamās koksnes daudzums – 99,14 m3;
  • 1. un 3. nogabala kopējā platība – 1,71 ha, cirtes veids – krājas kopšanas cirte, izcērtamo koku skaits – 707 gabali, pārdodamās koksnes daudzums – 103,38 m3.
Izsoles sākuma cena: 3460 EUR.

Izsole notiks 2020. gada 30. jūnijā plkst. 14.30 Kocēnu novada pašvaldības administrācijas ēkā Alejas ielā 8, Kocēnos, reģistrācija dalībai izsolē līdz 2020. gada 29. jūnijam plkst. 15.00 pašvaldības administrācijā, Dokumentu pārvaldības un informācijas nodaļā.
Kocēnu novada dome atsavina un pārdod atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli malkas apkures katlu AK-1000.

Izsoles sākumcena: 10 232 EUR.

Apkures katla tehniskie parametri:
  • Izgatavotājs - AS ‘’Komforts’’;
  • Izgatavošanas gads - 2014. gads, ekspluatācijā kopš 2014. gada;
  • Kurināmais – malka;
  • Katliekārtas siltuma ražība – 1,0 MW;
  • Aprēķinātais kurināmais un tā sadegšanas siltums (MJ/kg); malka, 12,359MJ/kg pie w=30%;
  • Aprēķinātais spiediens katlā – 6 bar;
  • Aprēķinātais izejas kolektorā – 6 bar;
  • Maksimālā darba temperatūra – 95C.
Izsole notiks 2020. gada 30. jūnijā plkst. 14.00 Kocēnu novada pašvaldības administrācijas ēkā Alejas ielā 8, Kocēnos, reģistrācija dalībai izsolē līdz 2020. gada 29. jūnijam plkst. 15.00 pašvaldības administrācijā, Dokumentu pārvaldības un informācijas nodaļā.Ċ
Kristers Blūms,
2020. gada 6. jūl. 23:35
Ċ
Kristers Blūms,
2020. gada 6. jūl. 23:35
Ċ
Kristers Blūms,
2020. gada 6. jūl. 23:35
Ċ
Kristers Blūms,
2020. gada 6. jūl. 23:35
Ċ
Kristers Blūms,
2020. gada 7. jūl. 23:07
Ċ
Kristers Blūms,
2020. gada 7. jūl. 23:07