Pašvaldība‎ > ‎Domes sēdes‎ > ‎

Sēdes protokoli 2014.g.

Ārkārtas sēde Nr. 1 2014

DARBA KĀRTĪBA KOCĒNU NOVADA
DOMES ĀRKĀRTAS SĒDEI Nr. 1

2014. gada 15. janvārī plkst. 8.001. Par grozījumiem Kocēnu novada domes 2013. gada 8. novembra ārkārtas sēdes Nr. 5 (1.§) lēmumā "Par projekta īstenošanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu"

LĒMUMS

Nr. 2 16.01.2014.

DARBA KĀRTĪBA KOCĒNU NOVADA

DOMES SĒDEI Nr. 2

2014. gada 16. janvārī plkst. 15.00
SĒDES PROTOKOLS

1. Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienībai „Kalna Robiņi", Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā

2. Par Kocēnu novada domei piekrītošā nekustamā īpašuma „Smilgas", Bērzaines pagastā, Kocēnu novadā, zemes robežu uzmērīšanu, ierakstīšanu zemesgrāmatā, tirgus novērtējuma noteikšanu un atsavināšanu

3. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamam īpašumam „Ievēni", Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā

4. Par nekustamā īpašuma „Degvielas bāze", Dikļu pagastā, Kocēnu novadā, sadalīšanu un nosaukuma maiņu

5. Par nekustamā īpašuma „Kaužas", Dikļu pagastā, Kocēnu novadā, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

6. Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienībai „Nauči", Vaidavas pagastā, Kocēnu novadā

7. Par nekustamā īpašuma „Lauviņas", Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

8. Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienībai „Krautenes", Dikļu pagastā, Kocēnu novadā

9. Par Vaidavas pagasta padomes 2008. gada 28. marta sēdes lēmuma (protokols Nr.4, 6.p) „Par pilnvarojumu" atcelšanu


10. Par nedzīvojamo telpu Jāņa Ķeņča ielā 2, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā (kadastra apzīmējums 9664 008 0244) nomas tiesību izsoles organizēšanu

11. Par nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu telpai Nr.12 „Pīlādži", Bērzainē, Bērzaines pagastā, Kocēnu novadā

12. Par pašvaldības nekustamā īpašuma-zemes gabala ar kadastra numuru 9664 008 0551, Sējēju iela 1, Kocēnos, Kocēnu pag., Kocēnu nov., nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu

13. Par pašvaldības nekustamā īpašuma-zemes gabala ar kadastra numuru 9664 008 0552, Sējēju iela 2, Kocēnos, Kocēnu pag., Kocēnu nov., nomas tiesību izsoles rezultātu
apstiprināšanu

14. Par pašvaldības nekustamā īpašuma-zemes gabala ar kadastra numuru 9664 008 0553, Sējēju iela 3, Kocēnos, Kocēnu pag., Kocēnu nov., nomas tiesību izsoles rezultātu
apstiprināšanu

15. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu

16. Par pašvaldības atļaujas izsniegšanu SIA „Kunturi" izbraukuma tirdzniecības organizēšanai Kocēnu novada teritorijā

17. Par Kocēnu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma-dzīvokļa īpašuma Nr.16, Kalna ielā 8, Rubenē, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā atsavināšanas ierosināšanu

18. Par nosaukuma maiņu

19. Par zemes gabala „Makuļi", Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā nomas tiesību izsoles organizēšanu

20. Par mērķdotācijas pārdali

21. Par Kocēnu novada domes 26.06.2013. sēdes lēmuma "Par Zemes lietu komisijas izveidošanu un deleģējumu veikt atsevišķas pašvaldības funkcijas" grozījumu

22. Par Kocēnu novada domes 26.06.2013. sēdes lēmuma "Par Bīstamo un avārijas ēku (būvju) izskatīšanas komisijas izveidošanu un deleģējumu veikt atsevišķas pašvaldības funkcijas " grozījumu

23. Par Kocēnu novada domes 26.06.2013. sēdes lēmuma "Par Pirmpirkuma tiesību izmantošanas komisijas izveidošanu " grozījumu

24. Par Kocēnu novada domei piešķirtās valsts mērķdotācijas un pašvaldības finansējuma 2013. gada septembra- decembra mēnešiem pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadales kārtību

25. Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu personai kā bijušajai Kocēnu pagasta padomes priekšsēdētājai

26. Par Kocēnu novada domes 22.05.2013. sēdes lēmuma "Par finansējuma piešķiršanu avārijas situācijas novēršanai" grozījumiem

27. Par Kocēnu novada domes 12.12.2013. sēdes lēmuma " Par sakaru pakalpojumu limitu apstiprināšanu" grozījumiem

28. Par Kocēnu novada domes Sociālā dienesta vadītājas iecelšanu amatā

29. Par iesnieguma izskatīšanu par "Lazdiņas privātās pamatskolas "Punktiņš" struktūrvienības ZAĻĀ SKOLA līdzfinansējumu

30. Par vecāku maksas par ēdināšanu pirmskolas izglītības iestādēs apstiprināšanu

31. Par finansējuma piešķiršanu dalībai Pasaules čempionātā florbolā

32. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu sociālajā dzīvoklī

33. Par Dikļu dabas koncertzāles būvniecības kā prioritāra pasākuma noteikšanu un aizņēmuma saņemšanu tā īstenošanai

Ārkārtas sēde Nr. 3
DARBA KĀRTĪBA
KOCĒNU NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDEI Nr. 3
2014. gada 3. februārī plkst. 15.00
SĒDES PROTOKOLS

1. Par Kocēnu novada domes saistošo noteikumu Nr. 1/2014 "Par Kocēnu novada domes pamatbudžetu 2014. gadam" apstiprināšanu

2. Par Kocēnu novada domes saistošo noteikumu Nr. 2/2014 "Par Kocēnu novada domes speciālo budžetu 2014. gadam" apstiprināšanu

Nr. 4 06.02.2014.
DARBA KĀRTĪBA KOCĒNU NOVADA
DOMES SĒDEI Nr. 4
2014. gada 6. februārī plkst. 15.00
SĒDES PROTOKOLS

1. Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienībai „Atvari", Dikļu pagastā, Kocēnu novadā

2. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu, zemes noteikšanu par pašvaldībai piekritīgu, zemes nomas pirmtiesību noteikšanu un zemes nomas līgumu slēgšanu (2)

3. Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienībai „Cīruļi", Bērzaines pagastā, Kocēnu novadā

4. Par Kocēnu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma "Cīrulīši", Kocēnu pag., Kocēnu nov., atsavināšanas ierosināšanu

5. Par Kocēnu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma "Pankas", Kocēnu pag., Kocēnu nov., atsavināšanas ierosināšanu

6. Par dāvinājuma pieņemšanu

7. Par sociālās dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu

8. Par saistošo noteikumu Nr. 3/2014 „Par sociālo palīdzību Kocēnu novadā apstiprināšanu"

9. Par saistošo noteikumu Nr. 4/2014 „Par materiālo atbalstu Kocēnu novada iedzīvotājiem" apstiprināšanu

10. Par transportlīdzekļu pārvietošanās ierobežošanu

11. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamam īpašumam „Grieži", Kocēnu pagastā, Kocēnu novadāPar ēku un būvju īpašuma tiesību nostiprināšanai nepieciešamās zemes platības noteikšanu

12. Par nedzīvojamo telpu nomas maksas samazinājumu SIA "REOSS" nomātajām aptiekas telpām Kultūras ielā 13, Zilākalnā, Zilākalna pagastā, Kocēnu novadā

13. Par izmaksu apstiprināšanu savstarpējiem norēķiniem

14. Par grozījumiem Kocēnu novada domes 29.10.2013. sēdes lēmumā "Par atbalstu pulciņu darbībai" (protokols Nr.12, 7.§)

15. Par Kocēnu novada domes 2012.gada 18.janvāra sēdes lēmuma „Par degvielas limita apstiprināšanu" (protokols Nr.1, 29.§) grozījumiem

Nr. 5 27.02.2014.
DARBA KĀRTĪBA KOCĒNU NOVADA
DOMES SĒDEI Nr. 5
2014. gada 27. februārī plkst. 15.00

SĒDES PROTOKOLS

1. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamam īpašumam "Grieži", Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā

2. Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienībai "Smiltāji", Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā

3. Par nekustamā īpašuma "Krautenes", Dikļu pagastā, Kocēnu novadā, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

4. Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienībai "Priedkalni 1", Vaidavas pagastā, Kocēnu novadā

5. Par nekustamā īpašuma "Lejasbimberi", Bērzaines pagastā, Kocēnu novadā, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

6. Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienībai "Lejas Amsiņi" Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā

7. Par pašvaldības atļaujas izsniegšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "LKZ" izbraukuma tirdzniecības organizēšanai Kocēnu novada teritorijā

8. Par pašvaldības atļaujas izsniegšanu SIA "Matadors" izbraukuma tirdzniecības organizēšanai Kocēnu novada teritorijā

9. Par pilnvaroto amatpersonu, kas realizē makšķerēšanas noteikumu kontroles ievērošanu Vaidavas pagasta administratīvajā teritorijā apstiprināšanu

10. Par nedzīvojamo telpu Jāņa Ķeņča ielā 2, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā (kadastra apzīmējums 9664 008 0244) nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu

11. Par dzīvojamās telpas īres tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu dzīvokļa īpašumam "Saullēkti"-8, Bērzainē, Bērzaines pagastā, Kocēnu novadā

12. Par Kocēnu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma "Grauži", Dikļu pagastā, Kocēnu novadā atsavināšanu

13. Par dāvinājuma pieņemšanu

14. Par mežaudžu cirsmu izsoli nekustamajā īpašumā "Mežs", Zilākalna pagastā, Kocēnu novadā

15. Par zemes nomas līguma teksta apstiprināšanu

16. Par līdzfinansējuma nodrošināšanu un sadarbību Starptautiskā SOS bērnu ciematu asociācijas projektā "SOS izglītības projekts"

17. Par projekta iesnieguma „Zandartu un līdaku resursu atjaunošana Kocēnu novada Vaidavas ezerā", sagatavošanu un iesniegšanu Lauku atbalsta dienesta Zivju fondā

18. Par projekta pieteikuma "Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Rubenes sporta namā, SEG emisiju samazināšanai" iesniegšanu Klimatu pārmaiņu finanšu instrumenta atklātā konkursā "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai"

19. Par projekta pieteikuma "Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Kocēnu pamatskolā, SEG emisiju samazināšanai" iesniegšanu Klimatu pārmaiņu finanšu instrumenta atklātā konkursā "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai"

20. Par projekta pieteikuma "Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Zilākalna kultūras namā, SEG emisiju samazināšanai" iesniegšanu Klimatu pārmaiņu finanšu instrumenta atklātā konkursā "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai"

21. Par komandējumu uz Giterslo apriņķi (Vācijā) sadarbības ietvaros

22. Par finansējuma piešķiršanu plānoto projektu sagatavošanas izdevumu segšanai

23. Par finansējuma piešķiršanu avārijas situācijas Kocēnu novada Zilākalna pagastā novēršanai

24. Par ilgtermiņa ieguldījumu norakstīšanu

25. Par vecāku maksu par ēdināšanu izglītības iestādēs apstiprināšanu

26. Par grozījumiem amatu sarakstā

27. Par finansējuma piešķiršanu pasākuma "Žiguļu kauss" sacensību rīkošanai

28. Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu dzīvoklim ‘'Lazdas''- 4, Bērzainē, Bērzaines pagastā, Kocēnu novadā

29. Par vienreizējā pabalsta piešķiršanu ārstēšanās izdevumu segšanai

30. Par saistošo noteikumu Nr. 5/2014 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Kocēnu novadā" apstiprināšanu

31. Par saistošo noteikumu Nr. 6/2014 "Par materiālo atbalstu Kocēnu novada iedzīvotājiem" apstiprināšanu

32. Par kravu pārvadājumu ierobežojumiem uz pašvaldības autoceļiem pavasara šķīdoņa laikā

33. Par pašvaldības autoceļu uzturēšanas klases noteikšanu un apstiprināšanu vasaras sezonai

34. Par grozījumiem Kocēnu novada domes 2014.gada 6.februāra sēdes lēmumā Nr.44 "Par Kocēnu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma "Pankas", Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā, atsavināšanas ierosināšanu

35. Par projekta iesnieguma "Sporta inventāra iegāde Kocēnu novada izglītības iestādēs" sagatavošanu, iesniegšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu


Nr. 6 20.03.2014.
DARBA KĀRTĪBA KOCĒNU NOVADA
DOMES SĒDEI Nr. 6
2014. gada 20. martā plkst. 15.00
SĒDES PROTOKOLS


1. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamam īpašumam „Kocēnu Ābelītes", Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā

2. Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienībai „Ražotne", Zilākalna pagastā, Kocēnu novadā

3. Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienībai „Skrastiņi", Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā

4. Par nekustamā īpašuma „Nauči", Vaidavas pagastā, Kocēnu novadā, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

5. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu ar SIA „MA&CO" par zemesgabalu „Arāju iela 5", Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā

6. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu ar SIA „MA&CO" par zemesgabalu „Bērzu iela 11", Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā

7. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam „Arāju iela 5" , Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā

8. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam „Bērzu iela 11" , Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā

9. Par kokmateriālu transportēšanu pa pašvaldības autoceļiem

10. Par mežaudžu cirsmu izsoli nekustamajā īpašumā „Mežs", Zilākalna pagastā, Kocēnu novadā

11. Par Kocēnu novada domes 2013.gada 10.oktobra sēdes lēmuma Nr.14 (6.&) „Par Kocēnu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Lielakmens", Vaidavas pag.,Kocēnu novadā atsavināšanu" atcelšanu

12. Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas "Lazdas", Dikļos, Dikļu pagastā, Kocēnu novadā dzīvokļa Nr. 5 likumiskajiem mantiniekiem

13. Par Kocēnu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - dzīvokļa īpašuma Nr.16, Kalna ielā 8, Rubenē, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā, atsavināšanu

14. Par Kocēnu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma "Palejas", Dikļu pagastā, Kocēnu novadā atsavināšanu

15. Par Kocēnu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma "Krogzemji", nedzīvojamo telpu grupas Nr.005;Nr.006 Nr.007 Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā, atsavināšanas ierosināšanu

16. Par zemes gabala „Kocēnu dārziņi" Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā nomas tiesību izsoles organizēšanu

17. Par līdzekļu piešķiršanu no dabas resursu fonda

18. Par saistošo noteikumu Nr./2014 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Kocēnu novada administratīvajā teritorijā"

19. Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu ārstēšanās izdevumu segšanai

Nr. 7 10.04.2014.

DARBA KĀRTĪBA KOCĒNU NOVADA
DOMES SĒDEI Nr. 7
2014. gada 10. aprīlī plkst. 15.00
PROTOKOLS

1. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Ziedenes tilta Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā remontdarbiem

2. Par pašvaldības atļaujas izsniegšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „LKZ" izbraukuma tirdzniecības organizēšanai Kocēnu novada teritorijā

3. Par nekustamā īpašuma - zemes vienības „Kalnciemi", Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā, nomas tiesību izsoles organizēšanu

4. Par nedzīvojamo telpu nomas maksu biedrībai "Vaidavas izglītības biedrība"

5. Par saistošo noteikumu Nr.8 / 2014 „Par sabiedrisko kārtību Kocēnu novadā" apstiprināšanu

6. Par Kocēnu novada domes finansētu neformālo iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursa nolikuma 2014. gadam un konkursa komisijas sastāva apstiprināšanu

7. Par Valmieras bibliotēkas atkārtotu izvirzīšanu reģiona galvenās bibliotēkas statusam

8. Par atļaujas saņemšanu publiska pasākuma motosporta sacensību „Superkauss" rīkošanai Kocēnu novada Kocēnu pagasta „Kūļu" mototrasē

9. Par Dauguļu internātpamatskolas attīstības plāna apstiprināšanu

10. Par deleģējumu dalībai 8. Latvijas - Vācijas sadraudzības forumā Smiltenē un Valmierā

11. Par projekta pieteikuma „Atbalsts Kocēnu novada jauniešu aktivitātes veicināšanai - ieguldījums nākotnē" iesniegšanu

12. Par atbalsta piešķiršanu izglītojamam mācību braucienam apmaiņas programmas ietvaros uz Vāciju

13. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai "Attīstība. Virzība. Izaugsme" projekta "Skaistās vasaras mūzika" realizācijai

14. Par grozījumiem Kocēnu novada domes amatu sarakstā

15. Par naudas balvu pieķiršanu

16. Par lēmuma - izpildrīkojuma par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā pieņemšanu

17. Par ilgtermiņa ieguldījumu norakstīšanu

18. Par iesnieguma izskatīšanu par finansējuma piešķiršanu dalībai pajūgu braukšanā „Baltijas Kauss 2014" sacensību posmos

19. Par iesnieguma izskatīšanu par finansiālā atbalsta piešķiršanu Baltijas Kausu "Kocēnu kauss 2014" pajūgu braukšanā organizēšanai

20. Par vecāku maksas par bērna pieskatīšanu pirmsskolas izglītības iestāžu vasaras grupiņā

21. Par papildfinansējuma piešķiršanu Vaidavas sporta zāles remontdarbu veikšanai

22. Par sociālās dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu

23. Par grozījumiem Kocēnu novada domes nolikumā "Par stipendiju un apbalvojumu piešķiršanas kārtību Kocēnu novada vispārējās izglītības iestāžu audzēkņiem"

24. Par nekustamā īpašuma - zemes vienības Bērzu ielā 11, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā, nomas tiesību izsoles organizēšanu

25. Par nekustamā īpašuma - zemes vienības Arāju ielā 5, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā, nomas tiesību izsoles organizēšanu

26. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu mežaudžu cirsmai īpašumam „Mežs" Kocēnu novadā, Zilākalna pagastā

27. Par pašvaldības nekustamā īpašuma-zemes gabala daļas ar kadastra apzīmējumu 9664 008 0138, „Kocēnu dārziņi", Kocēnos, Kocēnu pag., Kocēnu nov., nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu

28. Par precizējumiem saistošajos noteikumos Nr. 7/2014 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Kocēnu novada administratīvajā teritorijā"


Nr. 8 30.04.2014.
DARBA KĀRTĪBA KOCĒNU NOVADA
DOMES SĒDEI Nr. 8
2014. gada 30. aprīlī plkst. 14.00
SĒDES PROTOKOLS
1. Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienībām „Nākotnes iela 1" un „Nākotnes iela 3", Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā

2. Par Kocēnu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma "Cīrulīši", Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā,(kadastra numurs 9664 008 0089) atsavināšanu

3. Par nekustamā īpašuma nomas līgumu izbeigšanu ar SIA "REOSS"

4. Par nekustamā īpašuma nomas līgumu slēgšanu ar IK "Kocēnu aptieka"

5. Par Kocēnu novada domes 2013.gada pārskata apstiprināšanu

6. Par lēmuma - izpildrīkojuma par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā pieņemšanu

7. Par ilgtermiņa ieguldījumu norakstīšanu

8. Par papildfinansējuma piešķiršanu pasākuma "Kocēnu novada mazulis - 2013" organizēšanai

9. Par papildfinansējuma piešķiršanu dalībai Pasaules koru olimpiādē

10. Par Saistošo noteikumu Nr.__/2014 "Grozījumi 16.03.2011. 16.03.2011. Saistošajos noteikumos Nr.4/2011 "Maksas autostāvvietu ierīkošanas, uzturēšanas, apkalpošanas un lietošanas noteikumi Kocēnu novada Vaidavas pagastā" apstiprināšanu

11. Par ieejas biļešu cenu apstiprināšanu

12. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu Kocēnu novada bāriņtiesas priekšsēdētājam Guntim Braslim

13. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta „Austrumi ir Austrumi, un Rietumi ir Rietumi, tie nekad nesatiksies. R.Kiplings. Kur Austrumi un Rietumi satiekas"

14. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim „Budenbroki"-5, Dikļu pagastā, Kocēnu novadā

15. Par dzīvojamās telpas īres līguma pārtraukšanu sociālajā dzīvoklī

16. Par izsoļu rezultātu apstiprināšanu

Nr.9 22.05.2014.
DARBA KĀRTĪBA KOCĒNU NOVADA
DOMES SĒDEI Nr. 9
2014. gada 22. maijā plkst. 15.00

1. Par „Makuļu purva", Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā, rekultivācijas veidu

2. Par zemes nomas līguma slēgšanu

3. Par nekustamā īpašuma „Skrastiņi", Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

4. Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienībai „Jaunlejnieki", Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā

5. Par grozījumiem Kocēnu novada domes 2014.gada 30.aprīļa Lēmumā Nr.154 (protokols Nr.8,2.&) "Par Kocēnu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma "Cīrulīši, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā, (kadastra numurs 9664 008 0089) atsavināšanu

6. Par Kocēnu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa īpašuma Nr.16 Kalna ielā 8, Rubenē, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu

7. Par atbalstu projekta pieteikuma „Ģimenes ārsta pieejamības uzlabošana Kocēnu novada Dikļos" iesniegšanai darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi"3.1.prioritātes "Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai"3.1.5.pasākuma "Veselības aprūpes infrastruktūra" 3.1.5.1.aktivitātes"Ambulatorās veselības aprūpes attīstība" 3.1.5.1.1.apakšaktivitātē "Ģimenes ārstu tīkla attīstība" un līdzfinansējuma nodrošināšanu

8. Par grozījumiem Kocēnu novada domes 26.06.2013. sēdes Nr. 9 (20.§) lēmumā „Par dzīvokļu komisijas izveidošanu"

9. Par grozījumiem Kocēnu novada domes 2011. gada 18. maija sēdes Nr. 7 (7.§) lēmumā „Par zemes lietu komisijas izveidošanu un deleģējumu veikt atsevišķas pašvaldības
funkcijas

10. Par papildfinansējuma piešķiršanu PII "Auseklītis" rotaļu laukuma nožogojuma izveidei

11. Par papildfinansējuma piešķiršanu novada atpazīstamības pasākumiem

12. Par papildfinansējuma piešķiršanu skatuves tērpu iegādei jauktā kora "Imera" vajadzībām

13. Par finansējuma piešķiršanu dabasgāzes uzskaites korektora iegādei

14. Par iesnieguma izskatīšanu par papildfinansējumu elektroierīču sakārtošanā

15. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu tilta pār "Mazbriedes" upi remontdarbu veikšanai

16. Par grozījumiem Kocēnu novada domes amatu sarakstā

17. Par pašvaldības atļaujas izsniegšanu SIA „Matadors" izbraukuma tirdzniecības organizēšanai Kocēnu novada teritorijā

18. Par iesnieguma izskatīšanu par īpašumu nodošanu pārvaldīšanā
Nr. 10 12.06.2014.
DARBA KĀRTĪBA KOCĒNU NOVADA
DOMES SĒDEI Nr. 10
2014. gada 12. jūnijā plkst. 15.00
SĒDES PROTOKOLS

1. Par nekustamā īpašuma „Ceriņi", Vaidavas pagastā, Kocēnu novadā, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

2. Par nekustamā īpašuma „Atvari", Dikļu pagastā, Kocēnu novadā, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

3. Par Kocēnu novada domei piekrītošā nekustamā īpašuma „Madaras", Bērzaines pagastā, Kocēnu novadā, zemes robežu uzmērīšanu, ierakstīšanu zemesgrāmatā, tirgus novērtējuma noteikšanu un atsavināšanu

4. Par nekustamo īpašumu „Nākotnes iela 1" un „Nākotnes iela 3', Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

5. Par Kocēnu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma "Internāts", Dikļu pagastā, Kocēnu novadā atsavināšanu

6. Par Kocēnu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma "Vaivarāji", Bērzaines pagastā, Kocēnu novadā atsavināšanu

7. Par saistošo noteikumu Nr. 10/2014 "Par sabiedrisko kārtību Kocēnu novadā" apstiprināšanu

8. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pārtraukšanu

9. Par domes pārstāvja deleģēšanu Vaidavas ezera apsaimniekošanas biedrībā „Vaidavas ezera pārvalde"

10. Par pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas "Vākšēni" nojaukšanu

11. Par atbalsta piešķiršanu politiski represēto personu salidojumam

12. Par papildfinansējuma piešķiršanu nojumes atjaunošanai

13. Par finansējuma piešķiršanu dalībai izstādē "Riga Food 2014"

14. Par papildfinansējuma piešķiršanu videonovērošanas sistēmas pilnveidošanai

15. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu sociālajā dzīvoklī (2)

16. Par dzīvojamās telpas īres līguma pārtraukšanu sociālajā dzīvoklī

17. Par finansējuma piešķiršanu rakstnieka, dzejnieka Vika dzejoļu krājumu izdošanai

18. Par pirmskolas izglītības iestādes „Cielaviņa" darba laika apstiprināšanu vasaras mēnešos

19. Par ārzemju komandējumu

20. Par iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursa rezultātu apstiprināšanu

Nr. 11 03.07.2014.
DARBA KĀRTĪBA KOCĒNU NOVADA


DOMES SĒDEI Nr. 11
2014. gada 3. jūlijā plkst. 15.00
SĒDES PROTOKOLS


1. Par nekustamā īpašuma „Cīruļi", Bērzaines pagastā, Kocēnu novadā, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

2. Par nekustamā īpašuma „Lejas Amsiņi", Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

3. Par nekustamā īpašuma „Smiltāji", Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

4. Par nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles organizēšanu telpās Alejas ielā 4, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā

5. Par papildus līdzekļu piešķiršanu Attīstības nodaļas budžetā neattiecināmo izmaksu segšanai

6. Par projekta iesnieguma „Publisko interneta pieejas punktu attīstība Kocēnu novadā", sagatavošanu, iesniegšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu

7. Par lēmuma - izpildrīkojuma par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā pieņemšanu

8. Par grozījumiem Kocēnu novada domes 29.10.2013. sēdes lēmumā 'Par atbalstu pulciņu darbībai" (protokols Nr.12, 7.§)

9. Par līdzekļu piešķiršanu no dabas resursu nodokļa fonda

10. Par finansējuma piešķiršanu kurināmā iegādei

11. Par papildfinansējuma piešķiršanu iepirkumu procedūru rezultātā

12. Par Saistošo noteikumu „Grozījumi 2014. gada 10. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 7/2014"Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Kocēnu novada administratīvajā teritorijā" apstiprināšanu

13. Par atļaujas saņemšanu publiska pasākumatriatlona sacensību „Sportlat Vaidavas triatlons 2014" rīkošanai Kocēnu novada Vaidavas pagasta Vaidavā

14. Par nosaukuma maiņu Kocēnu pagasta 2. bibliotēkai


Nr. 12 31.07.2014.
DARBA KĀRTĪBA KOCĒNU NOVADA
DOMES SĒDEI Nr. 12
2014. gada 31. jūlijā plkst. 15.00

PROTOKOLS

1. Par nekustamā īpašuma „Jaunlejnieki", Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

2. Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienībai „Strazdiņi", Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā

3. Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienībai „Almas", Bērzaines pagastā, Kocēnu novadā

4. Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienībai „Ventes", Vaidavas pagastā, Kocēnu novadā

5. Par teritorijas izmantošanas veida maiņu

6. Par nedzīvojamās telpas „Krogzemji", Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā (kadastra apzīmējums 9664 011 0045 001 007) nomas tiesību izsoles organizēšanu

7. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu par telpām Imanta ielā 7, Zilākalnā, Zilākalna pagastā, Kocēnu novadā ar SIA "Zilākalna nami" (Reģ.nr.44103075090)

8. Par pašvaldības atļaujas izsniegšanu „Valmieras pilsētas L.Dzenes individuālajam uzņēmumam" izbraukuma tirdzniecības organizēšanai Kocēnu novada teritorijā

9. Par saistošo noteikumu Nr. 10/2014 „Par sabiedrisko kārtību Kocēnu novadā" apstiprināšanu

10. Par atvasinātas publiskas personas mantas - nedzīvojamo telpu Alejas ielā 4, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā nodošanu lietošanā Biedrībai "Kocēnu sporta klubs" un patapinājuma līguma slēgšanu

11. Par Kocēnu novada domes 2013. gada publiskā pārskata apstiprināšanu

12. Par lēmuma - izpildrīkojuma par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā pieņemšanu

13. Par sadarbību grāmatas "Latvijas novadu dārgumi" izdošanā


Nr. 13 21.08.2014.
DARBA KĀRTĪBA KOCĒNU NOVADA
DOMES SĒDEI Nr. 13
2014. gada 21. augustā plkst. 15.00
PROTOKOLS

1. Par Kocēnu novada attīstības programmas 2014. - 2020. gadam un Kocēnu novada attīstības stratēģijas 1. redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai

2. Par Kocēnu novada domes 2014. gada 12. jūnija sēdes lēmuma Nr. 196 (protokols Nr. 10, 5.§) "Par Kocēnu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma "Internāts", Dikļu pagastā, Kocēnu novadā atsavināšanu" atcelšanu

3. Par pašvaldības atļaujas izsniegšanu "Leites individuālajam uzņēmumam" izbraukuma tirdzniecības organizēšanai Kocēnu novada teritorijā

4. Par pašvaldības atļaujas izsniegšanu "I.Laķes individuālajam uzņēmumam" izbraukuma tirdzniecības organizēšanai Kocēnu novada teritorijā

5. Par finansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijas projektiem

6. Par grozījumiem Kocēnu novada domes amatu sarakstā

7. Par iesnieguma izskatīšanu par Kocēnu kultūras nama stāvlaukuma izveides projekta izstrādi

8. Par atbalstu pulciņu darbībai

9. Par nolikuma "Par Kocēnu novada dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem pakalpojumiem" apstiprināšanu

10. Par uzņēmuma līguma slēgšanu par interešu pulciņa vadīšanu

11. Par finansējuma piešķiršanu sporta spēļu "Mēs varam 2014" organizēšanai

12. Par braukšanas izdevumu kompensāciju

13. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim adresē Kultūras iela 19-19, Zilaiskalns, Zilākalna pagastā, Kocēnu novadā

14. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu sociālajā dzīvoklī

Nr. 14 11.09.2014.
DARBA KĀRTĪBA KOCĒNU NOVADA
DOMES SĒDEI Nr. 14
2014. gada 11. septembrī plkst. 15.00
PROTOKOLS

1. Par autoceļu fonda izlietojumu

2. Sadales tīkli

3. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu par telpām Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā (2)

4. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma noslēgšanu par telpām Kalna ielā 8, Rubenē, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā

5. Par pašvaldības atļaujas izsniegšanu S.Kalniņas individuālajam uzņēmumam "S'ROSE" izbraukuma tirdzniecības organizēšanai Kocēnu novada teritorijā

6. Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienībai "Podzēni", Vaidavas pagastā, Kocēnu novadā

7. Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienībai "Kaņepītes", Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā

8. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamam īpašumam "Spārītes", Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā

9. Par Kocēnu novada domei piekrītošā nekustamā īpašuma "Saulītes", Vaidavas pagastā, Kocēnu novadā, meža inventarizācijas pasūtīšanu, ierakstīšanu zemesgrāmatā, tirgus novērtējuma noteikšanu un atsavināšanu

10. Par nekustamā īpašuma "Almas", Bērzaines pagastā, Kocēnu novadā, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

11. Par atļaujas izsniegšanu Z/S "Pilskalni" pašu ražota vīna, raudzētu dzērienu un pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai

12. Par sadarbību projekta "Lai dzīvo bērni!" realizēšanā

13. Par grozījumiem lēmumā Nr. 74 (protokols Nr.5,19.§) Par projekta "Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Kocēnu pamatskolā, siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" iesniegšanu, īstenošanu un līdzfinansējumu

14. Par grozījumiem lēmumā Nr. 73 (protokols Nr.5,19.§) Par projekta "Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Rubenes sporta namā, siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" iesniegšanu, īstenošanu un līdzfinansējumu

15. Par grozījumiem lēmumā Nr. 75 (protokols Nr.5,20.§)Par projekta "Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Zilākalna kultūras namā, siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" iesniegšanu, īstenošanu un līdzfinansējumu

16. Par Kocēnu novada domei piešķirtās valsts mērķdotācijas un pašvaldības finansējuma 2014.gada septembra-decembra mēnešiem pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadales kārtību

17. Par interešu izglītības programmu izvērtēšanas un finansējuma sadales komisijas izveidošanu

18. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu sociālajā dzīvoklī

19. Par atļaujas izsniegšanu SIA „Vīna darītava Matilde" pašu ražota vīna, raudzētu dzērienu un pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai


Nr. 15 29.09.2014.
DARBA KĀRTĪBA
ĀRKĀRTAS DOMES SĒDEI Nr. 15
2014. gada 29. septembrī plkst. 14.00
PROTOKOLS1. Par Kocēnu novada bāriņtiesas ievēlēšanu.


Nr. 16 02.10.2014.

DARBA KĀRTĪBA
DOMES SĒDEI
Nr. 16
2014. gada 2. oktobrī plkst. 15.00PROTOKOLS

1. Par nekustamā īpašuma "Ventes", Vaidavas pagastā, Kocēnu novadā, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

2. Par Kocēnu novada domes 2013.gada 28.februāra sēdes lēmuma Nr.3 (1.§) "Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienībai "Lejasnamči", Bērzaines pagastā, Kocēnu novadā" atcelšanu

3. Par Kocēnu novada domes Administratīvās komisijas nolikuma apstiprināšanu

4. Par saistošo noteikumu Nr._/2014 "Par kārtību, kādā izmantojami un apsaimniekojami publiskā lietošanā esošie ūdeņi Kocēnu novadā" apstiprināšanu

5. Par alternatīvā kurināmā izmantošanas iespējām novada teritorijā

6. Par uzsāktās dalības turpināšanu projekta "Gaujas NP teritorijas kā starptautiskā tūrisma galamērķa atpazīstamības veidošanu" īstenošanā 2015.gadā

7. Par Kocēnu novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam un Kocēnu novada attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam nodošanu publiskai apspriešanai

8. Par iesniegumu par Kocēnu novada domes līdzfinansējuma saņemšanu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apstiprināšanu

9. Par Iesniegums par Kocēnu novada domes līdzsfinansējuma saņemšanu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās māja atgriešanu iesniedzējam , atbilstības kritēriju precizēšanai

10. Par finansējuma piešķiršanu elektroniskajā datu nesējā saglabāto Bērzaines pagasta vēsturiskās izpētes datu atjaunošanai

11. Par Kocēnu novada domes saistošo noteikumu Nr._/2014 "Par grozījumiem Kocēnu novada domes 2014.gada 2. oktobra Saistošajos noteikumos Nr.1/2014 "par Kocēnu novada domes pamatbudžetu 2014.gadam" apstiprināšanu

12. Par Kocēnu novada domes saistošo noteikumu Nr._/2014 "Par grozījumiem Kocēnu novada domes 2014.gada 2.februāra saistošajos noteikumos Nr.2/2014 "Par Kocēnu novada domes speciālo budžetu 2014.gadam" apstiprināšanu

13. Par lēmuma - izpildrīkojuma par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā pieņemšanu (2)

14. Par aizņēmumu finansējuma nodrošināšanai projekta realizācijai

15. Par noteikumu par finansējuma piešķiršanu Kocēnu novada sportistu atbalstam un labāko sportistu apbalvošanai grozījumiem

16. Par finansējuma piešķiršanu sportistu atbalstam

17. Par Kocēnu novada domes 2014.gada 11. septembra sēdes lēmuma lēmuma Nr.283 "Par Kocēnu novada domei piešķirtās valsts mērķdotācijas un pašvaldības finansējuma 2014.gada septembra-decembra mēnešiem pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas un valsts sociālajās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadales kārtību" grozījumiem

18. Par līdzekļu piešķiršanu no dabas resursu nodokļa fonda

19. Par dzīvojamās telpas īres pagarināšanu sociālajā dzīvoklī (2)

20. Par Gaujas Nacionālā parka tūrisma klastera projekta aktivitātes "Stāstu krelles" priekšfinansējumu

21.Par Kocēnu novada domes priekšsēdētāja rīkojumu apstiprināšanu

22.Par papildus fiansējuma piešķiršanu

23.Par komandējumu projekta ietvaros

24.Par interešu izglītības finansējuma sadales kārtības apstiprināšanu


Nr.17 23.10.2014.
DARBA KĀRTĪBA DOMES SĒDEI
Nr. 17
2014. gada 23. oktobrī plkst. 15.00

PROTOKOLS

1. Par nekustamā īpašuma „Podzēni", Vaidavas pagastā, Kocēnu novadā, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

2. Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ezera ielā 5,Vaidavā, Vaidavas pagastā, Kocēnu novadā, dzīvokļa īpašniekam

3. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu par telpām Alejas ielā 4, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā

4. Par dāvinājuma pieņemšanu

5. Par Kocēnu novada pašvaldības kapitālsabiedrības izveidošanu

6. Par pašvaldības autoceļu uzturēšanas klases noteikšanu un apstiprināšanu ziemas sezonai

7. Par Kocēnu novada domes Saistošo noteikumu Nr.__/2014 "Par grozījumiem 2013. gada 16. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 30/2013 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Kocēnu novada administratīvajā teritorijā"" apstiprināšanu

8. Par Kocēnu novada domes 30.04.2013. sēdes lēmuma "Par finansiālās palīdzības piešķiršanu saskaņā ar saistošajiem noteikumiem Nr.23/2012 "Par Kocēnu novada domes palīdzības piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās" apstiprināšanu" grozījumiem

9. Par grozījumiem Kocēnu novada domes amatu sarakstā

10. Par papildfinansējuma piešķiršanu Bērzaines tautas nama multimediju ekrāna un projektora uzstādīšanai

11. Par Kocēnu novada domes 2011.gada 7.septembra lēmuma „Par dienesta automašīnu piešķiršanu darba pienākumu nodrošināšanai un autostāvvietu noteikšanu" (protokols Nr.12, 4.§) grozījumiem

12. Par Kocēnu novada domes 2012.gada 18.janvāra lēmuma „Par amatu, kuros ir atļauts izmantot personīgo transportlīdzekli amata pienākumu izpildes nodrošināšanai, apstiprināšanu" (protokols Nr.1,27.§) grozījumiem

13. Par Kocēnu novada domes Saistošo noteikumu Nr.___/2014 " Par kustamā un nekustamā īpašuma novērtēšanas kritērijiem, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam Kocēnu novadā" apstiprināšanu

Papildu jautājumi:

Par Kocēnu novada domes 2012.gada 18.janvāra sēdes lēmuma „Par degvielas limita apstiprināšanu" (protokols Nr.1, 29.§) grozījumiem

Par administratīvo aktu izdošanas, uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkciju veikšanas un līgumu slēgšanas ierobežojumu noteikšanu Jaunburtnieku pamatskolas direktorei Sarmītei Freimanei

DARBA KĀRTĪBA
KOCĒNU NOVADA DOMES SĒDEI
Nr. 18
2014. gada 13. novembrī plkst. 15.00

1. Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienībai „Mūrnieki", Vaidavas pagastā, Kocēnu novadā

2. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamam īpašumam „Dronas", Vaidavas pagastā, Kocēnu novadā

3. Par Kocēnu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - dzīvokļa īpašuma "Vecpankas"- 4, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā, atsavināšanas ierosināšanu

4. Par "VIDZEMES DARĪJUMU CENTRS" SIA iesnieguma izskatīšanu

5. Par Kocēnu novada domes 06.02.2014. domes lēmuma Nr. 44 (prot. Nr. 4, 5.§) un 27.02.2014. lēmuma Nr. 88 (prot. Nr. 5 , 34.§) atcelšanu

6. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" deleģētajām funkcijām un deleģējuma līguma slēgšanu

7. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" deleģēšanu sagatavot un iesniegt projekta iesniegumu "Siltumavota izbūve pārejai no fosilā kurināmā uz atjaunojamu kurināmā izmantošanu centralizētajā siltumapgādē Kocēnu novada Kocēnos", atbilstoši MK noteikumu Nr. 824 nosacījumiem

8. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" deleģēšanu sagatavot un iesniegt projekta iesniegumu "Centralizētas siltumapgādes sistēmas izveide Kocēnu novada Kocēnos, izbūvējot sistēmu apvienojošus siltumtrašu tīklus", atbilstoši MK noteikumu Nr. 824 nosacījumiem

9. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" deleģēšanu sagatavot un iesniegt projekta iesniegumu „Siltumtrašu rekonstrukcija Kocēnu novada Vaidavā", atbilstoši MK noteikumu Nr. 824 nosacījumiem

10. Par atļauju Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" slēgt juridisko pakalpojumu līgumu projekta iesnieguma "Siltumavota izbūve pārejai no fosilā kurināmā uz atjaunojamu kurināmā izmantošanu centralizētajā siltumapgādē Kocēnu novada Kocēnos" sagatavošanai, atbilstoši MK noteikumu Nr. 824 nosacījumiem

11. Par atļauju Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" slēgt juridisko pakalpojumu līgumu projekta iesnieguma "Centralizētas siltumapgādes sistēmas izveide Kocēnu novada Kocēnos, izbūvējot sistēmu apvienojošus siltumtrašu tīklus" sagatavošanai, atbilstoši MK noteikumu Nr. 824 nosacījumiem

12. Par atļauju Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" slēgt juridisko pakalpojumu līgumu projekta iesnieguma „Siltumtrašu rekonstrukcija Kocēnu novada Vaidavā" sagatavošanai, atbilstoši MK noteikumu Nr. 824 nosacījumiem

13. Par atļauju Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" slēgt tehnisko risinājumu un ietekmes uz siltumenerģijas tarifu galapatērētājiem aprēķinu izstrādes pakalpojumu līgumu projekta iesnieguma "Siltumavota izbūve pārejai no fosilā kurināmā uz atjaunojamu kurināmā izmantošanu centralizētajā siltumapgādē Kocēnu novada Kocēnos" sagatavošanai, atbilstoši MK noteikumu Nr. 824 nosacījumiem

14. Par atļauju Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" slēgt tehnisko risinājumu un ietekmes uz siltumenerģijas tarifu galapatērētājiem aprēķinu izstrādes pakalpojumu līgumu "Centralizētas siltumapgādes sistēmas izveide Kocēnu novada Kocēnos, izbūvējot sistēmu apvienojošus siltumtrašu tīklus", sagatavošanai, atbilstoši MK noteikumu Nr. 824 nosacījumiem

15. Par atļauju Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" slēgt tehnisko risinājumu un ietekmes uz siltumenerģijas tarifu galapatērētājiem aprēķinu izstrādes pakalpojumu līgumu projekta iesnieguma „Siltumtrašu rekonstrukcija Kocēnu novada Vaidavā" sagatavošanai, atbilstoši MK noteikumu Nr. 824 nosacījumiem

16. Par lēmuma - izpildrīkojuma par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā pieņemšanu

17. Par mērķdotācijas pārdali

18. Par naudas balvu piešķiršanu

19. Par Vaidavas internātpamatskolas Attīstības plāna 2014. - 2017. gadam apstiprināšanu

Nr. 18 13.11.2014.
DARBA KĀRTĪBA
KOCĒNU NOVADA DOMES SĒDEI
Nr. 18
2014. gada 13. novembrī plkst. 15.00

1. Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienībai „Mūrnieki", Vaidavas pagastā, Kocēnu novadā

2. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamam īpašumam „Dronas", Vaidavas pagastā, Kocēnu novadā

3. Par Kocēnu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - dzīvokļa īpašuma "Vecpankas"- 4, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā, atsavināšanas ierosināšanu

4. Par "VIDZEMES DARĪJUMU CENTRS" SIA iesnieguma izskatīšanu

5. Par Kocēnu novada domes 06.02.2014. domes lēmuma Nr. 44 (prot. Nr. 4, 5.§) un 27.02.2014. lēmuma Nr. 88 (prot. Nr. 5 , 34.§) atcelšanu

6. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" deleģētajām funkcijām un deleģējuma līguma slēgšanu

7. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" deleģēšanu sagatavot un iesniegt projekta iesniegumu "Siltumavota izbūve pārejai no fosilā kurināmā uz atjaunojamu kurināmā izmantošanu centralizētajā siltumapgādē Kocēnu novada Kocēnos", atbilstoši MK noteikumu Nr. 824 nosacījumiem

8. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" deleģēšanu sagatavot un iesniegt projekta iesniegumu "Centralizētas siltumapgādes sistēmas izveide Kocēnu novada Kocēnos, izbūvējot sistēmu apvienojošus siltumtrašu tīklus", atbilstoši MK noteikumu Nr. 824 nosacījumiem

9. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" deleģēšanu sagatavot un iesniegt projekta iesniegumu „Siltumtrašu rekonstrukcija Kocēnu novada Vaidavā", atbilstoši MK noteikumu Nr. 824 nosacījumiem

10. Par atļauju Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" slēgt juridisko pakalpojumu līgumu projekta iesnieguma "Siltumavota izbūve pārejai no fosilā kurināmā uz atjaunojamu kurināmā izmantošanu centralizētajā siltumapgādē Kocēnu novada Kocēnos" sagatavošanai, atbilstoši MK noteikumu Nr. 824 nosacījumiem

11. Par atļauju Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" slēgt juridisko pakalpojumu līgumu projekta iesnieguma "Centralizētas siltumapgādes sistēmas izveide Kocēnu novada Kocēnos, izbūvējot sistēmu apvienojošus siltumtrašu tīklus" sagatavošanai, atbilstoši MK noteikumu Nr. 824 nosacījumiem

12. Par atļauju Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" slēgt juridisko pakalpojumu līgumu projekta iesnieguma „Siltumtrašu rekonstrukcija Kocēnu novada Vaidavā" sagatavošanai, atbilstoši MK noteikumu Nr. 824 nosacījumiem

13. Par atļauju Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" slēgt tehnisko risinājumu un ietekmes uz siltumenerģijas tarifu galapatērētājiem aprēķinu izstrādes pakalpojumu līgumu projekta iesnieguma "Siltumavota izbūve pārejai no fosilā kurināmā uz atjaunojamu kurināmā izmantošanu centralizētajā siltumapgādē Kocēnu novada Kocēnos" sagatavošanai, atbilstoši MK noteikumu Nr. 824 nosacījumiem

14. Par atļauju Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" slēgt tehnisko risinājumu un ietekmes uz siltumenerģijas tarifu galapatērētājiem aprēķinu izstrādes pakalpojumu līgumu "Centralizētas siltumapgādes sistēmas izveide Kocēnu novada Kocēnos, izbūvējot sistēmu apvienojošus siltumtrašu tīklus", sagatavošanai, atbilstoši MK noteikumu Nr. 824 nosacījumiem

15. Par atļauju Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" slēgt tehnisko risinājumu un ietekmes uz siltumenerģijas tarifu galapatērētājiem aprēķinu izstrādes pakalpojumu līgumu projekta iesnieguma „Siltumtrašu rekonstrukcija Kocēnu novada Vaidavā" sagatavošanai, atbilstoši MK noteikumu Nr. 824 nosacījumiem

16. Par lēmuma - izpildrīkojuma par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā pieņemšanu

17. Par mērķdotācijas pārdali

18. Par naudas balvu piešķiršanu

19. Par Vaidavas internātpamatskolas Attīstības plāna 2014. - 2017. gadam apstiprināšanu
 Nr.p.k. Sēdes lēmumi
 Ārkārtas sēde Nr. 1 15.01.2014.
 2. 16.01.2014.
 Ārkārtas sēde Nr. 3 03.02.2014.
 4. 
06.02.2014.
5. 27.02.2014.
 6. 
20.03.2014.
 7. 10.04.2014.
 8. 30.04.2014.
 9. 22.05.2014.
 10. 12.06.2014.
 11. 03.07.2014.
 12. 31.07.2014.
 13. 21.08.2014.
 14. 11.09.2014.
 Ārkārtas sēde Nr. 15. 29.09.2014.
 16. 02.10.2014. 
 17. 23.10.2014.
 18. 13.11.2014.
 19.        Darba kārtība | ProtokolsĊ
Atis Rudzītis,
2020. gada 21. jūl. 05:40
Ċ
Atis Rudzītis,
2020. gada 21. jūl. 05:41
Ċ
Atis Rudzītis,
2020. gada 21. jūl. 05:41
Ċ
Atis Rudzītis,
2020. gada 21. jūl. 05:41
Ċ
Atis Rudzītis,
2020. gada 21. jūl. 05:41
Ċ
Atis Rudzītis,
2020. gada 21. jūl. 05:41
Ċ
Atis Rudzītis,
2020. gada 21. jūl. 05:41
Ċ
Atis Rudzītis,
2020. gada 21. jūl. 05:41
Ċ
Atis Rudzītis,
2020. gada 21. jūl. 05:34
Ċ
Atis Rudzītis,
2020. gada 21. jūl. 05:34
Ċ
Atis Rudzītis,
2020. gada 21. jūl. 05:34
Ċ
Atis Rudzītis,
2020. gada 21. jūl. 05:34
Ċ
Atis Rudzītis,
2020. gada 21. jūl. 05:40
Ċ
Atis Rudzītis,
2020. gada 21. jūl. 05:41
Ċ
Atis Rudzītis,
2020. gada 21. jūl. 05:40
Ċ
Atis Rudzītis,
2020. gada 21. jūl. 05:40
Ċ
Atis Rudzītis,
2020. gada 21. jūl. 05:40
Ċ
Atis Rudzītis,
2020. gada 21. jūl. 05:40
Ċ
Atis Rudzītis,
2020. gada 21. jūl. 05:40
Comments