Pašvaldība‎ > ‎Būvvalde‎ > ‎

VEIDLAPAS


Iesniegumi1.1.Iesniegums brīvā formā
1.2.Iesniegums par atzīmes veikšanu būvatļaujā, apliecinājuma kartē vai paskaidrojuma rakstā
1.3.Iesniegums par būvprojekta saskaņošanu
1.4.Iesniegums par būvatļaujas pārreģistrēšanu, sakarā ar būvniecības procesa dalībnieku maiņu
1.5.Iesniegums par būvatļaujas derīguma termiņa pagarināšanu
1.6.Iesniegums par būves pieņemšanu ekspluatācijā
1.7.Iesniegums izziņai par būves neesību dabā
1.8.Iesniegums izziņai par jaunbūvi
1.9.Iesniegums izskatīt un akceptēt elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas projektu
1.10.Iesniegums izkārtnes/reklāmas objekta izvietošanai .odt      .doc
1.11.Iesniegums Krāsu pase .odt    .doc

Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi (MK Nr.253)

6.1.Paskaidrojuma raksts (1.pielikums)
6.2.Paskaidrojuma raksts inženierbūves konservācijai (2.pielikums)
6.3.Apliecinājuma karte inženierbūvēm ( 3.pielikums)
6.4.Būvniecības iesniegums būvniecībai/nojaukšanai ( 4.pielikums)
6.5.Nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akts (8.pielikums)
6.6.Segto darbu pieņemšanas akts ( 9.pielikums)
6.7.Ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas akts ( 10.pielikums)
6.8.Apliecinājums par inženierbūves gatavību ekspluatācijai ( 11.pielikumā)
6.9.Apliecinājums par inženierbūves nojaukšanu ( 14.pielikums)

Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi (MK Nr.573)

7.1.Paziņojums par būvniecību(1.pielikums)
7.2.Būvniecības ieceres iesniegums (2.pielikums)
7.3.Paskaidrojuma raksts (3.pielikums)
7.4.Apliecinājuma karte ( 4.pielikums)
7.5.Projekta saskaņošanas veidlapa (6.pielikums)
7.6.Apliecinājums par energoapgādes būvobjekta gatavību ekspluatācijai ( 8.pielikums)

Autoceļu un ielu būvnoteikumi ( MK Nr.633)

8.1.Būves vietas nodošanas akts atjaunošanai/ pārbūvei/ jaunai būvniecībai (2.pielikums)
8.2.Segto darbu pieņemšanas akts ( 3.pielikums)
8.3.Būvdarbu pabeigšanas akts ( 4.pielikums)
8.4.Paskaidrojuma raksts ( 6.pielikums)
8.5.Būvniecības iesniegums ( 7.pielikums)
8.6.Apliecinājuma karte ( 8.pielikums)
8.7.Apliecinājums par būves vai tās daļas gatavību ekspluatācijai ( 11.pielikums)