Pašvaldība‎ > ‎

Darba piedāvājumi

Kocēnu novada dome izsludina pieteikšanas uz Izglītības pārvaldes vadītāja vietnieku metodiskajā jomā uz NENOTEIKTU laiku

Darba pienākumi:

         veikt Izglītības pārvaldes vadītāja pienākumus viņa prombūtnes laikā un pārstāvēt Izglītības pārvaldi tās kompetencē esošajos jautājumos valsts, pašvaldību un citās institūcijās.

         piedalīties valsts, pašvaldību un citu institūciju apspriedēs, darba grupās, semināros un citos ar amata kompetenci saistītos pasākumos.

         organizēt metodiskā atbalsta pasākumus, vadīt darba grupas Kocēnu novada izglītības iestādēm, kā arī Deleģējuma līguma ietvaros izglītības iestādēm Beverīnas, Mazsalacas, Naukšēnu un Rūjienas novados, informēt tās par aktuāliem jautājumiem izglītības jomā.

         pieņemt apmeklētājus, sniegt konsultācijas, izskatīt iesniegumus izglītības jautājumos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

         organizēt un koordinēt valsts pārbaudes darbu norisi, sertifikātu saņemšanu un rezultātu analīzi izglītības iestādēs.

         organizēt un koordinēt mācību priekšmetu olimpiāžu, zinātniski pētnieciskās darbības, konkursu un citu mācību priekšmetu aktivitāšu norisi izglītības iestādēs.

         sagatavot pārskatus, ziņojumus, atzinumus, lēmumus un to projektus noteiktajos gadījumos un termiņos.

         veikt Izglītības pārvaldes darbības rezultatīvo rādītāju uzskaiti un izvērtēšanu metodiskajā darbā.


Prasības pretendentiem/ēm:

         augstākā izglītība: bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība pedagoģijā;

         priekšrocība pretendentiem ar maģistra grādu pedagoģijā vai skolvadībā;

         orientēšanās normatīvos aktos par izglītības procesiem;

         zināšanas un izpratne par projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (“Skola 2030”) ieviešanu tiks uzskatīta par priekšrocību;

         ir vismaz triju gadu darba pieredze darbā valsts un/vai pašvaldības pārvaldes vadībā, izglītības iestādes vadībā;

         pieredze izglītības, vadības un tiesību aktu piemērošanas jomā;

         valsts valodas prasmes augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;

         labas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, t.sk. prasme strādāt ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī;

         izcilas komunikācijas un organizatora prasmes, būt precīzam darbu izpildē;

         jāprot pielietot praksē teorētiskās zināšanas, izteikt un aizstāvēt savu viedokli par kompetencē esošajiem jautājumiem; 

         precizitāte un augsta atbildības sajūta;

         spēja strādāt patstāvīgi, noteikt prioritātes un plānot ikdienas darbu;

         spēja strādāt ātri un operatīvi gan patstāvīgi, gan komandā, prasme racionāli organizēt savu darbu.

 

Piedāvājam:


         dinamisku, atbildīgu un interesantu pilna laika darbu;

         iespēju strādāt radoši un inovatīvi;

         draudzīgu, saprotošu kolektīvu;

         mūsdienu prasībām atbilstošus darba apstākļus, konkurētspējīgu atalgojumu;

         sociālās garantijas.


              Informācija amata kandidātiem:

Pieteikuma (motivācijas) vēstuli un CV (dzīves apraksts) ar izglītību apliecinošo dokumentu kopijām līdz 2018.gada 29.jūnijam plkst. 15.00 iesniegt Kocēnu novada domes Dokumentu pārvaldības un informācijas nodaļā Alejas ielā 8 (1. stāvā) Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā, vai sūtot uz e-pastu: info@kocenunovads.lv (ar norādi "Pieteikums vakantajam Izglītības pārvaldes vadītāja vietnieka metodiskajā jomā amatam").

 

Papildu informācija, zvanot pa tālruni 29298794

Pretendenti, kuri tiks izvirzīti nākamajai atlases kārtai, tiks informēti individuāli.


Kocēnu novada dome izsludina pieteikšanos uz Būvvaldes vadītāja vietnieka – būvinspektora (uz nenoteiktu laiku) amatu

Aicinām pieteikties, ja esi gatavs uzņemties veikt šādus amata pienākumus:
- pārzināt un kontrolēt Beverīnas, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu un Rūjienas novadu būvniecības procesu tiesiskumu un atbilstību normatīvo aktu prasībām, sagatavot atzinumus, pieņemt lēmumus;
- sagatavot pielikumus būvatļaujai, pārreģistrēt būvatļaujas mainoties pasūtītājam, būvdarbu veicējam, būvspeciālistiem;
- sniegt informāciju būvniecības procesa dalībniekiem, sadarboties ar citām institūcijām;
- pieņemt būvobjektus ekspluatācijā, nodrošinot dokumentācijas pārbaudi un organizējot objekta apsekošanu, tai skaitā būvdarbu pabeigšanu – paskaidrojuma rakstos un apliecinājuma kartēs;
- Kontrolēt ekspluatācijā pieņemtas būves;
- nepieciešamības gadījumos sastādīt administratīvos protokolus;
- pārstāvēt Būvvaldi savā kompetencē esošajos jautājumos.

Prasības:
- Patstāvīgas prakses tiesības arhitektūras vai būvniecības jomā un jābūt reģistrētam būvinspektoru reģistrā
- jāpārzina nozares tehnoloģijas, jāprot pielietot ar nozari saistītos normatīvos aktus;
- spēja strādāt intensīva intelektuāla darba režīmā;
- augsta atbildība, labas komunikāciju spējas;
- labas prasmes darbā ar datoru;
- B kategorijas autovadītāja apliecība.


Lūdzam iesniegt CV, motivācijas vēstuli izglītību apliecinošus dokumentus, kas raksturo piemērotību veicamajam darbam, Kocēnu novada domē - Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu novadā, LV -4220, e-pasts info@kocenunovads.lv līdz 2018.gada 13.jūnijam

Uzziņas pa tālruni 29499339


Comments