Atbalsts Uzņemējdarbības uzsākšanai Kocēnu novadā

Kocēnu novada dome izsludina biznesa ideju konkursu “Attīsti uzņēmējdarbību Kocēnu novadā!”, kura ietvaros piešķir līdzfinansējumu Kocēnu novada administratīvajā teritorijā reģistrēto mazo un vidējo komercsabiedrību projektiem uzņēmējdarbības attīstībai un fizisko personu projektiem uzņēmējdarbības uzsākšanai biznesa ideju konkursa ietvaros.


Konkursā tiek piešķirts projektiem, kas paredz vismaz vienu no rādītājiem:
• jaunu darba vietu radīšanu;
• jaunu produktu, pakalpojumu veidošanu;
• atbalstu projektiem, kuriem jau piesaistīts vai tiek plānots piesaistīt papildus finansējumu (ES finansējums, kredīta līdzekļi, citas piesaistītās investīcijas);
• komercdarbības attīstību ar augstu pievienoto vērtību (inovācija, eksportspēja u.tml.) un/vai eksporta pazīmēm.

Vienas komercsabiedrības vai fiziskas personas vienam projektam maksimāli pieļaujamais Domes līdzfinansējuma apmērs ir EUR 2000,00, bet kopējais konkursa budžets ir EUR 6000,00.

Projekta pieteikumu var iesniegt personīgi vai pa pastu Kocēnu novada domē, Alejas ielā 8, Kocēni, Kocēnu novads, LV 4201 ar norādi “Biznesa ideju līdzfinansēšanas konkursam” (datums uz pasta nosūtīšanas zīmoga nedrīkst būt vēlāks par Konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņu), vai elektroniski (info@kocenunovads.lv) ar drošu elektronisko parakstu. Pēc pieprasījuma pieteikums iesūtams elektroniskā veidā.

Pieteikumi tiek pieņemti līdz 22.06.2018; 31.08.2018 un 31.10.2018 vai līdz finansējuma izlietošanai.

Vairāk par projektu konkursu lasi NOLIKUMĀ ŠEIT!

Biznesa plāna apraksts ŠEIT!

Projekta finansēšanas plāns ŠEIT!

Jautājumu gadījumā vērsties pie Kocēnu novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Armanda Broka (tel. 27222202, e-pasts: armands.broks@kocenunovads.lv)