Atbalsts Uzņemējdarbības uzsākšanai Kocēnu novadā

Kocēnu novada dome arī 2019. gadā izsludina biznesa ideju konkursu “Attīsti uzņēmējdarbību Kocēnu novadā!”, kura ietvaros piešķir līdzfinansējumu Kocēnu novada administratīvajā teritorijā reģistrēto mazo un vidējo komercsabiedrību projektiem uzņēmējdarbības attīstībai un fizisko personu projektiem uzņēmējdarbības uzsākšanai biznesa ideju konkursa ietvaros. Biznesa ideju pieteikumi tiek pieņemti no 2019.gada 6.maija!

Konkursā tiek piešķirts projektiem, kas paredz vismaz vienu no rādītājiem:
• jaunu darba vietu radīšanu;
• jaunu produktu, pakalpojumu veidošanu;
• atbalstu projektiem, kuriem jau piesaistīts vai tiek plānots piesaistīt papildus finansējumu (ES finansējums, kredīta līdzekļi, citas piesaistītās investīcijas);
• komercdarbības attīstību ar augstu pievienoto vērtību (inovācija, eksportspēja u.tml.) un/vai eksporta pazīmēm.

Vienas komercsabiedrības vai fiziskas personas vienam projektam maksimāli pieļaujamais Domes līdzfinansējuma apmērs ir 2000,00 EUR , bet kopējais konkursa budžets ir 4000,00 EUR .

Projekta pieteikumu var iesniegt personīgi vai pa pastu Kocēnu novada domē, Alejas ielā 8, Kocēni, Kocēnu novads, LV 4220 ar norādi “Biznesa ideju līdzfinansēšanas konkursam” (datums uz pasta nosūtīšanas zīmoga nedrīkst būt vēlāks par Konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņu), vai elektroniski (info@kocenunovads.lv) ar drošu elektronisko parakstu. Pēc pieprasījuma pieteikums iesūtams elektroniskā veidā.

Ar plašāku informāciju par biznesa ideju konkursu “Attīsti uzņēmējdarbību Kocēnu novadā!” var iepazīties konkursa nolikumā, kas ŠEIT

Pieteikumi tiek pieņemti līdz 21.06.2019; 30.08.2019 un 31.10.2019 vai līdz finansējuma izlietošanai.

Konkursu rīko Kocēnu novada dome, kas atrodas Alejas ielā 8, Kocēni, Kocēnu novads. Konkursa rīkotāja kontaktpersona ir Armands Broks, Attīstības nodaļas vadītājs, Mob.tel.: 27222202, e-pasts: armands.broks@kocenunovads.lv

Pielikumi:


ATVĒRTA PIETEIKŠANĀS INOVĀCIJU ATBALSTA PROGRAMMĀ “ZĪLE”


Valmieras pilsēta un Beverīnas, Burtnieku un Kocēnu novadi turpina pagājušā gadā aizsākto iniciatīvu kopīgā inovāciju atbalsta programmā “ZĪLE”. Atbalsta programmas ietvaros uzņēmējiem būs iespēja saņemt finansējumu, lai uzņēmumos ieviestu dažādus jauninājumus un inovācijas.

Atbalsta programmas “ZĪLE” mērķis ir veicināt jaunu produktu un inovāciju realizēšanu, stiprināt esošos uzņēmumus un veicināt jaunu tehnoloģisku uzņēmumu veidošanos Valmieras pilsētā un Beverīnas, Burtnieku un Kocēnu novados. Turklāt programma paredz visām iesaistītajām pašvaldībām kļūt par inovāciju un jaunu produktu testgultni jeb testēšanas vidi (angliski “test-bed”), proti, labvēlīgu vietu, kur uzņēmumiem veidoties, attīstīties un nobriest.

Viena inovāciju projekta minimālais atbalsta apjoms ir EUR 2 000, bet maksimālais atbalsta apjoms ir EUR 10 000. Maksimālā atbalsta intensitāte ir 80%. 

Par atbalsta programmu “ZĪLE” visās četrās pašvaldībās tiks organizēti informatīvi pasākumi, kur varēs saņemt detalizētu informāciju un atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem.

Aicinām uzņēmējus pieteikt projektus inovāciju atbalsta programmai “ZĪLE”, iesniedzot savus pieteikumus Valmieras Attīstības aģentūrai elektroniskā formātā līdz 2019. gada 10. jūnijam plkst. 24.00. Pieteikumus var nosūtīt uz e-pasta adresi agentura@valmiera.lv vai pa pastu, adresējot Valmieras Attīstības aģentūrai, Purva ielā 12A, Valmierā, LV-4201.

Ar visu projekta dokumentāciju, kā arī informāciju par informatīvo pasākumu norisi var iepazīties Valmieras Attīstības aģentūras mājas lapā http://developvalmiera.lv/zile/

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds iniciatīvas "Pilsētu inovatīvās darbības" ietvaros. Šī informācija atspoguļo vienīgi autora viedokli, un iniciatīvas "Pilsētu inovatīvās darbības" iestādes neatbild par šīs informācijas potenciālajiem izmantošanas veidiem.

Informatīvais seminārs par atbalsta programmu “ZĪLE” Kocēnos notiks 23.maijā plkst. 11:00 Kocēnu novada domes administrācijas ēkā,Alejas ielā 8.


Vairāk informācijas: 
Ilze Eglāja
mob. 26180733
ilze.eglaja@valmiera.lv
www.developvalmiera.lv