Pašvaldība‎ > ‎

Izsoles


Kocēnu novada dome rīko pašvaldībai piederošo īpašumu izsoles:


“Mārsiliņi”, Dikļu pagastā, Kocēnu novadā, 1,8819 ha platībā, kadastra apzīmējums: 9652 005 0490, kadastrālā vērtība: 1600,00 EUR (viens tūkstotis seši simti euro 00 centi).
Izsole 2018. gada 6. martā plkst. 10.30 (Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā 2. stāva sēžu zālē).
Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā sākuma cena - 1,5% no kadastrālās vērtības, 24,00 EUR.“Dauguļu skola”, Dikļu pagastā, Kocēnu novadā, 2,99 ha platībā, kadastra apzīmējums: 9652 006 0192, kadastrālā vērtība: 1570,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti septiņdesmit euro 00 centi).
Izsole 2018. gada 6. martā plkst. 10.00 (Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā 2. stāva sēžu zālē).
Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā sākuma cena - 1,5% no kadastrālās vērtības, 23,55 EUR.Pārdod atklātā izsolē neapdzīvojamo telpu Kalna iela 8-26, Rubenē, Kocēnu pag., Kocēnu nov., kopīpašuma domājamā daļa  no daudzdzīvokļu mājas, zemes 308/16947 ar kadastra numuru: 96449000556-30,7 m². 
Izsole notiks 2018. gada 14. februārī plkst. 10.00. 
Nekustamā īpašuma sakuma cena 3 750,00 EUR.Kocēnu novada dome par brīvu cenu pārdod Kocēnu novada domes kustamo mantu - automašīnu OPEL COMBO (kravas furgons), 1. reģistrācijas datums - 2000 gads, reģistrācijas numurs: EU2192, krāsa - zila, transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības Nr.  AF 0744156.
Pārdošanas cena 250,00 EUR (divi simti piecdesmit euro un 00 centi), t.sk. pievienotās vērtības nodoklis.Parka iela 10, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā, īpašuma - zemes vienības kadastra apzīmējums 96640080535, platība 2000 m2 .
Izsole 2017. gada 13. decembrī plkst. 10.00 (Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā 2. stāva sēžu zālē).
Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā sākuma cena - 8 500,00 EUR.“Dikļu skola”, Dikļu pagastā, Kocēnu novadā, nekustāmā īpašuma – zemes vienības kadastra apzīmējums 96520050281, platība 0,8 ha.
Izsole 2018. gada 10. janvārī plkst. 10.00 (Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā 2. stāva sēžu zālē).“Centrs”, Bērzaines pagastā, Kocēnu novadā, nekustāmā īpašuma – zemes vienības kadastra apzīmējums 96440050235, platība 0,7 ha.
Izsole 2018. gada 10. janvārī plkst. 10.30 (Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā 2. stāva sēžu zālē).


“Centrs”, Bērzaines pagastā, Kocēnu novadā, nekustāmā īpašuma – zemes vienības kadastra apzīmējums 96440050235, platība 0,4 ha.
Izsole 2018. gada 10. janvārī plkst. 11.00 (Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā 2. stāva sēžu zālē).Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.4 “Labrenči”, Dikļu pagastā, Kocēnu novadā – izsoles sākumcena EUR 1 840.00, nodrošinājums EUR 184.00, izsole 25.01.2018. plkst. 11-30. 

Pieteikšanās termiņš līdz 11.01.2018. plkst. 16-00. Izsole notiek, ja pirmpirkuma tiesīgā persona neizmanto savas pirmpirkuma tiesības. Pirmpirkuma tiesības ir dzīvokļa īpašuma īrniekam. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var iesniegt viena mēneša laikā no paziņojuma par pirmpirkuma tiesību izmantošanu saņemšanas dienas. 

Izsole un pieteikumu reģistrācija notiek Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati pa tālr. 67021348, 67021413, 67021300. 


Ċ
Krista Gromova,
2017. gada 4. okt. 06:54
Ċ
Krista Gromova,
2017. gada 4. okt. 06:49
Ċ
Kristers Blūms,
2017. gada 30. nov. 06:52
Ċ
Kristers Blūms,
2017. gada 30. nov. 07:00
Ċ
Kristers Blūms,
2017. gada 30. nov. 06:52
Ċ
Kristers Blūms,
2017. gada 30. nov. 07:00
Ċ
Kristers Blūms,
2018. gada 2. janv. 00:53
Ċ
Kristers Blūms,
2017. gada 30. nov. 06:39
Ċ
Kristers Blūms,
2018. gada 5. febr. 01:59
Ċ
Kristers Blūms,
2018. gada 5. febr. 01:59
Ċ
Krista Gromova,
2017. gada 3. nov. 05:14
Ċ
Krista Gromova,
2017. gada 3. nov. 05:14
ĉ
Kristers Blūms,
2017. gada 29. dec. 00:48
ĉ
Kristers Blūms,
2017. gada 29. dec. 00:48
Ċ
Kristers Blūms,
2018. gada 5. febr. 03:00
Ċ
Kristers Blūms,
2018. gada 5. febr. 03:00
ĉ
Kristers Blūms,
2017. gada 29. dec. 00:19
Ċ
Krista Gromova,
2017. gada 3. nov. 05:10
Ċ
Krista Gromova,
2017. gada 3. nov. 05:10
Comments