Atbalsts Uzņemējdarbības uzsākšanai Kocēnu novadā

Kocēnu novada dome arī 2019. gadā izsludina biznesa ideju konkursu “Attīsti uzņēmējdarbību Kocēnu novadā!”, kura ietvaros piešķir līdzfinansējumu Kocēnu novada administratīvajā teritorijā reģistrēto mazo un vidējo komercsabiedrību projektiem uzņēmējdarbības attīstībai un fizisko personu projektiem uzņēmējdarbības uzsākšanai biznesa ideju konkursa ietvaros. Biznesa ideju pieteikumi tiek pieņemti no 2019.gada 6.maija!

Konkursā tiek piešķirts projektiem, kas paredz vismaz vienu no rādītājiem:
• jaunu darba vietu radīšanu;
• jaunu produktu, pakalpojumu veidošanu;
• atbalstu projektiem, kuriem jau piesaistīts vai tiek plānots piesaistīt papildus finansējumu (ES finansējums, kredīta līdzekļi, citas piesaistītās investīcijas);
• komercdarbības attīstību ar augstu pievienoto vērtību (inovācija, eksportspēja u.tml.) un/vai eksporta pazīmēm.

Vienas komercsabiedrības vai fiziskas personas vienam projektam maksimāli pieļaujamais Domes līdzfinansējuma apmērs ir 2000,00 EUR , bet kopējais konkursa budžets ir 4000,00 EUR .

Projekta pieteikumu var iesniegt personīgi vai pa pastu Kocēnu novada domē, Alejas ielā 8, Kocēni, Kocēnu novads, LV 4220 ar norādi “Biznesa ideju līdzfinansēšanas konkursam” (datums uz pasta nosūtīšanas zīmoga nedrīkst būt vēlāks par Konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņu), vai elektroniski (info@kocenunovads.lv) ar drošu elektronisko parakstu. Pēc pieprasījuma pieteikums iesūtams elektroniskā veidā.

Ar plašāku informāciju par biznesa ideju konkursu “Attīsti uzņēmējdarbību Kocēnu novadā!” var iepazīties konkursa nolikumā, kas ŠEIT.

Pieteikumi tiek pieņemti līdz 21.06.2019; 30.08.2019 un 31.10.2019 vai līdz finansējuma izlietošanai.

Konkursu rīko Kocēnu novada dome, kas atrodas Alejas ielā 8, Kocēni, Kocēnu novads. Konkursa rīkotāja kontaktpersona ir Anta Šulmeistare-Tupreine, Attīstības nodaļas vadītāja, mob.tel.: 26102553, e-pasts: anta.sulmeistare-tupreine@kocenunovads.lv.

Pielikumi: