Kocēnu novada pašvaldība izsludina daudzdzīvokļu dzīvojamo māju teritorijas labiekārtošanas konkursu

Atsaucoties uz Kocēnu novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam prioritāti “Pievilcīga dzīves vide”, novada pašvaldība arī 2019. gadā organizē konkursu, kas paredz, Kocēnu novada domes sniegtu palīdzību dzīvokļu īpašniekiem daudzdzīvokļu dzīvojamo māju teritorijas labiekārtošanas nolūkā, tā nodrošinot sakārtotu un pievilcīgu dzīvošanas vidi Kocēnu novadā. 

Pagājušajā nedēļā apstiprināts Kocēnu novada domes nolikums konkursam ’’Par Kocēnu novada domes palīdzības piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pieguļošās teritorijas labiekārtošanu Kocēnu novadā’’. 

Uz finansējumu tiesīgi pretendēt Kocēnu novada teritorijā esošu dzīvokļu īpašnieki, ja:
• dzīvojamā māja atrodas Kocēnu novada administratīvajā teritorijā;
• dzīvojamā māja ir sadalīta dzīvokļu īpašumos un vienam īpašniekam pieder ne vairāk kā 20% no kopējā dzīvokļu īpašumu skaita. Norādītais procentuālais sadalījuma apjoms neattiecas uz valstij un pašvaldībai piederošiem dzīvokļu īpašumiem;
• dzīvojamajā mājā esošo nedzīvojamo telpu platība saskaņā ar spēkā esošu Būves kadastrālās uzmērīšanas lietu nepārsniedz 25% no dzīvojamās mājas kopējās platības;
• dzīvokļu īpašnieki, kas pārstāv ne mazāk kā 51% no kopējā dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašuma, kopsapulcē balsojot „par”, ir pieņēmuši lēmumu veikt dzīvojamās mājas teritorijas labiekārtošanas pasākumus, t.sk., renovāciju un apmaksāt ar īstenošanu saistītos izdevumus, kā arī vienojušies par šim mērķim nepieciešamo finanšu līdzekļu ieguves veidu;
• ir piesaistīti attiecīgajā darbības jomā sertificēti speciālisti par pretendenta izraudzīto attiecināmo darbu izpildi, kuru finansēšanai pieprasīta pašvaldības palīdzība.

Pašvaldības palīdzība dzīvokļu īpašniekiem daudzdzīvokļu dzīvojamo māju teritorijas labiekārtošanas pasākumiem atbilstoši Kocēnu novada domes budžetā šim nolūkam paredzēto līdzekļu apmēram tiek piešķirta šādiem mērķiem:
• izmaksas piebraucamo ceļu, stāvlaukumu un gājēju celiņu atjaunošana vai pārbūve (ieskaitot nepieciešamās inženierkomunikācijas un aprīkojuma elementus) – 70%;
• izmaksas apgaismojuma atjaunošana vai pārbūve – 70%;
• izmaksas renovācijas būvprojekta vai vienkāršotās renovācijas tehniskās dokumentācijas izstrādāšanai – līdz 90% no renovācijas būvprojekta vai vienkāršotās renovācijas tehniskās dokumentācijas izstrādāšanas izmaksām, bet ne vairāk kā 700 EUR;
• pievienotās vērtības nodokļa kompensācija – līdz 70% no pretendenta samaksātās pievienotās vērtības nodokļa summas, ja pretendents to nevar atgūt normatīvo aktos noteiktā kārtībā;
• atkritumu konteineru laukums – 70% (līdz 500 EUR);
• arhitektūras mazās formas izbūvei – 50%;
• bērnu rotaļu laukuma un atpūtas zonas izbūvei – 70%, bet nepārsniedzot 700 EUR.

Kopējais pašvaldības finansējums šo pasākumu veikšanai vienai dzīvojamai mājai nevar pārsniegt EUR 3600,00 (trīs tūkstoši seši simti euro) un to dzīvojamā māja var saņemt vienu reizi 5 gados.

Pieteikumi finansējumam tiek pieņemti no 2019. gadā no 1.marta līdz 1.septembrim. 

Vairāk par konkursu, reģistrācijas kārtību palīdzības saņemšanai, kā arī pieteikumu izvērtēšanu meklē konkursa nolikumā, kas atrodams ŠEIT.

Iesniegumu par Kocēnu novada domes līdzfinansējuma saņemšanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pieguļošās teritorijas labiekārtošanas pasākumu veikšanu Kocēnu novadā meklē ŠEIT!

Plašāka informācija rakstot uz e-pastu: armands.broks@kocenunovads.lv, vai pa tālruni: 27222202.
Comments